Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 367 POZ 77

Tytuł:

Decyzja Rady 2006/1000/WPZiB z dnia 11 grudnia 2006 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2002/589/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania broni strzeleckiej i lekkiej w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach

Data ogłoszenia:2006-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 367 POZ 77

Strona 1 z 2
22.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 367/77

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2006/1000/WPZiB z dnia 11 grudnia 2006 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2002/589/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania broni strzeleckiej i lekkiej w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając wspólne działanie 2002/589/WPZiB z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wkładu Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i lekkiej (1), w szczególności jego art. 6 i 7, w związku z art. 23 ust. 2 tiret drugie Traktatu o Unii Europejskiej, 1. Unia Europejska kończy swoją pomoc dla UN-LiREC służącą zwalczaniu destabilizującego gromadzenia i rozprzestrzeniania broni strzeleckiej i lekkiej w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. 2. a także mając na uwadze, co następuje: Do celów ust. 1 Unia Europejska wspiera UN-LiREC w:

(1)

Decyzje Rady 2001/200/WPZiB (2) i 2003/543/WPZiB (3) pomogły zwalczać niekontrolowane gromadzenie i rozpowszechnianie broni strzeleckiej i lekkiej, które zagrażało pokojowi i bezpieczeństwu oraz ograniczało możliwość trwałego rozwoju, między innymi w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, za pomocą Regionalnego Centrum ONZ ds. Pokoju, Rozbrojenia i Rozwoju w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach (UN-LiREC) z siedzibą w Limie, działającego w imieniu Departamentu ONZ ds. Rozbrojenia (DDA).

a) propagowaniu odpowiedzialności krajowej za działania związane z programem Organizacji Narodów Zjednoczonych z roku 2001 na rzecz zapobiegania nielegalnemu handlowi bronią strzelecką i lekką, jego zwalczania i wyeliminowania we wszystkich jego aspektach; b) łączeniu tych działań z podobnymi inicjatywami podejmowanymi przez państwa członkowskie; oraz c) opracowywaniu zestawów do szkolenia z zakresu najlepszych wzorców przeznaczonych dla innych regionów świata, takich jak Afryka i Europa Południowo-Wschodnia. Szczegółowy opis działań znajduje się w załączniku.

(2)

Od roku 2001 wkład finansowy Unii Europejskiej jest skutecznie wykorzystywany do zapewniania pracownikom organów ochrony porządku publicznego, posłom do parlamentu w regionie i ich doradcom, szkoleń na temat prawodawstwa dotyczącego broni palnej, tworzenia baz danych, a także niszczenia broni i dysponowania jej zapasami. W celu ukończenia tych działań centrum UN-LiREC oraz DDA zaapelowały o kolejny i ostatni przydział pomocy z Unii Europejskiej.

3. Zapewnia się odpowiednie wyeksponowanie wkładu Unii Europejskiej w działania wymienione w załączniku, w tym poprzez odpowiednie środki podejmowane przez UN-LiREC, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji. Artykuł 2 1. Kwota referencyjna przeznaczona na cele, o których mowa w art. 1, wynosi 700 000 EUR.

(3)

Dlatego Unia Europejska planuje zakończyć pomoc finansową dla działań UN-LiREC. Niniejszy przydział pomocy powinien być ostatnim wkładem Unii Europejskiej na rzecz tych działań,

(1) Dz.U. L 191 z 19.7.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 72 z 14.3.2001, str. 1. (3) Dz.U. L 185 z 24.7.2003, str. 59.

2. Do celów niniejszej decyzji Komisja zawiera porozumienie finansowe z DDA, w którego imieniu działa UN-LiREC, dotyczące warunków korzystania z wkładu Unii Europejskiej, który przyjmie formę dotacji. Porozumienie finansowe przewiduje, że UN-LiREC/DDA spełnia odpowiednie wymogi sprawozdawczości i zapewnia wyeksponowanie wkładu finansowego Unii Europejskiej w projekt, odpowiednio do jego rozmiaru.

L 367/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2006

3. Komisja nadzoruje właściwe wdrożenie wkładu Unii Europejskiej. W tym celu Komisji powierza się prowadzenie kontroli i oceny wdrożenia niniejszej decyzji pod względem finansowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 367 POZ 77 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L367 - 80 z 200622.12.2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2006/944/WE z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalającej odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE (  Dz.U. L 358 z 16.12.2006)

 • Dz. U. L367 - 68 z 200622.12.2006

  Decyzja nr 2/2006 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 17 października 2006 r. zmieniająca protokół 1 i 2 do decyzji nr 1/98 w sprawie systemu handlu produktami rolnymi

 • Dz. U. L367 - 67 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1960/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dz. U. L367 - 65 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1959/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L367 - 63 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1958/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L367 - 61 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1957/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L367 - 59 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1956/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L367 - 58 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1955/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L367 - 56 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1954/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L367 - 53 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1953/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L367 - 49 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1952/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L367 - 46 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1951/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do prezentacji win przetwarzanych w drewnianych pojemnikach

 • Dz. U. L367 - 33 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. ustanawiające, zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych, wykaz substancji niezbędnych do leczenia zwierząt z rodziny koniowatych (1)

 • Dz. U. L367 - 32 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1949/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2006

 • Dz. U. L367 - 30 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L367 - 28 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1947/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L367 - 26 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1946/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L367 - 25 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1945/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 495/77 określające kategorie uprawnionych urzędników, warunki i stawki dodatków za regularne pozostawanie w gotowości do pracy

 • Dz. U. L367 - 23 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1944/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L367 - 21 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1943/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 876/2002 ustanawiające Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo

 • Dz. U. L367 - 18 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1942/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi

 • Dz. U. L367 - 1 z 200622.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1941/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2007 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.