Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 374 POZ 5 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa 2006/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia wspólnych reguł dla niektórych rodzajów drogowego przewozu rzeczy (tekst ujednolicony) (1)

Data ogłoszenia:2006-12-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 374 POZ 5 - Strona 2

Strona 2 z 2

L 374/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 5

27.12.2006

Odesłania do uchylonej dyrektywy należy odczytywać jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III.

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Strasburgu, 12 grudnia 2006 r.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Wimieniu Parlamentu Europejskiego J. BORRELL FONTELLES Przewodniczący

Wimieniu Rady M. PEKKARINEN Przewodniczący

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I

L 374/7

Przewozy zwolnione z wszelkich zezwoleń wspólnotowych oraz z innych zezwoleń przewozowych

1. 2. 3.

Przewóz przesyłek pocztowych jako usługa publiczna. Przewóz pojazdów uszkodzonych lub zepsutych. Przewóz rzeczy pojazdami silnikowymi, których dopuszczalna rzeczywista masa całkowita, włącznie z rzeczywistą masą całkowitą przyczep, nie przekracza sześciu ton lub których dopuszczalny ładunek użyteczny, włącznie z ładunkiem użytecznym przyczep, nie przekracza 3,5 tony. Przewóz rzeczy pojazdami silnikowymi, pod warunkiem, że spełnione są następujące warunki: a) b) c) d) rzeczy przewożone muszą być własnością przedsiębiorstwa lub musiały zostać sprzedane, kupione, oddane w najem lub wynajęte, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione przez przedsiębiorstwo; celem przejazdu jest przewiezienie rzeczy z lub do przedsiębiorstwa, lub przemieszczenie ich do lub poza przedsiębiorstwo, na jego własne potrzeby; pojazdy silnikowe wykorzystywane do takiego przewozu muszą być prowadzone przez pracowników przedsiębiorstwa; pojazdy przewożące rzeczy muszą być własnością przedsiębiorstwa lub być przez nie zakupione na warunkach odroczenia płatności lub wynajęte pod warunkiem, że w ostatnim przypadku spełniają warunki dyrektywy 2006/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie użytkowania pojazdów najmowanych bez kierowców w celu drogowego przewozu rzeczy (1). Niniejszy przepis nie ma zastosowania do używania pojazdu zastępczego podczas krótkich awarii pojazdu normalnie wykorzystywanego; e) przewóz musi być jedynie działalnością pomocniczą w stosunku do całkowitej działalności przedsiębiorstwa.

4.

5.

Przewóz produktów leczniczych, urządzeń i sprzętu oraz innych artykułów niezbędnych do opieki medycznej w nagłych wypadkach (szczególnie w przypadku klęsk żywiołowych).

(1)

Dz.U. L 33 z 4.2.2006, str. 82.

L 374/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK II

27.12.2006

CZĘŚĆ A Uchylona dyrektywa i jej kolejne zmiany Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 23 lipca 1962 r. w sprawie ustanowienia niektórych wspólnych zasad dla transportu międzynarodowego (zarobkowy transport drogowy rzeczy) (Dz.U. 70 z 6.8.1962, str. 2005/62) Dyrektywa Rady 72/426/EWG (Dz.U. L 291 z 28.12.1972, str. 155) Dyrektywa Rady 74/149/EWG (Dz.U. L 84 z 28.3.1974, str. 8) Dyrektywa Rady 77/158/EWG (Dz.U. L 48 z 19.2.1977, str. 30) Dyrektywa Rady 78/175/EWG (Dz.U. L 54 z 25.2.1978, str. 18) Dyrektywa Rady 80/49/EWG (Dz.U. L 18 z 24.1.1980, str. 23) Dyrektywa Rady 82/50/EWG (Dz.U. L 27 z 4.2.1982, str. 22) Dyrektywa Rady 83/572/EWG (Dz.U. L 332 z 28.11.1983, str. 33) Dyrektywa Rady 84/647/EWG (Dz.U. L 335 z 22.12.1984, str. 72) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 881/92 (Dz.U. L 95 z 9.4.1992, str. 1) wyłącznie art. 13 wyłącznie art. 6 wyłącznie art. 2

CZĘŚĆ B Lista terminów przeniesienia do prawa krajowego i stosowania (określonych w art. 3)

Dyrektywa Termin przeniesienia Data stosowania

Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 23 lipca 1962 r. w sprawie ustanowienia niektórych wspólnych zasad dla transportu międzynarodowego (zarobkowy transport drogowy rzeczy) 72/426/EWG 74/149/EWG 77/158/EWG 78/175/EWG 80/49/EWG 82/50/EWG 83/572/EWG 84/647/EWG

31 grudnia 1962 r.

— — 1 lipca 1977 r. 1 lipca 1978 r. — 1 stycznia 1983 r. 1 stycznia 1984 r. 30 czerwca 1986 r. 1 lipca 1980 r. 1 lipca 1974 r.

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK III TABELA KORELACJI

L 374/9

Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 23 lipca 1962 r. w sprawie ustanowienia wspólnych reguł dla niektórych rodzajów drogowego przewozu rzeczy

Niniejsza dyrektywa

Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 — — Artykuł 4 Załącznik — —

Artykuł 1 — Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Załącznik I Załącznik II Załącznik III

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 374 POZ 5 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L374 - 10 z 200627.12.2006

    Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (tekst ujednolicony) (1)

  • Dz. U. L374 - 1 z 200627.12.2006

    Dyrektywa 2006/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wykonywania operacji przez samoloty objęte częścią II rozdział 3 tom 1 załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydanie 2 (1988 rok) (tekst ujednolicony) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.