Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 368 POZ 85

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania (1)

Data ogłoszenia:2006-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 368 POZ 85

23.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/85

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. a) pkt i), ii), iv) oraz lit. b), po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia, po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa, a także mając na uwadze, co następuje:

rozmów z przedstawicielami państw członkowskich w celu określenia kategorii pomocy, które można uznać za zgodne z Traktatem. Aby móc kontynuować bieżące konsultacje i analizę ich wyników, należy przedłużyć okres obowiązywania rozporządzeń (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 do dnia 30 czerwca 2008 r.

(3)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do rozporządzeń (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 i (WE) nr 68/2001. Ponadto nie należy kierować do państw członkowskich próśb o wysyłanie nowych arkuszy informacyjnych dotyczących środków, których obowiązywanie przedłużono na mocy niniejszego rozporządzenia, nie zmieniając przy tym ich zasadniczego charakteru,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (2), rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (3) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (4) wygasną dnia 31 grudnia 2006 r. W planie działań w zakresie pomocy państwa (5) Komisja zaproponowała scalenie tych rozporządzeń w jedno rozporządzenie o wyłączeniu grupowym i ewentualne uzupełnienie go o inne dziedziny, o których mowa w art. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 994/98. Treść przyszłego rozporządzenia o wyłączeniu grupowym uzależniona jest w szczególności od wyników konsultacji publicznych zainicjowanych planem działań w zakresie pomocy państwa w sprawie mniejszej i lepiej ukierunkowanej pomocy państwa: mapa drogowa w sprawie reformy pomocy państwa na rok 2005 (6) oraz dokument konsultacyjny w sprawie pomocy na rzecz innowacji. Konieczne jest przeprowadzenie

zmie187 zmiezmie-

Artykuł 1 Artykuł 11 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 2204/2002 otrzymuje brzmienie: „Rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2008 r.”. Artykuł 2 Artykuł 10 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 70/2001 otrzymuje brzmienie: „Rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2008 r.”. Artykuł 3

(2)

Artykuł 8 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 68/2001 otrzymuje brzmienie: „Rozporządzenie stosuje się do dnia 30 czerwca 2008 r.”. Artykuł 4 Obowiązek przekazywania arkuszy informacyjnych dotyczących wprowadzonych środków, zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 68/2001, art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 70/2001 i art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, nie odnosi się do środków pomocy państwa, które na mocy niniejszego rozporządzenia stanowią przedłużenie środków już istniejących, pod warunkiem że do takich środków nie wprowadza się żadnych istotnych zmian i że przedłożono odpowiednie arkusze informacyjne dotyczące ich wprowadzenia.

(1) Dz.U. L 142 z 14.5.1998, str. 1. (2) Dz.U. L 337 z 13.12.2002, str. 3. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1040/2006 (Dz.U. L z 8.7.2006, str. 8). (3) Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 33. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1040/2006. (4) Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 20. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1040/2006. (5) COM(2005) 107 wersja ostateczna. (6) COM(2005) 436 wersja ostateczna.

L 368/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2006

Artykuł 5 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 368 POZ 85 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L368 - 112 z 200623.12.2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie środków podjętych przez Danię na rzecz TV2/Danmark (  Dz.U. L 85 z 23.3.2006)

 • Dz. U. L368 - 110 z 200623.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/142/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zawierający wykaz składników, które należy obowiązkowo umieścić na etykietach środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L368 - 99 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające szczegółowe zasady wykonania przepisów art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego laboratorium referencyjnego dla organizmów zmodyfikowanych genetycznie (1)

 • Dz. U. L368 - 96 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1980/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 i decyzje 2001/245/WE, 2002/928/WE i 2006/797/WE, w odniesieniu do dalszego stosowania niektórych substancji czynnych nieobjętych załącznikiem I do dyrektywy 91/414/EWG z powodu przystąpienia Bułgarii (1)

 • Dz. U. L368 - 91 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

 • Dz. U. L368 - 89 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1978/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 448/2001 w zakresie informowania o procedurze anulowania oraz ponownego wykorzystania anulowanych funduszy

 • Dz. U. L368 - 87 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1977/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1201/2006 ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2006/2007 w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L368 - 74 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L368 - 15 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L368 - 13 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1973/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L368 - 11 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1972/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L368 - 8 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1971/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 stycznia 2007 r.

 • Dz. U. L368 - 6 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1970/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L368 - 1 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1969/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające na rok połowowy 2007 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

 • Dz. U. L368 - 0 z 200623.12.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.