Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 367 POZ 68

Tytuł:

Decyzja nr 2/2006 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 17 października 2006 r. zmieniająca protokół 1 i 2 do decyzji nr 1/98 w sprawie systemu handlu produktami rolnymi

Data ogłoszenia:2006-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 367 POZ 68

Strona 1 z 5
L 367/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA NR 2/2006 RADY STOWARZYSZENIA WE–TURCJA z dnia 17 października 2006 r. zmieniająca protokół 1 i 2 do decyzji nr 1/98 w sprawie systemu handlu produktami rolnymi (2006/999/WE)

RADA STOWARZYSZENIA WE–TURCJA,

wanymi załącznikami odzwierciedlającymi porozumienie Stron w sprawie ich dostosowania oraz pewne zmiany techniczne w odniesieniu do kodów taryfowych.

uwzględniając Układ ustanawiający Stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją (1),

(4)

uwzględniając Protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego Stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją (2), w szczególności jego art. 35,

(5)

Do uprawnień Rady Stowarzyszenia należy rozstrzyganie o zakresie traktowania preferencyjnego przyznanego sobie wzajemnie przez Strony oraz o dotyczących go ustaleniach.

a także mając na uwadze, co następuje:

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję nr 1/98,

(1)

Decyzja nr 1/98 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie systemu handlu produktami rolnymi (3) określa system preferencji mający zastosowanie do handlu produktami rolnymi między Wspólnotą i Turcją. Protokół 1 do tej decyzji zawiera szczegóły systemu preferencji stosowanego przez Wspólnotę w odniesieniu do przywozu produktów rolnych pochodzących z Turcji. Protokół 2 do tej decyzji zawiera szczegóły systemu preferencji stosowanego przez Turcję w odniesieniu do przywozu produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W decyzji nr 1/98 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik I do protokołu 1 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji;

(2)

Wspólnota i Turcja (zwane dalej „Stronami”) przeprowadziły konsultacje i zgodziły się dostosować system preferencji w celu uwzględnienia niedawnego rozszerzenia Wspólnoty.

2) załącznik do protokołu 2 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

(3)

Odpowiednie załączniki do protokołów 1 i 2 do decyzji nr 1/98 powinny zostać zastąpione nowymi skonsolido-

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

(1) Dz.U. 217 z 29.12.1964, str. 3687. (2) Dz.U. L 293 z 29.12.1972, str. 4. (3) Dz.U. L 86 z 20.3.1998, str. 1.

Niniejszą decyzję stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu jej przyjęcia.

22.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 367/69

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 października 2006 r. W imieniu Rady Stowarzyszenia WE–Turcja

E. TUOMIOJA

Przewodniczący

L 367/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2006

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK 1 USTALENIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO PRZYWOZU DO WSPÓLNOTY PRODUKTÓW ROLNYCH POCHODZĄCYCH Z TURCJI Dla celów niniejszego załącznika termin Wspólna Taryfa Celna (WTC) oznacza stawki ujęte w kolumnie 3 części drugiej lub części trzeciej, sekcji I załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1).

Cło ad valorem WTC Kod CN (a) Opis (b) Redukcja stawki celnej (%) Kontyngent taryfowy (masa netto w tonach) Stawka celna w ramach kontyngentu (EUR/t) Szczególna stawka celna Kontyngent taryfowy (masa netto w tonach) Stawka celna poza kontyngentem (EUR/t)

0204 0207 25 10 0207 25 90 0207 27 30 0207 27 40 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 0406 90 29 0406 90 31

Mięso z owiec lub kóz Mięso z indyków, niecięte na kawałki, zamrożone Indyk – kawałki i podroby inne niż wątroba, zamrożone

100

0 170 186 134 93 339 127 230

200

1 000

Ser kaszkawał Ser zrobiony z mleka owiec albo z mleka bawołów, w pojemnikach zawierających solankę albo w butelkach z owczej lub koziej skóry Pozostałe sery zrobione z mleka owiec albo z mleka bawołów, w pojemnikach zawierających solankę albo w butelkach z owczej lub koziej skóry »Tulum Peyniri«, zrobiony z mleka owiec albo z mleka bawołów, w indywidualnych plastikowych lub innego rodzaju opakowaniach o masie poniżej 10 kg Świeże ziemniaki, od 1 stycznia do 31 marca Ziemniaki, świeże lub schłodzone, pozostałe Cebula, od 15 lutego do 15 maja Cebula, od 16 maja do 14 lutego Czosnek, świeży lub schłodzony Fasola, od 1 listopada do 30 kwietnia Bób (Vicia Faba major L.), od 1 lipca do 30 kwietnia Oberżyny (bakłażany), od 15 stycznia do 30 kwietnia Oberżyny (bakłażany), od 1 maja do 14 stycznia 100 100 100 100 100 100 100 100 100 — 2 500 — 2 000 — — — — 1 000

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 367 POZ 68 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L367 - 80 z 200622.12.2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2006/944/WE z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalającej odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE (  Dz.U. L 358 z 16.12.2006)

 • Dz. U. L367 - 77 z 200622.12.2006

  Decyzja Rady 2006/1000/WPZiB z dnia 11 grudnia 2006 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2002/589/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania broni strzeleckiej i lekkiej w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach

 • Dz. U. L367 - 67 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1960/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L367 - 65 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1959/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L367 - 63 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1958/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L367 - 61 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1957/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L367 - 59 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1956/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L367 - 58 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1955/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L367 - 56 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1954/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L367 - 53 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1953/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L367 - 49 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1952/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L367 - 46 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1951/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do prezentacji win przetwarzanych w drewnianych pojemnikach

 • Dz. U. L367 - 33 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające, zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych, wykaz substancji niezbędnych do leczenia zwierząt z rodziny koniowatych (1)

 • Dz. U. L367 - 32 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1949/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L367 - 30 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L367 - 28 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1947/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L367 - 26 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1946/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L367 - 25 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1945/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 495/77 określające kategorie uprawnionych urzędników, warunki i stawki dodatków za regularne pozostawanie w gotowości do pracy

 • Dz. U. L367 - 23 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1944/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L367 - 21 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1943/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 876/2002 ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo

 • Dz. U. L367 - 18 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1942/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi

 • Dz. U. L367 - 1 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1941/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2007 r.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.