Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 381 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych

Data ogłoszenia:2006-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 381 POZ 24

L 381/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia18 grudnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (2006/1005/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

Rynek urządzeń biurowych rozwija się bardzo szybko. Istotną sprawą jest częste ocenianie potencjału maksymalizacji oszczędności energii i korzyści dla środowiska naturalnego poprzez stymulowanie podaży i popytu na produkty efektywne energetyczne. Dlatego konieczne jest umocowanie Komisji, wspomaganej przez ciało doradcze Wspólnoty złożone z krajowych przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron, do regularnego oceniania i modernizacji wspólnych specyfikacji dla urządzeń biurowych określonych w załączniku C do umowy oraz podejmowania pewnych decyzji dotyczących wdrażania umowy, takich jak układ logo Energy Star i wytyczne w zakresie używania logo zawarte odpowiednio w załącznikach A i B.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Wdrażanie umowy powinno podlegać przeglądowi dokonywanemu przez komisję techniczną powołaną umową.

(1)

W dniu 5 maja 2006 r. została przyjęta decyzja Rady upoważniająca Komisję do rozpoczęcia negocjacji dotyczących Umowy między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych.

(6)

Każda ze stron umowy powinna wskazać podmiot zarządzający; należy również określić procedury wprowadzania zmian do umowy.

(7)

Umowa powinna zostać zatwierdzona,

(2)

W dniu 7 czerwca 2006 r. zakończono negocjacje, a obie strony parafowały Umowę między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (zwaną dalej „umową”).

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

(3)

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania umowy powinny zostać ustanowione właściwe wewnętrzne procedury wspólnotowe.

Umowa między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych, w tym jej załączniki, zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty.

28.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 381/25

Tekst umowy wraz z załącznikami jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy ze skutkiem wiążącym dla Wspólnoty.

2. W celu przygotowania stanowiska Wspólnoty w odniesieniu do wprowadzenia zmian do listy urządzeń biurowych znajdującej się w załączniku C do umowy Komisja uwzględnia wszelkie opinie przedstawione przez Urząd Wspólnoty Europejskiej ds. Energy Star. 3. Stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji, jakie mają zostać podjęte przez podmioty zarządzające, jest ustalane w odniesieniu do wprowadzania zmian do załącznika A (Nazwa i wspólne logo Energy Star), załącznika B (Wytyczne w zakresie prawidłowego używania nazwy i wspólnego logo Energy Star) oraz załącznika C (Wspólne specyfikacje) do umowy przez Komisję po konsultacji z Urzędem Wspólnoty Europejskiej ds. Energy Star. 4. We wszystkich innych przypadkach stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji podejmowanych przez strony umowy ustalane jest przez Radę, stanowiącą na wniosek Komisji zgodnie z art. 300 Traktatu. Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli,18 grudnia 2006 r.. W imieniu Rady

J.E. ENESTAM Przewodniczący

Artykuł 3 Przewodniczący Rady w imieniu Wspólnoty dokonuje notyfikacji w formie pisemnej, przewidzianej w art. XIV ust. 1 umowy.

Artykuł 4 1. Komisja reprezentuje Wspólnotę w komisji technicznej, o której mowa w art. VII umowy, po wysłuchaniu opinii członków Urzędu Wspólnoty Europejskiej ds. Energy Star ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 2422/2001 (1). Po konsultacji z Urzędem Wspólnoty Europejskiej ds. Energy Star, Komisja wykonuje zadania, o których mowa w art. VI ust. 5, VII ust. 1 i 2 oraz IX ust. 4 umowy.

(1) Dz.U. L 332 z 15.12.2001, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 381 POZ 24 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L381 - 26 z 200628.12.2006

    Umowa między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych

  • Dz. U. L381 - 4 z 200628.12.2006

    Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

  • Dz. U. L381 - 1 z 200628.12.2006

    Rozporządzenie (WE) nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.