Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 381 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

Data ogłoszenia:2006-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 381 POZ 1

Strona 1 z 3
28.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 381/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1986/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdówdo Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71,

uwzględniając wniosek Komisji,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2006 (4) z dnia oraz decyzja Rady 2006/…/WSiSW z dnia… w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (5) stanowią podstawę prawną SIS II, który jest wspólną bazą danych państw członkowskich zawierającą, między innymi, dane dotyczące pojazdów silnikowych o pojemności silnika przekraczającej 50 cm3, dane dotyczące przyczep i naczep o masie własnej przekraczającej 750 kg oraz przyczep turystycznych, a także dane dotyczące świadectw rejestracji oraz tablic rejestracyjnych pojazdów, które zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub unieważnione.

uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1),

Europejskiego

Komitetu

(3)

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

Rozporządzenie (WE) nr/2006 i decyzja 2006/…/WSiSW zastępują art. 92-119 Konwencji wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (6) (Konwencja z Schengen), z wyjątkiem art. 102a tej konwencji. Artykuł ten dotyczy dostępu organów i służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Dyrektywa Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (3) stanowi, że państwa członkowskie wspierają się wzajemnie w jej wykonywaniu i mogą wymieniać informacje na poziomie dwu- lub wielostronnym, w szczególności po to, aby przed rejestracją pojazdu sprawdzić jego status prawny w państwie członkowskim, w którym był on wcześniej zarejestrowany. Taka kontrola może obejmować wykorzystanie sieci elektronicznej.

Obecnie konieczne jest przyjęcie na podstawie tytułu V Traktatu trzeciego instrumentu uzupełniającego rozporządzenie (WE) nr …/2006 oraz decyzję 2006/…/WSiSW w celu umożliwienia dostępu do SIS II służbom odpowiedzialnym w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów oraz zastąpienia art. 102a Konwencji z Schengen.

(5)

Zgodnie z decyzją 2006/…/WSiSW do SIS II wprowadza się wpisy dotyczące przedmiotów, w tym pojazdów silnikowych, do celów ich zajęcia lub użycia w charakterze dowodu w postępowaniu karnym.

(1) Dz.U. C 65 z 17.3.2006, str. 27. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. L 138 z 1.6.1999, str. 57. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2003/127/WE (Dz.U. L 10 z 16.1.2004, str. 29).

(4) Dz.U. L (5) Dz.U. L (6) Dz.U. L 239 z 22.9.2000, str. 19. Konwencja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1160/2005 (Dz.U. L 191 z 22.7.2005, str. 18).

L 381/2

(6)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(12)

28.12.2006

Zgodnie z decyzją 2006/…/WSiSW dostęp do wprowadzonych do SIS II wpisów dotyczących przedmiotów przysługuje wyłącznie organom odpowiedzialnym za kontrolę granic oraz inne kontrole policyjne i celne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 381 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L381 - 26 z 200628.12.2006

    Umowa między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych

  • Dz. U. L381 - 24 z 200628.12.2006

    Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych

  • Dz. U. L381 - 4 z 200628.12.2006

    Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.