Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 367 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1942/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi

Data ogłoszenia:2006-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 367 POZ 18

Strona 1 z 2
L 367/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2006

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1942/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 171,

w odpowiednich przypadkach i zgodnie z decyzją Rady Administracyjnej Wspólnego Przedsiębiorstwa Galileo, czynności likwidacyjnych wspólnego przedsiębiorstwa po dniu 31 grudnia 2006 r. Konieczne jest także powierzenie organowi podjęcia wszelkich działań w zakresie badań naukowych na rzecz europejskich programów GNSS.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2),

Przejęcie zarządzania fazą rozwojową od Wspólnego Przedsiębiorstwa Galileo nie jest jednak, zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1321/2004, wyszczególnione jako zadanie powierzone organowi; artykuł ten nie obejmuje też działań lub prac badawczych, do których podjęcia lub finansowania organ może być zmuszony, zarówno w fazie rozwojowej, jak i w fazach rozmieszczania i operacyjnej programu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo zostało utworzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 876/2002 (3) w celu realizacji fazy rozwojowej oraz przygotowania kolejnych faz programu Galileo. Z obecnego stanu rozwoju programu Galileo wynika, że faza rozwojowa nie zostanie zakończona przed końcem 2008 r.

(7)

W związku z powyższym w celu zapewnienia kontynuacji programu Galileo i właściwego przekazania organowi zadań Wspólnego Przedsiębiorstwa Galileo, art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1321/2004 powinien zostać zmieniony.

(2)

Europejski Organ Nadzoru GNSS (zwany dalej „organem”) został utworzony na mocy rozporządzenia (WE) nr 1321/2004 (4), w celu zarządzania kwestiami interesu publicznego związanymi z europejskimi programami GNSS oraz w celu pełnienia przez niego roli organu regulacyjnego dla potrzeb programu w fazach rozmieszczania i w fazie operacyjnej programu Galileo.

W celu zapewnienia spójnego podejścia należy ponadto przewidzieć, że organ stanie się właścicielem aktywów materialnych i niematerialnych będących w posiadaniu Wspólnego Przedsiębiorstwa Galileo w chwili jego likwidacji, a nie po zakończeniu fazy rozwojowej. Poza tym należy przewidzieć, że powinien on zostać właścicielem aktywów materialnych i niematerialnych, które zostaną utworzone lub rozwinięte w fazie rozwojowej po likwidacji wspólnego przedsiębiorstwa. Ponadto należy ustanowić przepisy określające warunki ich przeniesienia.

(3)

Organ ten jest w stanie przejąć w 2006 r., a następnie realizować całość działań, którymi obecnie zajmuje się Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo. Przedłużenie istnienia Wspólnego Przedsiębiorstwa Galileo poza rok 2006 byłoby w związku z tym niepotrzebne i nieracjonalne z ekonomicznego punktu widzenia. Należy zatem zakończyć działalność Wspólnego Przedsiębiorstwa Galileo po przekazaniu jego zadań organowi przed zakończeniem fazy rozwojowej.

(8)

(4)

Należy wyraźnie przekazać organowi zadania powierzone Wspólnemu Przedsiębiorstwu Galileo przed jego likwidacją, jak również zadanie realizacji,

(1) Opinia wydana dnia 12 października 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia wydana dnia 26 października 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. L 138 z 28.5.2002, str. 1. (4) Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1.

W celu uniknięcia ryzyka różnic w interpretacji zakresu stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 1321/2004, konieczne jest również sprecyzowanie, że aktywa materialne i niematerialne stworzone lub rozwinięte w fazach rozmieszczania i operacyjnej przez koncesjonariusza obejmują aktywa utworzone lub rozwinięte przez jego podwykonawców lub przez przedsiębiorstwa podlegające jego kontroli lub przez ich podwykonawców.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 367 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L367 - 80 z 200622.12.2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2006/944/WE z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalającej odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE (  Dz.U. L 358 z 16.12.2006)

 • Dz. U. L367 - 77 z 200622.12.2006

  Decyzja Rady 2006/1000/WPZiB z dnia 11 grudnia 2006 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2002/589/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania broni strzeleckiej i lekkiej w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach

 • Dz. U. L367 - 68 z 200622.12.2006

  Decyzja nr 2/2006 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 17 października 2006 r. zmieniająca protokół 1 i 2 do decyzji nr 1/98 w sprawie systemu handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L367 - 67 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1960/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L367 - 65 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1959/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L367 - 63 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1958/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L367 - 61 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1957/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L367 - 59 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1956/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L367 - 58 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1955/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L367 - 56 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1954/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L367 - 53 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1953/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L367 - 49 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1952/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L367 - 46 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1951/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do prezentacji win przetwarzanych w drewnianych pojemnikach

 • Dz. U. L367 - 33 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające, zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych, wykaz substancji niezbędnych do leczenia zwierząt z rodziny koniowatych (1)

 • Dz. U. L367 - 32 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1949/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L367 - 30 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L367 - 28 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1947/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L367 - 26 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1946/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L367 - 25 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1945/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 495/77 określające kategorie uprawnionych urzędników, warunki i stawki dodatków za regularne pozostawanie w gotowości do pracy

 • Dz. U. L367 - 23 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1944/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L367 - 21 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1943/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 876/2002 ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo

 • Dz. U. L367 - 1 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1941/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2007 r.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.