Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 38 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 218/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1262/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży cukru przez agencje interwencyjne

Data ogłoszenia:2006-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 38 POZ 19

Strona 1 z 3
9.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 38/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 218/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1262/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży cukru przez agencje interwencyjne

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

dla innych sektorów, takich jak zboża czy mleko w proszku, szczególnie w zakresie okresu płatności liczonego od momentu złożenia ofert do interwencji. Rozporządzenie (WE) nr 1262/2001 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1498/2005 przewiduje warunki, które powinny spełniać niektóre rodzaje opakowań, w których zakupiony cukier musi zostać dostarczony. Zapewnienie właściwego stosowania tego przepisu wymaga pewnych doprecyzowań. W celu ułatwienia bieżącego zarządzenia interwencją, w szczególności poprzez stworzenie jednolitych partii, właściwe jest zwiększenie minimalnej ilości, poniżej której agencja interwencyjna nie jest zobowiązana do przyjęcia oferty. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1262/2001. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5 oraz jego art. 9 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(6)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1262/2001 (2) ustanawia szczegółowe zasady stosowania systemu interwencji w sektorze cukru. W świetle zdobytych doświadczeń wydaje się pożądane wprowadzenie dostosowań mających na celu uproszczenie systemu i jego harmonizację z praktyką dla innych produktów, takich jak zboża czy mleko w proszku. Rozporządzenie (WE) nr 1260/2001 przewiduje gwarancję ceny i zbytu tylko dla cukru wyprodukowanego w ramach kwoty. Należy więc ograniczyć dostęp do interwencji producentom, którym została przyznana kwota produkcyjna, którzy w zamian za gwarancję ceny są jednocześnie zobowiązani do płacenia ceny minimalnej za buraki cukrowe, respektując uzasadnione oczekiwania wyspecjalizowanych przedsiębiorców będących już w posiadaniu pozwolenia niezbędnego do zaoferowania cukru do interwencji. Ostatnie doświadczenia zdobyte w czasie działań interwencyjnych dotyczących cukru pokazały konieczność wzmocnienia kryteriów składowania cukru interwencyjnego i zatwierdzania magazynów i silosów, w szczególności poprzez przyznanie większych uprawnień agencjom interwencyjnym w zakresie dokonywania ocen. Ponadto dopuszcza się, by cukier był składowany bez ryzyka pogorszenia jakości w czasie bardzo długiego okresu po spełnieniu odpowiednich warunków. Należy więc zmienić zasady dotyczące ostatecznych terminów odbioru, zachowując jednocześnie, w związku z uzasadnionymi oczekiwaniami, zasady dla cukru zaoferowanego do interwencji przed określoną datą. Procedury dotyczące interwencji na rynku cukru muszą zostać zharmonizowane z obowiązującymi procedurami

(7)

(8) (2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1262/2001 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany: a) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Agencja interwencyjna przeprowadza skup cukru tylko w przypadku gdy ofertę zgłasza: a) producent, któremu przyznano kwotę produkcyjną; b) wyspecjalizowany w handlu cukrem przedsiębiorca, zatwierdzony przed dniem 1 marca 2006 r. przez państwo członkowskie, na którego terytorium podmiot ten ma swoją siedzibę.”; b) ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. Przejęty może być tylko cukier objęty kwotą, który w momencie składania oferty jest składowany oddzielnie w zatwierdzonym magazynie lub silosie, który nie był ostatnio używany do składowania innych produktów niż cukier.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 38 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 40 z 20069.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/17/WE z dnia 8 lutego 2006 r. wprowadzająca w życie dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich (1)

 • Dz. U. L38 - 36 z 20069.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE (1)

 • Dz. U. L38 - 34 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 225/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L38 - 32 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 224/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L38 - 30 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 223/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 9 lutego 2006 r.

 • Dz. U. L38 - 28 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 222/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L38 - 27 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 221/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustanawiające współczynnik redukcji, jaki należy zastosować w ramach subkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidziany przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 169/2006

 • Dz. U. L38 - 25 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 220/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L38 - 22 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 219/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN 08030019 pochodzących z krajów AKP i ustalające zasady zarządzania nim w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L38 - 17 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 217/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do upoważnienia państw członkowskich do pozwolenia na tymczasowe wprowadzenie do obrotu materiału siewnego, który nie spełnia wymogów w zakresie minimalnej zdolności kiełkowania (1)

 • Dz. U. L38 - 15 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 216/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2184/97 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L38 - 11 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 215/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2286/2003 (1)

 • Dz. U. L38 - 5 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L38 - 3 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L38 - 1 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 212/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.