Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 366 POZ 93

Tytuł:

Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 144/06/COL z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach i środkach spożywczych

Data ogłoszenia:2006-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 366 POZ 93

Strona 1 z 3
21.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZALECENIE URZĘDU NADZORU EFTA NR 144/06/COL z dnia 11 maja 2006 r.

L 366/93

w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i polichlorowanych bifenyli (PCB) w paszach i środkach spożywczych

URZĄD NADZORU EFTA,

(3)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), w szczególności jego art. 109 oraz protokół 1, uwzględniając Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. b) oraz protokół 1, uwzględniając akt prawny, o którym mowa w pkt 33 rozdziału II załącznika I do porozumienia EOG (dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych) (1), zmieniony i dostosowany do porozumienia EOG na mocy jego protokołu 1, uwzględniając akt prawny, o którym mowa w pkt 54zn rozdziału XII załącznika II do porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2001 z dnia 8 marca 2001 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych) (2) zmieniony i dostosowany do porozumienia EOG na mocy jego protokołu 1, uwzględniając decyzję Urzędu Nadzoru EFTA 84/06/COL z dnia 6 kwietnia 2006 r., na mocy której właściwy członek Kolegium otrzymuje polecenie przyjęcia zalecenia, jeżeli projekt zalecenia jest zgodny z opinią Komitetu EFTA ds. Produktów Roślinnych i Pasz Zwierzęcych oraz Komitetu EFTA ds. Środków Spożywczych. a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 466/2001, Komisja Europejska powinna po raz pierwszy dokonać przeglądu przepisów w odniesieniu do dioksyn w żywności przed końcem 2004 r. w świetle nowych danych dotyczących obecności dioksyn i dioksynopodobnych PCB, w szczególności w celu objęcia dioksynopodobnych PCB najwyższymi dopuszczalnymi poziomami, jakie mają zostać ustalone. Akt prawny, o którym mowa w pkt 33 rozdziału II załącznika I do porozumienia EOG (Dyrektywa 2002/32/ WE) zawiera podobną klauzulę dotyczącą przeglądu w odniesieniu do dioksan w paszach.

(4)

W tym samym czasie udostępniono więcej informacji na temat obecności dioksynopodobnych PCB w paszach i żywności. W rezultacie ustalono najwyższe dopuszczalne poziomy dla sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB wyrażonej w równoważnikach toksyczności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), przy zastosowaniu współczynników toksyczności WHO-TEF, gdyż jest to najbardziej odpowiednie podejście z toksykologicznego punktu widzenia. W celu zapewnienia płynnego przejścia do nowych zasad w okresie przejściowym oprócz nowo ustalonych poziomów dla sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB nadal powinny mieć zastosowanie dotychczas obowiązujące najwyższe dopuszczalne poziomy dla dioksyn.

Niniejsze zalecenie jest częścią całościowej strategii ograniczania obecności dioksyn, furanów i polichlorowanych bifenyli (PCB) w środowisku, paszach i żywności. Jego celem jest wskazanie poziomów działania w odniesieniu do pasz i żywności. Pomimo że z toksykologicznego punktu widzenia wszelkie poziomy powinny mieć zastosowanie do dioksyn oraz dioksynopodobnych PCB, to w 2001 r. najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w środkach spożywczych ustalono jedynie w odniesieniu do dioksyn, a nie w odniesieniu do dioksynopodobnych PCB, ponieważ dostępne dane dotyczące obecności dioksynopodobnych PCB były wówczas bardzo ograniczone. Podobnie w 2001 r. w akcie prawnym, o którym mowa w pkt 33 rozdziału II załącznika I do porozumienia EOG (Dyrektywa 2002/32/ W), najwyższe dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w paszach ustalono jedynie w odniesieniu do dioksyn, a nie w odniesieniu do dioksynopodobnych PCB.

(2)

Na ogół uznaje się, że w celu skutecznego ograniczania obecności dioksyn i dioksynopodobnych PCB w żywności i paszach najwyższym dopuszczalnym poziomom powinny towarzyszyć środki pobudzania proaktywnego podejścia, w tym wyznaczanie poziomów działania w odniesieniu do żywności i pasz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 366 POZ 93 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L366 - 96 z 200621.12.2006

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 150/06/COL z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na rok 2006

 • Dz. U. L366 - 87 z 200621.12.2006

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 143/06/COL z dnia 11 maja 2006 r. dotyczące programu monitorowania na rok 2006 w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych innych produktach pochodzenia roślinnego oraz krajowych programów monitorowania na rok 2007

 • Dz. U. L366 - 85 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 139/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L366 - 83 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L366 - 81 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 137/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 79 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 136/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 77 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 135/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 75 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 73 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 133/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 71 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 132/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 69 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 68 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 66 z 200621.12.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 129/2006 z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L366 - 62 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 11/06 (ex N 127/05), jaką Włochy zamierzają wdrożyć na rzecz przedsiębiorstwa AEM Torino (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5276) (1)

 • Dz. U. L366 - 47 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie programu pomocy C 3/2006 wprowadzonego przez Luksemburg na rzecz spółek holdingowych 1929 oraz miliardowych spółek holdingowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2956) (1)

 • Dz. U. L366 - 40 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zgłoszonej przez Niderlandy pomocy na rzecz KG HOLDING N.V. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2954) (1)

 • Dz. U. L366 - 32 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa, jaką Belgia zamierza przyznać przedsiębiorstwu Ford Genk nr C 40/2005 (ex N 331/2005) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2931) (1)

 • Dz. U. L366 - 1 z 200621.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie pomocy państwa nr C 20/04 (ex NN 25/04) na rzecz Huty Częstochowa S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1962) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.