Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 38 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 219/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN 08030019 pochodzących z krajów AKP i ustalające zasady zarządzania nim w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r.

Data ogłoszenia:2006-02-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 38 POZ 22

Strona 1 z 3
L 38/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.2.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 219/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN 0803 00 19 pochodzących z krajów AKP i ustalające zasady zarządzania nim w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1964/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananów (1), w szczególności jego art. 2,

a zatem zaopatrzenia rynku wspólnotowego przy jednoczesnym uniknięciu zakłóceń w obrocie handlowym, część kontyngentu taryfowego powinna być tymczasowo zarezerwowana dla podmiotów, które zaopatrywały Wspólnotę w banany pochodzące z krajów AKP w ramach systemu przywozu poprzednio obowiązującego.

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1964/2005 stanowi, że począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. każdego roku dnia 1 stycznia otwiera się autonomiczny kontyngent taryfowy w wysokości 775 000 ton wagi netto, podlegający zerowej stawce celnej, na przywóz bananów (kod CN 0803 00 19) pochodzących z krajów AKP.

Należy zatem przewidzieć, aby łączna ilość 146 850 ton w ramach kontyngentu taryfowego była zarezerwowana dla podmiotów, które faktycznie przywoziły do Wspólnoty banany pochodzące z krajów AKP w 2005 r. Zasady zarządzania wspomnianą częścią kontyngentu taryfowego należy oprzeć o system pozwoleń na przywóz wydawanych każdemu podmiotowi proporcjonalnie do ilości wprowadzonych do wolnego obrotu w 2005 r. Biorąc pod uwagę dostępne ilości, należy ustalić pułap ilości, w odniesieniu do której każdy podmiot możne składać wniosek o pozwolenie w ramach okresu od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r. Dostęp do pozostałej części kontyngentu taryfowego powinien być otwarty dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą we Wspólnocie w oparciu o metodę „kto pierwszy, ten lepszy”, zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3). W następstwie wejścia w życie stawki celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej w odniesieniu do bananów, ustanowionej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1964/2005, uzgodnienia dotyczące kontyngentów taryfowych na przywóz ustanowione w tytule IV rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów (4) przestały obowiązywać z dniem 31 grudnia 2005 r. zgodnie z art. 16 ust. 1 tego rozporządzenia. Zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi przewidzianymi w tytule IV rozporządzenia (EWG) nr 404/93, ustalone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 896/2001 (5) stały się zatem bezprzedmiotowe.

(6)

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2015/2005 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie przywozu bananów pochodzących z krajów AKP w ramach kontyngentu taryfowego ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych mających zastosowanie do bananów w styczniu i lutym 2006 r. (2) ustanowiło środki przejściowe konieczne w celu zapewnienia zaopatrzenia rynku wspólnotowego, ciągłości handlu z krajami AKP, a także w celu uniknięcia zakłóceń w obrocie handlowym podczas tych dwóch miesięcy. Z tego względu udostępniono łączną ilość 160 000 ton do celów wydawania pozwoleń na przywóz w ramach wspomnianego kontyngentu taryfowego.

(7)

(8) (3)

Należy zatem otworzyć kontyngent taryfowy przewidziany w rozporządzeniu (WE) nr 1964/2005 na 2006 r. oraz ustalić zasady zarządzania nim w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 38 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L38 - 40 z 20069.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/17/WE z dnia 8 lutego 2006 r. wprowadzająca w życie dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich (1)

 • Dz. U. L38 - 36 z 20069.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/15/WE z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiająca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE (1)

 • Dz. U. L38 - 34 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 225/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L38 - 32 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 224/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L38 - 30 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 223/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 9 lutego 2006 r.

 • Dz. U. L38 - 28 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 222/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L38 - 27 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 221/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustanawiające współczynnik redukcji, jaki należy zastosować w ramach subkontyngentu taryfowego III na pszenicę zwyczajną o jakości innej niż jakość wysoka, przewidziany przez rozporządzenie (WE) nr 2375/2002, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 169/2006

 • Dz. U. L38 - 25 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 220/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L38 - 19 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 218/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1262/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży cukru przez agencje interwencyjne

 • Dz. U. L38 - 17 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 217/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE w odniesieniu do upoważnienia państw członkowskich do pozwolenia na tymczasowe wprowadzenie do obrotu materiału siewnego, który nie spełnia wymogów w zakresie minimalnej zdolności kiełkowania (1)

 • Dz. U. L38 - 15 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 216/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2184/97 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L38 - 11 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 215/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2286/2003 (1)

 • Dz. U. L38 - 5 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L38 - 3 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L38 - 1 z 20069.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 212/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.