Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 374 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa 2006/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wykonywania operacji przez samoloty objęte częścią II rozdział 3 tom 1 załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydanie 2 (1988 rok) (tekst ujednolicony) (1)

Data ogłoszenia:2006-12-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 374 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 2

4. W indywidualnych przypadkach państwa członkowskie mogą zezwolić na czasowe korzystanie z portów lotniczych, położonych na ich terytorium, przez samoloty, które nie mogą być eksploatowane w oparciu o pozostałe przepisy niniejszej dyrektywy. Wyłączenia te powinny być ograniczone do: a) samolotów, których operacje mają charakter na tyle wyjątkowy, że odmówienie czasowego wyłączenia byłoby nieuzasadnione; samolotów wykonujących loty niezarobkowe w celu przebudowy, naprawy lub obsługi. Artykuł 4 Państwa członkowskie przekażą Komisji teksty przepisów prawa krajowego, które przyjęły w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. Artykuł 5 Państwa członkowskie ustanawiają zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich wprowadzenia w życie. Przewidziane sankcje są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach, a także powiadamiają ją niezwłocznie o wszelkich kolejnych dotyczących ich zmianach. Artykuł 6 1. Dyrektywa 92/14/EWG zostaje niniejszym uchylona, bez uszczerbku dla zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do terminów transpozycji do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku I część B. 2. Odesłania do uchylonej dyrektywy należy odczytywać jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II. Artykuł 7 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 8 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

(10) Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań

państw członkowskich odnoszących się do terminów transpozycji do prawa krajowego dyrektyw określonych w załączniku I, część B,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

b)

Artykuł 1 1. Celem niniejszej dyrektywy jest określenie zasad wykonywania operacji przez cywilne poddźwiękowe samoloty odrzutowe, określone w art. 2. 2. Dyrektywę niniejszą stosuje się do samolotów posiadających maksymalną masę startową 34 000 kg lub większą lub mieszczących, zgodnie z certyfikatem typu samolotu, więcej niż dziewiętnaście miejsc pasażerskich, z wyłączeniem miejsc przeznaczonych wyłącznie dla załogi. Artykuł 2 1. Państwa członkowskie zapewniają, że wszystkie cywilne poddźwiękowe samoloty odrzutowe, wykonujące operacje z portów lotniczych usytuowanych na ich terytoriach, spełniają normy określone w części II rozdział 3 tom 1 załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydanie drugie (1988 rok). 2. Terytorium, określone w ust. 1, nie obejmuje departamentów zamorskich, określonych w art. 299 ust. 2 Traktatu. Artykuł 3 1. Państwa członkowskie mogą przyznać odstępstwo od art. 2 dla samolotów o znaczeniu historycznym. 2. Każde państwo członkowskie, przyznające odstępstwa na podstawie ust. 1, informuje właściwe organy innych państw członkowskich oraz Komisję o tym fakcie i o podstawie swojej decyzji. 3. Każde państwo członkowskie uznaje odstępstwo przyznane przez inne państwo członkowskie w odniesieniu do samolotów znajdujących się w rejestrze tego ostatniego.

Sporządzono w Strasburgu, 12 grudnia 2006 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego J BORRELL FONTELLES Przewodniczący W imieniu Rady M. PEKKARINEN Przewodniczący

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I

L 374/3

Część A Uchylona dyrektywa i jej kolejne zmiany Dyrektywa Rady 92/14/EWG Dyrektywa Rady 98/20/WE Dyrektywa Komisji 1999/28/WE Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2001 (Dz.U. (Dz.U. (Dz.U. (Dz.U. L L L L 76 z 23.3.1992, str. 21) 107 z 7.4.1998, str. 4) 118 z 6.5.1999, str. 53) 138 z 22.5.2001, str. 12)

Część B Lista terminów transpozycji do prawa krajowego (określonych w art. 6)

Dyrektywa Termin transpozycji

92/14/EWG 98/20/WE 1999/28/WE

1 lipca 1992 1 marca 1999 1 września 1999

L 374/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK II TABELA KORELACJI

Dyrektywa 92/14/EWG Niniejsza dyrektywa

27.12.2006

Artykuł 1 ustęp 1 i 2 Artykuł 1 ustęp 3 Artykuł 2 ustęp 1 Artykuł 2 ustęp 2 Artykuł 2 ustęp 3 Artykuł 2 ustęp 4 Artykuły 3 i 4 Artykuł 5 ustęp 1 Artykuł 5 ustęp 2 Artykuły 6 i 7 Artykuł 8 Artykuł 9 ustęp 1 Artykuł 9 ustęp 2 Artykuły 9a i 9b Artykuł 10 ustęp 1 Artykuł 10 ustęp 2 — — — Artykuł 11 Załącznik — —

(1) Art. 2 dyrektywy Rady 98/20/WE.

Artykuł 1 ustęp — — Artykuł 2 ustęp Artykuł 2 ustęp — — — Artykuł 3 ustęp — Artykuł 3 ustęp Artykuł 3 ustęp Artykuł 3 ustęp — — Artykuł 4 Artykuł 5 (1) Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 — Załącznik I Załącznik II

1i2

1 2

1 4 2 3

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 374 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L374 - 10 z 200627.12.2006

    Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (tekst ujednolicony) (1)

  • Dz. U. L374 - 5 z 200627.12.2006

    Dyrektywa 2006/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia wspólnych reguł dla niektórych rodzajów drogowego przewozu rzeczy (tekst ujednolicony) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.