Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 384 POZ 38

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2016/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących wspólnej organizacji rynku wina ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 384 POZ 38

Strona 1 z 4
L 384/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2016/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących wspólnej organizacji rynku wina ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 56, Bułgarii i Rumunii,

(7)

Artykuł 8 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania dotyczące dokumentów towarzyszących przewozowi produktów winiarskich oraz rejestrów prowadzonych w sektorze wina (4) zawiera zapisy we wszystkich językach państw członkowskich. Przepis ten powinien obejmować zapisy w języku bułgarskim i rumuńskim. Artykuł 16 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 753/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. ustanawiającego niektóre zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 odnośnie do opisu, oznaczania, prezentacji i ochrony niektórych produktów sektora wina (5) zawiera pewne zapisy we wszystkich językach państw członkowskich. Przepis ten powinien obejmować zapisy w języku bułgarskim i rumuńskim. Załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 753/2002 zawiera odniesienie do Bułgarii i Rumunii jako do państw trzecich. Należy skreślić to odniesienie. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (EWG) nr 1907/85, (WE) nr 1623/2000, (WE) nr 883/2001, (WE) nr 884/2001 oraz (WE) nr 753/2002,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niezbędne jest wprowadzenie pewnych technicznych zmian do kilku rozporządzeń Komisji w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w celu ich dostosowania z powodu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

(8)

(2)

Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1907/85 z dnia 10 lipca 1985 r. w sprawie wykazu odmian winorośli i regionów dostarczających przywożone wino w celu wytwarzania win musujących we Wspólnocie (1) zawiera odniesienia do Rumunii. Należy skreślić te odniesienia. Artykuł 52 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1623/2000 z dnia 25 lipca 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych (2) ustanawia okresy referencyjne dla produkujących państw członkowskich. Należy określić okres referencyjny dla Rumunii. Artykuł 2 ust. 1 oraz art. 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r., ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi produktami w sektorze wina (3) zawiera pewne zapisy we wszystkich językach państw członkowskich. Przepisy te powinny obejmować zapisy w języku bułgarskim i rumuńskim. Artykuł 33 rozporządzenia (WE) nr 883/2001 zawiera odniesienie do Rumunii jako do państwa trzeciego. Należy skreślić to odniesienie.

(9)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Skreśla się art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1907/85. Artykuł 2 W art. 52 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 dodaje się tiret w następującym brzmieniu: „– 1999/2000 do 2004/2005 w Rumunii”. Artykuł 3 W rozporządzeniu (WE) nr 883/2001 wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 2 ust. 1 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie: „Rubryka 20 pozwoleń na przywóz i pozwoleń na wywóz zawiera jeden z zapisów wymienionych w załączniku I.”.

(4) Dz.U. L 128 z 10.5.2001, str. 32. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1507/2006 (Dz.U. L 280 z 12.10.2006, str. 9). (5) Dz.U. L 118 z 4.5.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1507/2006.

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 179 z 11.7.1985, str. 21. Rozporządzenie zmienione Aktem przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 45. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1221/2006 (Dz.U. L 221 z 12.8.2006, str. 3). (3) Dz.U. L 128 z 10.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2079/2005 (Dz.U. L 333 z 20.12.2005, str. 6).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 384 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L384 - 100 z 200629.12.2006

  Umowa w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniająca umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L384 - 98 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy dwustronnej w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L384 - 94 z 200629.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/139/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu związków arsenu w celu dostosowania do postępu technicznego załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L384 - 92 z 200629.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/138/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania systemu podatku od wartości dodanej mającego zastosowanie do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną

 • Dz. U. L384 - 85 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2026/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L384 - 81 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2025/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L384 - 79 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2024/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe stanowiące odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2076/2002 oraz od decyzji 98/270/WE, 2002/928/WE, 2003/308/WE, 2004/129/WE, 2004/141/WE, 2004/247/WE, 2004/248/WE, 2005/303/WE i 2005/864/WE w odniesieniu do dalszego stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne niewłączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, ze względu na przystąpienie Rumunii (1)

 • Dz. U. L384 - 75 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L384 - 70 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2022/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2377/2002, (WE) nr 2305/2003 i (WE) nr 969/2006 otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na przywóz w sektorze zbóż

 • Dz. U. L384 - 61 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2021/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami przywozowymi ryżu pochodzącego z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) oraz z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)

 • Dz. U. L384 - 54 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2020/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 w zakresie administrowania kontyngentem taryfowym WTO na masło nowozelandzkie

 • Dz. U. L384 - 48 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2019/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2058/96, (WE) nr 327/98 i (WE) nr 955/2005 otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz w sektorze ryżu oraz stanowiące o zarządzaniu nimi

 • Dz. U. L384 - 46 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2018/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe odnośnie do pozwoleń na przywóz mleka i przetworów mlecznych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 z uwagi na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L384 - 44 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2017/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych dla okowiela w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa i IV (wody terytorialne WE)

 • Dz. U. L384 - 28 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2015/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające na rok 2007 i 2008 wielkości dopuszczalne połowów dla wspólnotowych statków rybackich dotyczące niektórych głębinowych zasobów rybnych

 • Dz. U. L384 - 20 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2014/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

 • Dz. U. L384 - 13 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2013/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 404/93, (WE) nr 1782/2003 oraz (WE) nr 247/2006 w odniesieniu do sektora bananów

 • Dz. U. L384 - 8 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L384 - 1 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2011/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru i rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.