Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 367 POZ 21

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1943/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 876/2002 ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo

Data ogłoszenia:2006-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 367 POZ 21

Strona 1 z 2
22.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 367/21

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1943/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 876/2002 ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 171,

W celu umożliwienia Europejskiemu Organowi Nadzoru GNSS przejęcia działań wspólnego przedsiębiorstwa Galileo w optymalny sposób, pożądane byłoby współistnienie dwóch struktur przez kilka miesięcy oraz ścisłe włączenie Europejskiego Organu Nadzoru GNSS w działania wspólnego przedsiębiorstwa Galileo w tym okresie.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

Należy zatem przewidzieć zaprzestanie działalności wspólnego przedsiębiorstwa Galileo z dniem 31 grudnia 2006 r.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2),

(6)

Ponadto w celu sprostowania statutu wspólnego przedsiębiorstwa Galileo przyjętego rozporządzeniem (WE) nr 876/2002, który zawiera kilka błędnych lub dwuznacznych przepisów, statut ten powinien zostać zmieniony.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Wspólne przedsiębiorstwo Galileo zostało utworzone rozporządzeniem (WE) nr 876/2002 (3) z dnia 21 maja 2002 r. w celu wdrożenia fazy rozwojowej i przygotowania kolejnych faz programu Galileo.

Zastosowano stosowne procedury wprowadzania zmian zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 876/2002.

(8)

Rozporządzenie (WE) nr 876/2002 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 876/2002 przewiduje, że wspólne przedsiębiorstwo Galileo zostaje ustanowione na okres czterech lat, odpowiadający czasowi trwania fazy rozwojowej; okres ten miał wstępnie obejmować lata 2002–2005 włącznie.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(3)

Jednak w obecnej sytuacji programu Galileo faza rozwojowa nie zostanie zamknięta przed końcem 2008 r. Co więcej, przesunięcie w czasie istnienia wspólnego przedsiębiorstwa Galileo poza rok 2006 wydaje się niepotrzebne i kosztowne, ponieważ Europejski Organ Nadzoru GNSS (*) ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. (4) będzie w stanie stopniowo przejąć w 2006 roku zadania wspólnego przedsiębiorstwa Galileo, a następnie zrealizować wszystkie prowadzone przez nie obecnie działania.

W art. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 876/2002 sformułowanie „na okres czterech lat” zastępuje się sformułowaniem „do dnia 31 grudnia 2006 r.”.

Artykuł 2 Statut wspólnego przedsiębiorstwa Galileo załączony do rozporządzenia (WE) nr 876/2002 otrzymuje brzmienie:

1) artykuł 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

(*) GNSS: Europejska strategia dla Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej. (1) Opinia wydana dnia 24 października 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia wydana dnia 12 października 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. L 138 z 28.5.2002, str. 1. (4) Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1.

„4. Kapitał Wspólnego Przedsiębiorstwa składa się z wkładów wniesionych przez jego członków. Mogą być wniesione aktywa rzeczowe. Podlegają one ocenie pod względem ich wartości i ich przydatności do prowadzenia działalności przez Wspólne Przedsiębiorstwo.

L 367/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2006

Członkowie założyciele wpłacają swoje wkłady kapitałowe do wysokości kwot wskazanych w ich odpowiednich zobowiązaniach: 520 milionów EUR dla Wspólnoty Europejskiej i 50 milionów EUR dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Mogą oni, w razie potrzeby, wnosić dodatkowe wkłady w celu finansowania fazy rozwojowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 367 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L367 - 80 z 200622.12.2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2006/944/WE z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalającej odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE (  Dz.U. L 358 z 16.12.2006)

 • Dz. U. L367 - 77 z 200622.12.2006

  Decyzja Rady 2006/1000/WPZiB z dnia 11 grudnia 2006 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2002/589/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania broni strzeleckiej i lekkiej w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach

 • Dz. U. L367 - 68 z 200622.12.2006

  Decyzja nr 2/2006 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 17 października 2006 r. zmieniająca protokół 1 i 2 do decyzji nr 1/98 w sprawie systemu handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L367 - 67 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1960/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L367 - 65 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1959/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L367 - 63 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1958/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L367 - 61 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1957/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L367 - 59 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1956/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L367 - 58 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1955/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L367 - 56 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1954/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L367 - 53 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1953/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L367 - 49 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1952/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L367 - 46 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1951/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do prezentacji win przetwarzanych w drewnianych pojemnikach

 • Dz. U. L367 - 33 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające, zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych, wykaz substancji niezbędnych do leczenia zwierząt z rodziny koniowatych (1)

 • Dz. U. L367 - 32 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1949/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L367 - 30 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L367 - 28 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1947/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L367 - 26 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1946/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L367 - 25 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1945/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 495/77 określające kategorie uprawnionych urzędników, warunki i stawki dodatków za regularne pozostawanie w gotowości do pracy

 • Dz. U. L367 - 23 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1944/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L367 - 18 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1942/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi

 • Dz. U. L367 - 1 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1941/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2007 r.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.