Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 384 POZ 61 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2021/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami przywozowymi ryżu pochodzącego z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) oraz z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 384 POZ 61 - Strona 2

Strona 2 z 8

Przewidziano roczny kontyngent w wysokości 125 000 ton ryżu, wyrażone jako ekwiwalent ryżu łuskanego oraz 20 000 ton ryżu łamanego. Decyzja 2001/822/WE stanowi, że kumulacja pochodzenia AKP/KTZ w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 5 załącznika III do wyżej wymienionej decyzji jest dozwolona dla produktów objętych kodem CN 1006 w ramach rocznej kwoty 160 000 ton ryżu wyrażonej jako ekwiwalent ryżu łuskanego. Każdego roku z tej całkowitej kwoty w pierwszej kolejności wydaje się pozwolenia na przywóz 35 000 ton dla KTZ oraz dalszych 10 000 ton dla najsłabiej rozwiniętych KTZ.

(4)

(1) Dz.U. L 314 z 30.11.2001, str. 1. (2) Dz.U. L 348 z 21.12.2002, str. 5. (3) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 797/2006 (Dz.U. L 144 z 31.5.2006, str. 1). (4) Dz.U. L 93 z 10.4.2003, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2120/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 22). (5) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1713/2006 (Dz.U. L 321 z 21.11.2006, str. 11).

(6) Dz.U. L 189 z 29.7.2003, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 945/2006 (Dz.U. L 173 z 27.6.2006, str. 12). (7) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.

L 384/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

(5)

W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania omawianymi systemami przywozu należy ustanowić w pojedynczym dokumencie szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz KTZ.

będą mogły składać pierwsze wnioski na rok 2007 począwszy od piętnastego dnia po opublikowaniu niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tak by zapewnić im wystarczająco dużo czasu na przystosowanie się do nowych zasad ustanowionych przez niniejsze rozporządzenie.

(6)

Wydawanie pozwoleń na przywóz należy rozkładać w ciągu roku zgodnie z ustalonymi okresami, w celu zapewnienia zrównoważonego zarządzania rynkiem. Rozporządzenie (WE) nr 638/2003 przewiduje wydawanie pozwoleń dotyczących pierwszego podokresu obowiązywania kontyngentu taryfowego w lutym. Uwzględniając wniosek państw AKP mający na celu umożliwienie podmiotom gospodarczym efektywnego wykorzystywania kontyngentów od stycznia do grudnia, należy przyspieszyć o miesiąc wydawanie pozwoleń na pierwszy podokres obowiązywania kontyngentu.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT

Artykuł 1

(7)

Obniżenie opłat celnych jest uzależnione od pobrania przez państwo AKP wywozu opłaty wywozowej równej obniżce opłat celnych, jak przewidziano w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2286/2002. Należy ustanowić zasady przedstawiania dowodu wniesienia takiej opłaty.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia następujące zasady zarządzania pozwoleniami na przywóz w odniesieniu do następujących kontyngentów:

(8)

Przywóz musi zostać objęty pozwoleniami na przywóz wydawanymi na podstawie pozwoleń na wywóz wydawanych przez organy upoważnione do tego przez państwa AKP i KTZ.

a) całkowitego kontyngentu 160 000 ton ryżu wyrażonej w równoważniku ryżu łuskanego, pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich (KTZ), zgodnie z art. 1 ust. 3 i załącznikami I i II do rozporządzenia (WE) nr 2286/2002 oraz z art. 6 ust. 5 załącznika III do decyzji 2001/822/WE;

(9)

Pozwolenia niewykorzystane przez najsłabiej rozwinięte KTZ muszą być udostępniane Antylom Niderlandzkim i Arubie, zachowując jednak możliwość przeniesienia na następny podokres danego roku.

b) kontyngentu 20 000 ton ryżu łamanego pochodzącego z państw AKP zgodnie z art. 1 ust. 3 i załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 2286/2002.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 384 POZ 61 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L384 - 100 z 200629.12.2006

  Umowa w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniająca umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L384 - 98 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy dwustronnej w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L384 - 94 z 200629.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/139/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu związków arsenu w celu dostosowania do postępu technicznego załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L384 - 92 z 200629.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/138/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania systemu podatku od wartości dodanej mającego zastosowanie do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną

 • Dz. U. L384 - 85 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2026/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L384 - 81 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2025/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L384 - 79 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2024/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe stanowiące odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2076/2002 oraz od decyzji 98/270/WE, 2002/928/WE, 2003/308/WE, 2004/129/WE, 2004/141/WE, 2004/247/WE, 2004/248/WE, 2005/303/WE i 2005/864/WE w odniesieniu do dalszego stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne niewłączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, ze względu na przystąpienie Rumunii (1)

 • Dz. U. L384 - 75 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L384 - 70 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2022/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2377/2002, (WE) nr 2305/2003 i (WE) nr 969/2006 otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na przywóz w sektorze zbóż

 • Dz. U. L384 - 54 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2020/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 w zakresie administrowania kontyngentem taryfowym WTO na masło nowozelandzkie

 • Dz. U. L384 - 48 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2019/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2058/96, (WE) nr 327/98 i (WE) nr 955/2005 otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz w sektorze ryżu oraz stanowiące o zarządzaniu nimi

 • Dz. U. L384 - 46 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2018/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe odnośnie do pozwoleń na przywóz mleka i przetworów mlecznych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 z uwagi na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L384 - 44 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2017/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych dla okowiela w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa i IV (wody terytorialne WE)

 • Dz. U. L384 - 38 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2016/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących wspólnej organizacji rynku wina ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L384 - 28 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2015/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające na rok 2007 i 2008 wielkości dopuszczalne połowów dla wspólnotowych statków rybackich dotyczące niektórych głębinowych zasobów rybnych

 • Dz. U. L384 - 20 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2014/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

 • Dz. U. L384 - 13 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2013/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 404/93, (WE) nr 1782/2003 oraz (WE) nr 247/2006 w odniesieniu do sektora bananów

 • Dz. U. L384 - 8 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L384 - 1 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2011/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru i rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.