Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 384 POZ 79

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2024/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe stanowiące odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2076/2002 oraz od decyzji 98/270/WE, 2002/928/WE, 2003/308/WE, 2004/129/WE, 2004/141/WE, 2004/247/WE, 2004/248/WE, 2005/303/WE i 2005/864/WE w odniesieniu do dalszego stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne niewłączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, ze względu na przystąpienie Rumunii (1)

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 384 POZ 79

Strona 1 z 2
29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 384/79

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2024/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe stanowiące odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2076/2002 oraz od decyzji 98/270/WE, 2002/928/WE, 2003/308/WE, 2004/129/WE, 2004/141/WE, 2004/247/WE, 2004/248/WE, 2005/303/WE i 2005/864/WE w odniesieniu do dalszego stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne niewłączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, ze względu na przystąpienie Rumunii

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Rumunia powinna podjąć odpowiednie środki dla zapewnienia, że dalsze stosowanie określonych substancji nie będzie miało szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i zwierząt ani też niedopuszczalengo wpływu na środowisko naturalne, a także dla zapewnienia podjęcia wszelkich koniecznych działań ograniczających ryzyko.

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

(4)

uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 42,

Bułgarii

i

Rumunii,

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2076/2002 (1) oraz decyzje 98/270/WE (2), 2002/928/WE (3), 4), 2004/129/WE (5), 2004/141/WE (6), 2003/308/WE ( 2004/247/WE (7), 2004/248/WE (8), 2005/303/WE (9) i 2005/864/WE (10) zawierają przepisy o niewłączaniu niektórych aktywnych substancji do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (11) oraz o wycofaniu przez państwa członkowskie wszelkich zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne.

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 1 decyzji Komisji 98/270/WE wszelki dodatkowy okres przyznany przez Rumunię zgodnie z art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG na zbycie, składowanie, wprowadzenie do obrotu oraz zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin zawierających fenwalerat jako substancję czynną jest możliwie najkrótszy i wygasa najpóźniej dnia 30 czerwca 2008 r.

(2)

Ponieważ dotychczasowe zezwolenia muszą zostać wycofane w Rumunii do dnia 31 grudnia 2006 r., kraj ten zwrócił się o ustanowienie środków przejściowych pozwalających mu na przyznanie dodatkowego okresu w odniesieniu do niektórych z tych substancji czynnych w celu umożliwienia zużycia istniejących zapasów.

Artykuł 2 W drodze odstępstwa od art. 3 decyzji Komisji 2002/928/WE wszelki dodatkowy okres przyznany przez Rumunię zgodnie z art. 4 ust. 6 dyrektywy 91/414/EWG na zbycie, składowanie, wprowadzenie do obrotu oraz zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin zawierających benomyl jako substancję czynną jest możliwie najkrótszy i wygasa najpóźniej dnia 31 grudnia 2007 r.

(1) Dz.U. L 319 z 23.11.2002, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1335/2005 (Dz.U. L 211 z 13.8.2005, str. 6). (2) Dz.U. L 117 z 21.4.1998, str. 15. (3) Dz.U. L 322 z 27.11.2002, str. 53. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1335/2005. (4) Dz.U. L 113 z 7.5.2003, str. 8. (5) Dz.U. L 37 z 10.2.2004, str. 27. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1335/2005. (6) Dz.U. L 46 z 17.2.2004, str. 35. (7) Dz.U. L 78 z 16.3.2004, str. 50. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1335/2005. (8) Dz.U. L 78 z 16.3.2004, str. 53. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 835/2005 (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 43). (9) Dz.U. L 97 z 15.4.2005, str. 38. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1335/2005. (10) Dz.U. L 317 z 3.12.2005, str. 25. (11) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2006/75/WE (Dz.U. L 248 z 12.9.2006, str. 3).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 384 POZ 79 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L384 - 100 z 200629.12.2006

  Umowa w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniająca umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L384 - 98 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy dwustronnej w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L384 - 94 z 200629.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/139/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu związków arsenu w celu dostosowania do postępu technicznego załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L384 - 92 z 200629.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/138/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania systemu podatku od wartości dodanej mającego zastosowanie do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną

 • Dz. U. L384 - 85 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2026/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L384 - 81 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2025/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L384 - 75 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L384 - 70 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2022/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2377/2002, (WE) nr 2305/2003 i (WE) nr 969/2006 otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na przywóz w sektorze zbóż

 • Dz. U. L384 - 61 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2021/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami przywozowymi ryżu pochodzącego z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) oraz z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)

 • Dz. U. L384 - 54 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2020/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 w zakresie administrowania kontyngentem taryfowym WTO na masło nowozelandzkie

 • Dz. U. L384 - 48 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2019/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2058/96, (WE) nr 327/98 i (WE) nr 955/2005 otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz w sektorze ryżu oraz stanowiące o zarządzaniu nimi

 • Dz. U. L384 - 46 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2018/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe odnośnie do pozwoleń na przywóz mleka i przetworów mlecznych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 z uwagi na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L384 - 44 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2017/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych dla okowiela w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa i IV (wody terytorialne WE)

 • Dz. U. L384 - 38 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2016/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących wspólnej organizacji rynku wina ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L384 - 28 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2015/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające na rok 2007 i 2008 wielkości dopuszczalne połowów dla wspólnotowych statków rybackich dotyczące niektórych głębinowych zasobów rybnych

 • Dz. U. L384 - 20 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2014/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

 • Dz. U. L384 - 13 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2013/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 404/93, (WE) nr 1782/2003 oraz (WE) nr 247/2006 w odniesieniu do sektora bananów

 • Dz. U. L384 - 8 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L384 - 1 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2011/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru i rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.