Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 37 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5666) (1)

Data ogłoszenia:2006-02-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 37 POZ 1

Strona 1 z 35
8.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 37/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 grudnia 2005 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „tabor kolejowy – hałas” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5666)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/66/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemu kolei konwencjonalnych (1), w szczególności jej art. 6 ust.1,

AEIF otrzymało mandat na przygotowanie projektu TSI dla podsystemu „Hałas”, zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy 2001/16/WE. Podstawowe parametry dla projektu niniejszej TSI zostały przyjęte decyzją Komisji 2004/446/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. określającą podstawowe parametry dla TSI Hałas, Wagony towarowe i Aplikacje telematyczne, wymienionych w dyrektywie 2001/16/WE (2). Projektowi TSI, opracowanemu na podstawie podstawowych parametrów, towarzyszyło sprawozdanie wprowadzające, zawierające analizę kosztów i zysków, zgodnie z art. 6 ust. 5 dyrektywy. Projekt TSI został przeanalizowany przez Komitet ustanowiony na mocy art. 21 dyrektywy Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (3), w świetle sprawozdania wprowadzającego. Dyrektywa 2001/16/WE oraz TSI mają zastosowanie do odnawiania, ale nie do wymiany związanej z utrzymaniem. Jednakże zachęca się Państwa Członkowskie, w miarę występowania takich możliwości i kiedy znajduje to uzasadnienie w zakresie robót związanych z utrzymaniem, aby stosować TSI również do wymiany związanej z utrzymaniem.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Zgodnie z art. 2 lit. c) dyrektywy 2001/16/WE transeuropejski system kolei konwencjonalnych podzielony jest na podsystemy strukturalne i funkcjonalne. Zgodnie z art. 23 ust. 1 tej dyrektywy podsystem „Hałas” powinien być objęty techniczną specyfikacją dla interoperacyjności (TSI).

(2)

(7)

(3)

Pierwszym krokiem w ustanowieniu TSI jest opracowanie projektu TSI przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności Kolei (AEIF), wyznaczone jako wspólny organ przedstawicielski.

(2) (1) Dz.U. L 110 z 20.4.2001, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2004/50/WE (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, str. 114; sprostowanie w Dz.U. L 220 z 21.6.2004). (3)

Dz.U. L 155 z 30.4.2004, str. 1; sprostowanie w Dz.U. L 193 z 1.6.2004, str. 1. Dz.U. L 235 z 17.9.1996., str. 6. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/50/WE.

L 37/2

(8)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.2.2006

TSI „Hałas” dla taboru kolejowego nie powinna wymagać wykorzystania szczególnych technologii lub rozwiązań technicznych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to absolutnie niezbędne dla interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych. Niniejsza TSI oparta została na najlepszej wiedzy specjalistycznej dostępnej w czasie przygotowania projektu odpowiedniej specyfikacji. Zmiany technologiczne, operacyjne, w zakresie bezpieczeństwa lub wymagań społecznych mogą powodować konieczność zmiany lub uzupełnienia niniejszej TSI. W razie konieczności wszczęta zostanie procedura przeglądu lub aktualizacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy 2001/16/WE. celem uwzględnienia nabytych doświadczeń załączona TSI powinna być poddawana regularnym przeglądom. Przepis ten został szczegółowo opisany w rozdziale 7 TSI.

przeglądów, przewidzianego w rozdziale 7, Komisja przekaże Komitetowi ustanowionemu na mocy art. 21 dyrektywy 96/48/WE, nie później niż siedem lat od dnia, od którego ma zastosowanie niniejsza decyzja, sprawozdanie oraz, w razie potrzeby, wniosek dotyczący przeglądu sekcji 7.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 37 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.