Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 366 POZ 93 - Strona 2

Tytuł:

Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 144/06/COL z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach i środkach spożywczych

Data ogłoszenia:2006-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 366 POZ 93 - Strona 2

Strona 2 z 3

Takie poziomy powinny stanowić narzędzie, dzięki któremu właściwe organy i podmioty mogą wyodrębniać przypadki wymagające zidentyfikowania źródła zanieczyszczeń i podjęcia środków jego ograniczenia lub likwidacji. Biorąc pod uwagę fakt, że źródła dioksyn i dioksynopodobnych PCB są różne, należy wyznaczyć odrębne poziomy działania z jednej strony dla dioksyn, a z drugiej strony dla dioksynopodobnych PCB.

(6)

Ponadto należy okresowo dostosowywać poziomy działania do tendencji spadkowej dotyczącej obecności dioksyn i dioksynopodobnych PCB i zachować aktywne podejście celem stopniowego ograniczania ich obecności w paszach i środkach spożywczych.

(1) Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/77/WE (Dz.U. L 271 z 30.9.2006, str. 53). (2) Dz.U. L 77 z 16.3.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 199/2006 (Dz.U. L 32 z 4.2.2006, str. 34).

(7)

Udział państw EFTA w programach mieszczących się w zakresie załącznika I do niniejszego zalecenia będzie musiał zostać oceniony pod kątem ich wyłączenia spod rozdziału II załącznika I do porozumienia EOG.

L 366/94

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (c)

21.12.2006

(8)

Środki przewidziane w niniejszym zaleceniu są zgodne z opinią Komitetu EFTA ds. Środków Spożywczych oraz Komitetu EFTA ds. Produktów Roślinnych i Pasz Zwierzęcych, wspierających Urząd Nadzoru EFTA.

przeprowadzać kontrole pod kątem obecności niedioksynopodobnych PCB;

(3)

NINIEJSZYM ZALECA:

(1)

państwom EFTA prowadzenie – proporcjonalnie do ich produkcji, zużycia i spożycia materiałów paszowych, paszy i środków spożywczych – wyrywkowego monitorowania obecności dioksyn i dioksynopodobnych PCB oraz, w miarę możliwości, niedioksynopodobnych PCB w materiałach paszowych, paszy i środkach spożywczych. Monitorowanie to należy prowadzić zgodnie z zaleceniem Urzędu Nadzoru EFTA nr 3/05/COL z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach oraz zaleceniem Komisji 2004/705/WE z dnia 11 października 2004 r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli (PCB) w środkach spożywczych (3);

państwom EFTA, w których poziomy tła dioksyn i dioksynopodobnych PCB są szczególnie wysokie, ustalenie krajowych poziomów działania dla krajowej produkcji materiałów paszowych, pasz i środków spożywczych, tak by dla około 5 % otrzymanych wyników monitorowania, o którym mowa w pkt 1, przeprowadzane było badanie w celu zidentyfikowania źródła zanieczyszczenia. państwom EFTA poinformowanie Urzędu Nadzoru EFTA i pozostałych państw EFTA o swoich ustaleniach, wynikach badań i środkach podjętych w celu ograniczenia lub zlikwidowania źródła zanieczyszczenia. państwom EFTA przekazywanie informacji, o których mowa w pkt 4, najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku dla środków spożywczych, a dla pasz w ramach rocznego sprawozdania składanego Urzędowi zgodnie z art. 22 ust. 2 aktu prawnego, o którym mowa w pkt 31a rozdziału II załącznika I do porozumienia EOG (dyrektywa Rady 95/53/WE z dnia 25 października 1995 r. ustalająca zasady dotyczące organizacji urzędowych inspekcji w zakresie żywienia zwierząt) (4), z wyjątkiem przypadków, gdy informacja dotyczy bezpośrednio pozostałych państw EFTA, kiedy to powinna być ona przekazana bezzwłocznie. Zgodnie z art. 2 ust. 1 protokołu 1 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd Nadzoru EFTA przekazuje tę informację Komisji Europejskiej.

(4)

(9)

(2)

Aby w przypadku niezgodności z przepisami aktu prawnego, o którym mowa w pkt 33 rozdziału II załącznika I do porozumienia EOG (Dyrektywa 2002/32/ WE) i rozporządzenia (WE) nr 466/2001, oraz (z zastrzeżeniem pkt 3) w przypadkach wykrycia poziomów dioksyn oraz/lub dioksynopodobnych PCB przekraczających poziomy działania określone w załączniku I do niniejszego zalecenia w odniesieniu do środków spożywczych i w załączniku II do aktu prawnego, o którym mowa w pkt 33 rozdziału II załącznika do porozumienia EOG (Dyrektywa 2002/32/WE) w odniesieniu do pasz, podejmować we współpracy z podmiotami gospodarczymi następujące kroki: (a) (b) przystępować do badań w celu zidentyfikowania źródła zanieczyszczenia, podejmować środki w celu ograniczania lub likwidowania źródła zanieczyszczenia,

Sporządzono w Brukseli dnia 11 maja 2006 r. W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA Kristján Andri STEFÁNSSON Członek Kolegium Niels FENGER Dyrektor

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 366 POZ 93 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L366 - 96 z 200621.12.2006

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 150/06/COL z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na rok 2006

 • Dz. U. L366 - 87 z 200621.12.2006

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 143/06/COL z dnia 11 maja 2006 r. dotyczące programu monitorowania na rok 2006 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz krajowych programów monitorowania na rok 2007

 • Dz. U. L366 - 85 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L366 - 83 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L366 - 81 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 79 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 77 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 75 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 73 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 71 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 69 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 68 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 66 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 129/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 62 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 11/06 (ex N 127/05), jaką Włochy zamierzają wdrożyć na rzecz przedsiębiorstwa AEM Torino (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5276) (1)

 • Dz. U. L366 - 47 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie programu pomocy C 3/2006 wprowadzonego przez Luksemburg na rzecz spółek holdingowych 1929 oraz miliardowych spółek holdingowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2956) (1)

 • Dz. U. L366 - 40 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zgłoszonej przez Niderlandy pomocy na rzecz KG HOLDING N.V. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2954) (1)

 • Dz. U. L366 - 32 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa, jaką Belgia zamierza przyznać przedsiębiorstwu Ford Genk nr C 40/2005 (ex N 331/2005) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2931) (1)

 • Dz. U. L366 - 1 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie pomocy państwa nr C 20/04 (ex NN 25/04) na rzecz Huty Częstochowa S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1962) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.