Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 368 POZ 89

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1978/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 448/2001 w zakresie informowania o procedurze anulowania oraz ponownego wykorzystania anulowanych funduszy

Data ogłoszenia:2006-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 368 POZ 89

23.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/89

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1978/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 448/2001 w zakresie informowania o procedurze anulowania oraz ponownego wykorzystania anulowanych funduszy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (1), w szczególności jego art. 53 ust. 2,

(4)

rządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (3) państwa członkowskie w rocznych sprawozdaniach powiadamiają Komisję o działaniach podjętych w celu dostosowania systemów zarządzania i kontroli.

po konsultacji z Komitetem powołanym na podstawie art. 147 Traktatu, po konsultacji z Komitetem ds. Struktury Agrarnej i Rozwoju Wsi, po konsultacji z Komitetem ds. Rybołówstwa i Sektora Akwakultury, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Rozporządzenie (WE) nr 448/2001 należy zatem odpowiednio zmienić. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rozwoju i Przekształceń Regionów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Do rozporządzenia (WE) nr 448/2001 wprowadza się następujące zmiany:

Przepisy art. 2 ust. 3 i art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w zakresie procedury dokonywania korekt finansowych pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (2) nakładają na państwa członkowskie obowiązek informowania Komisji o postępowaniach w sprawie unieważnienia, o dotychczas podjętych lub nadal wymaganych krokach w celu dostosowania systemów zarządzania i kontroli oraz o ponownym wykorzystaniu unieważnionych funduszy i zmianach finansowego planu pomocy. Doświadczenia zgromadzone w trakcie wykonywania rozporządzenia (WE) nr 448/2001 wskazały na potrzebę wyjaśnienia i uproszczenia tych wymogów. W szczególności informacje dostarczane Komisji powinny ograniczać się do całkowitej kwoty wydatków publicznych, dla każdego środka, wycofanych z danego programu w wyniku anulowania całości lub części wkładu wspólnotowego na rzecz działań, a także informacji o rzeczywistym ponownym wykorzystaniu funduszy odblokowanych w następstwie wycofania takich wydatków. Zgodnie z wymogami art. 13 rozpo-

1) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Bez uszczerbku dla wymogu udzielania informacji o odzyskanych środkach zgodnie z art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 438/2001 (*), państwa członkowskie przesyłają Komisji jako załącznik do ostatniego kwartalnego sprawozdania z każdego roku, składanego zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1681/94 (**), zestawienie, dla każdego środka, całkowitych kwot wydatków publicznych, które z powodu anulowania całości lub części wkładu wspólnotowego na rzecz działań zostały wycofane z deklaracji wydatków przedstawionej w poprzednim roku dla danego programu. ___________ (*) Dz.U. L 63 z 3.3.2001, str. 21. (**) Dz.U. L 178 z 12.7.1994, str. 43.”; 2) w art. 3 ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „W sprawozdaniu, o którym mowa w art. 2 ust. 3, państwa członkowskie informują Komisję o sposobie ponownego wykorzystania funduszy wspólnotowych odblokowanych w następstwie wycofania takich wydatków.”.

(3) Dz.U. L 63 z 3.3.2001, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2355/2002 (Dz.U. L 351 z 28.12.2002 str. 42).

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 173/2005 (Dz.U. L 29 z 2.2.2005 str. 3) i zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25) z dniem 1 stycznia 2007 r. (2) Dz.U. L 64 z 6.3.2001, str. 13.

L 368/90

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2006

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Danuta HÜBNER

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 368 POZ 89 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L368 - 112 z 200623.12.2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie środków podjętych przez Danię na rzecz TV2/Danmark (  Dz.U. L 85 z 23.3.2006)

 • Dz. U. L368 - 110 z 200623.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/142/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniająca załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zawierający wykaz składników, które należy obowiązkowo umieścić na etykietach środków spożywczych (1)

 • Dz. U. L368 - 99 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające szczegółowe zasady wykonania przepisów art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnotowego laboratorium referencyjnego dla organizmów zmodyfikowanych genetycznie (1)

 • Dz. U. L368 - 96 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1980/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2076/2002 i decyzje 2001/245/WE, 2002/928/WE i 2006/797/WE, w odniesieniu do dalszego stosowania niektórych substancji czynnych nieobjętych załącznikiem I do dyrektywy 91/414/EWG z powodu przystąpienia Bułgarii (1)

 • Dz. U. L368 - 91 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

 • Dz. U. L368 - 87 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1977/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1201/2006 ustalające współczynniki ważenia stosowane przy obliczaniu ceny rynkowej tusz wieprzowych we Wspólnocie na rok budżetowy 2006/2007 w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L368 - 85 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania (1)

 • Dz. U. L368 - 74 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

 • Dz. U. L368 - 15 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L368 - 13 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1973/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L368 - 11 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1972/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L368 - 8 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1971/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 stycznia 2007 r.

 • Dz. U. L368 - 6 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1970/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L368 - 1 z 200623.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1969/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające na rok połowowy 2007 ceny orientacyjne oraz wspólnotowe ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000

 • Dz. U. L368 - 0 z 200623.12.2006

  Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.