Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 377 POZ 176

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1900/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego

Data ogłoszenia:2006-12-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 377 POZ 176

L 377/176

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.12.2006

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1900/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

mogą być dotrzymane, Komisja powinna mieć możliwość zastosowania trybu pilnego określonego w art. 5a ust. 6 decyzji 1999/468/WE w celu przyjęcia określonych środków. Rozporządzenie (EWG) nr 3922/91 powinno w związku z tym zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W załączniku III do rozporządzenia (EWG) nr 3922/91 (2) przewidziano wspólne wymagania techniczne i procedury administracyjne mające zastosowanie do zarobkowego przewozu lotniczego. Te zharmonizowane wymagania i procedury mają zastosowanie do wszystkich statków powietrznych używanych przez podmioty gospodarcze Wspólnoty, bez względu na to, czy są one zarejestrowane w państwie członkowskim czy w kraju trzecim. Środki niezbędne do wykonania rozporządzenia (EWG) nr 3922/91 powinny być przyjmowane zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (3). W szczególności powinno się przyznać Komisji uprawnienia do określania warunków, na jakich, zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3922/91, mogą być zmieniane lub uzupełniane wspólne wymagania techniczne i procedury administracyjne określone w załączniku III do niego lub warunki, na jakich państwo członkowskie może zostać wyłączone z ich stosowania. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia lub uzupełnienie go poprzez dodanie nowych elementów innych niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE. Jeżeli z uwagi na szczególnie pilny charakter sprawy związany z utrzymaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lotniczego, terminy zwykle stosowane w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą nie

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 3922/91 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 3 akapit czwarty otrzymuje brzmienie: „W takim przypadku Komisja powiadamia o decyzji wszystkie państwa członkowskie i wszystkie one mają prawo do zastosowania tego środka. Odpowiednie przepisy załącznika III mogą również zostać zmienione zgodnie z art. 11, w celu odzwierciedlenia tego środka.”; b) w ust. 4 akapit czwarty otrzymuje brzmienie: „W takim przypadku Komisja powiadamia o decyzji wszystkie państwa członkowskie i wszystkie one mają prawo do zastosowania tego środka. Odpowiednie przepisy załącznika III mogą również zostać zmienione zgodnie z art. 11, w celu odzwierciedlenia tego środka.”; 2) w art. 11 wprowadza się następujące zmiany: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Środki mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia poprzez uzupełnienie go, które są nieodzowne ze względu na postęp naukowo — techniczny i które zmieniają wspólne wymagania techniczne i procedury administracyjne określone w załączniku III, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 12 ust. 3. Z uwagi na pilny charakter sprawy, Komisja jest uprawniona do zastosowania procedury w trybie pilnym, określonej w art. 12 ust. 4.”; b) w ust. 2 wyrazy „w art. 12” zastępuje się wyrazami „w art. 12 ust. 3”;

(2)

(3)

(4)

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 30 listopada 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. (2) Dz.U. L 373 z 31.12.1991, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1899/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. (Patrz: str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego). (3) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, str. 11).

27.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/177

3) art. 12 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 12 1. Komisję wspomaga Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, zwany dalej »komitetem«. 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8. Termin przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1 — 4 oraz art. 7 decyzji 1999/468WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8. 4. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.” Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, 20 grudnia 2006 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 377 POZ 176 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L377 - 1 z 200627.12.2006

    Rozporządzenie (WE) nr 1899/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.