Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 384 POZ 20

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2014/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 384 POZ 20

Strona 1 z 4
L 384/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2014/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (7)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26, uwzględniając wniosek Komisji,

W związku z tym, że niniejsze rozporządzenie ma być stosowane od dnia 1 stycznia 2007 r., powinno ono wejść w życie niezwłocznie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 20 grudnia 1996 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2505/96 (1). W związku z tym, że wspólnotowy popyt na określone produkty ma zostać zaspokojony na jak najbardziej korzystnych warunkach, konieczne jest przedłużenie lub skorygowanie niektórych istniejących kontyngentów taryfowych oraz otwarcie nowych wspólnotowych kontyngentów taryfowych z zastosowaniem obniżonych lub zerowych stawek celnych dla właściwych wielkości, bez zakłócenia rynków tych produktów. W związku z tym, że wielkość jednego z kontyngentów taryfowych Wspólnoty jest niewystarczająca, aby zaspokoić potrzeby przemysłu wspólnotowego w obecnym okresie obowiązywania kontyngentu, powinna ona zostać zwiększona ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r. Dalsze udzielanie wspólnotowych kontyngentów taryfowych w 2007 r. na niektóre wyroby, na które cła zawieszono w 2006 r., nie leży już w interesie Wspólnoty. Wyroby te powinny zatem zostać usunięte z tabeli w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96. Z uwagi na dużą ilość zmian, których należy dokonać, w celu zachowania przejrzystości należy zastąpić cały tekst załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96. Rozporządzenie (WE) nr 2505/96 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione. Z uwagi na znaczenie ekonomiczne niniejszego rozporządzenia, konieczne jest powołanie się na pilną potrzebę, przewidzianą w Tytule I pkt 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2 Dla okresu obowiązywania kontyngentu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 ustala się wielkość kontyngentu taryfowego dla numeru porządkowego 09.2981 na 260 000 sztuk.

(2)

Artykuł 3 Dla okresu obowiązywania kontyngentu od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96:

(3)

— wielkość kontyngentu taryfowego dla numeru porządkowego 09.2002 ustala się na 1 000 ton,

— wielkość kontyngentu taryfowego dla numeru porządkowego 09.2030 ustala się na 1 000 ton,

(4)

— wielkość kontyngentu taryfowego dla numeru porządkowego 09.2612 ustala się na 1 900 ton,

(5)

— wielkość kontyngentu taryfowego dla numeru porządkowego 09.2620 ustala się na 1 000 000 sztuk,

(6)

— wielkość kontyngentu taryfowego dla numeru porządkowego 09.2727 ustala się na 15 000 ton.

Artykuł 4 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 dodaje się kontyngenty taryfowe dla numerów porządkowych 09.2920, 09.2970, 09.2972 i 09.2977 ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r.

(1) Dz.U. L 345 z 31.12.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 962/2006 (Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 1).

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 384/21

Artykuł 5 Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r. zamyka się kontyngenty taryfowe dla numerów porządkowych 09.2026, 09.2853, 09.2976 i 09.2981. Artykuł 6 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 384 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L384 - 100 z 200629.12.2006

  Umowa w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniająca umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L384 - 98 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy dwustronnej w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L384 - 94 z 200629.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/139/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu związków arsenu w celu dostosowania do postępu technicznego załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L384 - 92 z 200629.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/138/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania systemu podatku od wartości dodanej mającego zastosowanie do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną

 • Dz. U. L384 - 85 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2026/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L384 - 81 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2025/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L384 - 79 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2024/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe stanowiące odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2076/2002 oraz od decyzji 98/270/WE, 2002/928/WE, 2003/308/WE, 2004/129/WE, 2004/141/WE, 2004/247/WE, 2004/248/WE, 2005/303/WE i 2005/864/WE w odniesieniu do dalszego stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne niewłączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, ze względu na przystąpienie Rumunii (1)

 • Dz. U. L384 - 75 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L384 - 70 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2022/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2377/2002, (WE) nr 2305/2003 i (WE) nr 969/2006 otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na przywóz w sektorze zbóż

 • Dz. U. L384 - 61 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2021/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami przywozowymi ryżu pochodzącego z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) oraz z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)

 • Dz. U. L384 - 54 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2020/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 w zakresie administrowania kontyngentem taryfowym WTO na masło nowozelandzkie

 • Dz. U. L384 - 48 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2019/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2058/96, (WE) nr 327/98 i (WE) nr 955/2005 otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz w sektorze ryżu oraz stanowiące o zarządzaniu nimi

 • Dz. U. L384 - 46 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2018/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe odnośnie do pozwoleń na przywóz mleka i przetworów mlecznych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 z uwagi na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L384 - 44 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2017/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych dla okowiela w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa i IV (wody terytorialne WE)

 • Dz. U. L384 - 38 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2016/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących wspólnej organizacji rynku wina ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L384 - 28 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2015/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające na rok 2007 i 2008 wielkości dopuszczalne połowów dla wspólnotowych statków rybackich dotyczące niektórych głębinowych zasobów rybnych

 • Dz. U. L384 - 13 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2013/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 404/93, (WE) nr 1782/2003 oraz (WE) nr 247/2006 w odniesieniu do sektora bananów

 • Dz. U. L384 - 8 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L384 - 1 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2011/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru i rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.