Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 366 POZ 62

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 11/06 (ex N 127/05), jaką Włochy zamierzają wdrożyć na rzecz przedsiębiorstwa AEM Torino (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5276) (1)

Data ogłoszenia:2006-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 366 POZ 62

Strona 1 z 4
L 366/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 8 listopada 2006 r.

21.12.2006

w sprawie pomocy państwa nr C 11/06 (ex N 127/05), jaką Włochy zamierzają wdrożyć na rzecz przedsiębiorstwa AEM Torino (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5276)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/941/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

Kwota pomocy wynosi 16,338 mln EUR do przekazania w formie dotacji. Włochy wyraziły zamiar przekazania rocznego sprawozdania dotyczącego realizacji tego środka. Włochy poinformowały, że środek o którym mowa nie może podlegać kumulacji z żadnym innym rodzajem pomocy .

KUMULACJA I ORZECZNICTWO W SPRAWIE DEGGENDORF

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust 1 lit. a), po zaproszeniu (1) zainteresowanych stron do przedstawienia uwag, zgodnie z wymienionymi wyżej przepisami, a także mając na uwadze, co następuje:

POSTĘPOWANIE (1)

(7)

(8)

Pismem z dnia 21 marca 2005 r. Włochy powiadomiły Komisję o pomocy, jaką zamierzają przyznać przedsiębiorstwu AEM Torino, działającemu w sektorze energetycznym, w związku z kosztami osieroconymi. Komisja poprosiła o dodatkowe informacje w pismach z dnia 4 maja, 19 lipca, oraz 14 listopada 2005 r., na które Włochy odpowiedziały pismami z dnia 27 czerwca, 5 lipca, 3. października i 1. lutego 2006 r. Pismem z dnia 4 kwietnia 2006 r. Komisja poinformowała Włochy o decyzji o wszczęciu postępowania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 traktatu WE. Włochy nie odpowiedziały na pismo Komisji. Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag. Komisja nie otrzymała żadnych uwag ani od przedsiębiorstwa AEM Torino, ani od innych zainteresowanych stron.

OPIS ŚRODKA POMOCY

(9)

Dnia 5 czerwca 2002 r. Komisja podjęła negatywną decyzję dotyczącą pomocy państwa (C 27/99, ex NN 69/98) przyznanej przez Włochy w formie ulg podatkowych i pożyczek na preferencyjnych warunkach przedsiębiorstwom użyteczności publicznej, w których udziałowcem większościowym jest państwo (zwanym dalej przedsiębiorstwami typu „azienda municipalizzata”) (4).

(2)

(10) We wspomnianej decyzji Komisja stwierdziła, że podobne

systemy pomocy, w przypadku niezgłoszenia, są bezprawne i niezgodne ze wspólnym rynkiem i nakazała Włochom odzyskanie kwot przekazanych w powyższych okolicznościach. (5).

(11) Procedura odzyskiwania pomocy była bardzo powolna.

(3)

(4)

Dnia 18 kwietnia 2005 r. Włochy przyjęły ustawę nr 62, której art. 27 przewiduje, na podstawie wspomnianej decyzji Komisji, zwrot środków przyznanych przedsiębiorstwom typu „azienda municipalizzata”. Tymczasem na podstawie przepisu zatwierdzonego decyzją z 1 czerwca 2005 r. przez urząd podatkowy Agenzia delle entrate została przyznana beneficjentom możliwość zwrotu środków pomocy w ratach rozłożonych na okres 24 miesięcy.

(12) Zgodnie z uwagami przekazanymi w związku z toczącą się

(5)

Środek pomocy przewiduje zwrot kosztów osieroconych, jakie Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwu AEM Torino, działającemu w sektorze energetycznym. AEM Torino jest przedsiębiorstwem typu „municipalizzata”, działającym głównie w sektorze energetycznym. Środek pomocy oparty jest na analogicznym przepisie zatwierdzonym przez Komisję (3).

sprawą nr T-297/02 ACEA/Komisja, wspomniane przedsiębiorstwo AEM Torino zadeklarowało, że było beneficjentem systemów pomocy będących przedmiotem decyzji 2003/193/WE w formie ulg podatkowych w latach 1997, 1998 i 1999 oraz pożyczek na preferencyjnych warunkach przyznanych przez Cassa depositi e prestiti.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 366 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L366 - 96 z 200621.12.2006

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 150/06/COL z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na rok 2006

 • Dz. U. L366 - 93 z 200621.12.2006

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 144/06/COL z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach i środkach spożywczych

 • Dz. U. L366 - 87 z 200621.12.2006

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 143/06/COL z dnia 11 maja 2006 r. dotyczące programu monitorowania na rok 2006 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz krajowych programów monitorowania na rok 2007

 • Dz. U. L366 - 85 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L366 - 83 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L366 - 81 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 79 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 77 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 75 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 73 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 71 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 69 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 68 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 66 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 129/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 47 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie programu pomocy C 3/2006 wprowadzonego przez Luksemburg na rzecz spółek holdingowych 1929 oraz miliardowych spółek holdingowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2956) (1)

 • Dz. U. L366 - 40 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zgłoszonej przez Niderlandy pomocy na rzecz KG HOLDING N.V. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2954) (1)

 • Dz. U. L366 - 32 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa, jaką Belgia zamierza przyznać przedsiębiorstwu Ford Genk nr C 40/2005 (ex N 331/2005) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2931) (1)

 • Dz. U. L366 - 1 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie pomocy państwa nr C 20/04 (ex NN 25/04) na rzecz Huty Częstochowa S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1962) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.