Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 374 POZ 1

Tytuł:

Dyrektywa 2006/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wykonywania operacji przez samoloty objęte częścią II rozdział 3 tom 1 załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydanie 2 (1988 rok) (tekst ujednolicony) (1)

Data ogłoszenia:2006-12-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 374 POZ 1

Strona 1 z 2
27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 374/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

DYREKTYWA 2006/93/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wykonywania operacji przez samoloty objęte częścią II rozdział 3 tom 1 załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydanie 2 (1988 rok)

(tekst ujednolicony) (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust.2, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Dyrektywą Rady 89/629/EWG z dnia 4 grudnia 1989 r. w sprawie ograniczenia emisji hałasu z cywilnych poddźwiękowych samolotów odrzutowych (5) ograniczono dokonywanie wpisów do rejestrów cywilnych statków powietrznych państw członkowskich samolotów, które spełniają jedynie normy określone w części II rozdział 2 tom 1 załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydanie 2 (1988 r.). Dyrektywa ta stanowi, że ograniczenie wpisu jest tylko pierwszym etapem. Wskutek wzrastającego zagęszczenia ruchu w portach lotniczych Wspólnoty niezbędne jest zapewnienie jak najlepszego wykorzystania istniejącej infrastruktury. Będzie to możliwe jedynie wtedy, gdy eksploatowane będą samoloty możliwe do zaakceptowania z punktu widzenia ochrony środowiska. Prace podjęte przez Wspólnotę we współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi wskazują, że środki ograniczające wykonywanie operacji przez samoloty nie spełniające norm określonych w rozdziale 3 załącznika 16, muszą stanowić następny krok po zasadzie nie wpisywania do rejestru, jeśli ma to odnieść skutek korzystny dla środowiska. W tym celu powinny być wprowadzone w racjonalnym przedziale czasowym wspólne zasady w celu zapewnienia ujednoliconych w całej Wspólnocie działań, uzupełniających istniejące zasady. Jest to szczególnie ważne w świetle najnowszej tendencji do dalszej liberalizacji europejskiego ruchu lotniczego. Hałas samolotów należy zmniejszać, uwzględniając aspekty środowiskowe, możliwości techniczne i skutki ekonomiczne. Właściwe jest określenie zasad wykonywania operacji przez cywilne odrzutowe samoloty poddźwiękowe, wpisane do rejestrów państw członkowskich i spełniające normy określone w rozdziale 3 załącznika 16.

(4)

(1)

Dyrektywa Rady 92/14/EWG z dnia 2 marca 1992 w sprawie limitów operacyjnych statków powietrznych objętych częścią II rozdział 2 tom 1 załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydanie 2 (1988) (3) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (4). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości dyrektywa ta powinna zostać ujednolicona.

(6)

(2)

Wprowadzenie norm emisji hałasu dla cywilnych poddźwiękowych samolotów odrzutowych ma znaczące konsekwencje dla zapewnienia usług transportu lotniczego, szczególnie tam, gdzie takie normy ograniczają okres użytkowania samolotów eksploatowanych przez przedsiębiorstwa lotnicze.

(7)

(1) Dz.U. C 108 z 30.4.2004, str. 55. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lutego 2004 r. (Dz. U. C 97 E z 22.4.2004, str. 67) oraz decyzja Rady z dnia 14 listopada 2006 r. (3) Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 21. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 991/2001 (Dz.U. L 138 z 22.5.2001, str. 12). (4) Patrz: załącznik I, część A.

(8)

(5) Dz.U. L 363 z 13.12.1989, str. 27.

L 374/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

(9)

Państwa członkowskie powinny przyjąć przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów krajowych przyjętych z zastosowaniem niniejszej dyrektywy. Sankcje te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 374 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L374 - 10 z 200627.12.2006

    Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (tekst ujednolicony) (1)

  • Dz. U. L374 - 5 z 200627.12.2006

    Dyrektywa 2006/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia wspólnych reguł dla niektórych rodzajów drogowego przewozu rzeczy (tekst ujednolicony) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.