Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 38 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 215/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2286/2003 (1)

Data ogłoszenia:2006-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 38 POZ 11

Strona 1 z 3
9.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 215/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2286/2003

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuły 173–177 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (2) określają szczególne środki wykorzystywane przy ustalaniu wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów. Zważywszy na przepływy handlowe oraz ogólne zasady określania wartości celnej system w swojej obecnej formie okazał się trudny w użyciu. W celu uproszczenia stosowania prawodawstwa celnego, zgodnie z art. 19 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, obowiązujący system powinien zostać zastąpiony systemem, w którym do określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów przywożonych do konsygnacji mogą być bezpośrednio wykorzystane ceny jednostkowe zgłoszone przez państwa członkowskie i rozpowszechnione przez Komisję. Informacje dotyczące rodzaju transakcji wpisywane w polu 24 jednolitego dokumentu administracyjnego umożliwiają scharakteryzowanie różnego rodzaju transakcji celem opracowania statystyk dotyczących wymiany handlowej pomiędzy Wspólnotą a krajami trzecimi oraz pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Kody, które mają być wykorzystane dla tych informacji, przewidziano w istniejących już przepisach wspólnotowych odnoszących się do tego rodzaju statystyk, a w szczególności w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1917/2000 z dnia 7 września 2000 r. ustanawiającym niektóre przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1172/95 w odniesieniu do statystyki handlu zagranicznego (3). Zatem mając na względzie spójność i skuteczność, należy wprowadzić odesłanie do tych przepisów w zakresie kodów, które są wpisywane w polu 24 (rodzaj transakcji) jednolitego dokumentu administracyjnego.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2286/2003 (4) wprowadziło do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 nowe przepisy dotyczące jednolitego dokumentu administracyjnego i jego stosowania. Stosowanie tych środków miało obowiązywać od dnia 1 stycznia 2006 r. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2286/2003 Komisja w oparciu o sprawozdanie sporządzone na podstawie materiałów przesłanych przez państwa członkowskie przystąpiła do dokonania oceny programów państw członkowskich dotyczących wdrożenia przewidzianych przez nie środków. Sprawozdanie to wykazało, że niektóre państwa członkowskie nie są jeszcze gotowe do dostosowania swoich skomputeryzowanych systemów do dnia 1 stycznia 2006 r. W związku z tym konieczne jest odroczenie, na określonych warunkach, daty stosowania tych środków do dnia 1 stycznia 2007 r. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 oraz (WE) nr 2286/2003. Wykaz transakcji określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1917/2000, które mają być wykorzystane w celu wpisywaniu kodów w polu 24 jednolitego dokumentu administracyjnego, został zmieniony ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2006 r. Termin dla państw członkowskich na dostosowanie ich systemów kontroli komputerów wygasa tego samego dnia. Odpowiednie przepisy niniejszego rozporządzenia powinny zatem być stosowane od dnia 1 stycznia 2006 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

(4)

(5)

(2)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 152 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 38 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 40 z 20069.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/17/WE z dnia 8 lutego 2006 r. wprowadzająca w życie dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich (1)

 • Dz. U. L38 - 36 z 20069.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE (1)

 • Dz. U. L38 - 34 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 225/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L38 - 32 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 224/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L38 - 30 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 223/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 9 lutego 2006 r.

 • Dz. U. L38 - 28 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 222/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L38 - 27 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 221/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustanawiające współczynnik redukcji, jaki należy zastosować w ramach subkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidziany przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 169/2006

 • Dz. U. L38 - 25 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 220/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L38 - 22 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 219/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN 08030019 pochodzących z krajów AKP i ustalające zasady zarządzania nim w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L38 - 19 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 218/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1262/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży cukru przez agencje interwencyjne

 • Dz. U. L38 - 17 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 217/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do upoważnienia państw członkowskich do pozwolenia na tymczasowe wprowadzenie do obrotu materiału siewnego, który nie spełnia wymogów w zakresie minimalnej zdolności kiełkowania (1)

 • Dz. U. L38 - 15 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 216/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2184/97 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L38 - 5 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L38 - 3 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L38 - 1 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 212/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.