Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 381 POZ 26

Tytuł:

Umowa między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych

Data ogłoszenia:2006-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 381 POZ 26

Strona 1 z 73
L 381/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2006

UMOWA Między rządem stanów zjednoczonych Ameryki a wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych

Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki i Wspólnota Europejska, zwane dalej „stronami”,

DĄŻĄC do maksymalizacji oszczędności energii i korzyści dla środowiska naturalnego poprzez stymulowanie podaży i popytu na produkty energooszczędne, UWZGLĘDNIAJĄC Umowę między Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych zawartą w dniu19 grudnia 2000 r. oraz jej załączniki, z późniejszymi zmianami (zwaną dalej „Umową z 2000 r.”), ZADOWOLONE z postępów dokonanych w ramach Umowy z 2000 r., PRZEKONANE, że kontynuacja wspólnych wysiłków przy programie ENERGY STAR pozwoli osiągnąć dodatkowe korzyści, STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł III Definicje Artykuł I Dla potrzeb niniejszej Umowy: a) „ENERGY STAR” oznacza znak usługowy wskazany w załączniku A i będący własnością Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych; „Wspólne logo” oznacza znak certyfikacji wskazany w załączniku A i będący własnością Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych; „Znaki ENERGY STAR” oznaczają nazwę „ENERGY STAR” i wspólne logo, a także każdą wersję tych znaków, jaka może zostać opracowana lub zmodyfikowana przez podmioty zarządzające lub uczestników programu w rozumieniu niniejszego dokumentu, w tym znak i oznaczenie zawarte w załączniku A do niniejszej Umowy; „Program etykietowania ENERGY STAR” oznacza program zarządzany przez dany podmiot zarządzający, wykorzystujący wspólne specyfikacje efektywności energetycznej, znaki i wytyczne, jakie będą stosowane do oznaczonych typów produktów; „Uczestnicy programu” oznaczają producentów, hurtowników lub detalistów, którzy sprzedają określone energooszczędne produkty zgodne ze specyfikacjami i którzy zdecydowali się na uczestnictwo w programie etykietowania ENERGY STAR poprzez zarejestrowanie się lub zawarcie odpowiedniej umowy z podmiotem zarządzającym którejkolwiek ze Stron; „Wspólne specyfikacje” są wymogami dotyczącymi efektywności energetycznej i parametrów, obejmującymi metody badania wymienione w załączniku C, stosowanymi przez podmioty zarządzające i uczestników programu w celu określenia kwalifikacji energooszczędnych produktów do wspólnego logo.

Zasady ogólne

1. Strony wykorzystują wspólny zestaw specyfikacji efektywności energetycznej oraz wspólne logo w celu ustanowienia spójnych celów dla producentów, maksymalizując w ten sposób efekty ich indywidualnych wysiłków w zakresie podaży i popytu na produkty tego typu.

b)

2. Strony wykorzystują wspólne logo do celów identyfikacji zakwalifikowanych typów efektywnych energetycznie produktów, wymienionych w załączniku C.

c)

3. Strony zapewniają, że wspólne specyfikacje zachęcają do kontynuowania poprawy w zakresie efektywności, uwzględniając najbardziej zaawansowane na rynku praktyki techniczne.

d)

4. Postanowiono dążyć do tego, aby wspólne specyfikacje obejmowały nie więcej niż 25 % modeli, dla których dane są dostępne w chwili opracowywania specyfikacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu innych czynników.

e)

5. Strony starają się zapewnić, aby konsumenci mieli możliwość rozpoznania efektywnych produktów na rynku na podstawie etykiety.

Artykuł II Relacja do umowy z 2000 r.

f)

Niniejsza Umowa zastępuje w całości umowę z 2000 r.

28.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł IV

L 381/27

Podmioty zarządzające Każda Strona niniejszym wyznacza podmiot zarządzający, który jest odpowiedzialny za wykonanie niniejszej Umowy („podmioty zarządzające”). Wspólnota Europejska wyznacza Komisję Wspólnot Europejskich („Komisję”) jako swój podmiot zarządzający. Stany Zjednoczone Ameryki wyznaczają Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych jako swój podmiot zarządzający.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 381 POZ 26 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L381 - 24 z 200628.12.2006

    Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych

  • Dz. U. L381 - 4 z 200628.12.2006

    Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

  • Dz. U. L381 - 1 z 200628.12.2006

    Rozporządzenie (WE) nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.