Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 384 POZ 8 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 384 POZ 8 - Strona 4

Strona 4 z 5

”; 9) artykuł 71g ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rolnicy mogą, na zasadzie odstępstwa od art. 51 lit. b) i c) oraz zgodnie z niniejszym artykułem, wykorzystywać również działki zgłoszone zgodnie z art. 44 ust. 3 do produkcji produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 lub w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96, oraz ziemniaków innych niż ziemniaki przeznaczone do produkcji skrobi ziemniaczanej, w odniesieniu do których pomoc jest przyznawana na

mocy art. 93 niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem upraw określonych w art. 51 lit. a).”; 10) w art. 71m dodaje się następujący akapit: „Do Malty nie ma jednak zastosowania ustęp drugi, a odstępstwo przewidziane w akapicie pierwszym stosuje się bez wymogu utrzymania przez rolnika co najmniej 50 % działalności rolniczej wykonywanej przed przejściem do jednolitego systemu płatności i wyrażonej w dużych jednostkach przeliczeniowych.”; 11) w art. 88 dodaje się następujący akapit: „Do pomocy przyznawanej z tytułu upraw roślin energetycznych we Wspólnocie w stanie na dzień 1 stycznia 2007 r. nie mają zastosowania art. 143a i 143c.”; 12) artykuł 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Niniejszym ustanawia się maksymalną powierzchnię gwarantowaną, wynoszącą 2 000 000 ha, dla której można przyznać pomoc.”; 13) dodaje się artykuł w brzmieniu: „Artykuł 90a Pomoc krajowa Upoważnia się państwa członkowskie do wypłacania pomocy krajowej w wysokości do 50 % kosztów związanych z założeniem trwałych upraw na obszarach będących przedmiotem wniosku o przyznanie pomocy z tytułu upraw roślin energetycznych.”; 14) artykuł 110q ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Pomoc wspólnotowa jest udzielana producentom buraków cukrowych i trzciny cukrowej w państwach członkowskich, które udzieliły pomocy restrukturyzacyjnej przewidzianej w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 320/2006 w odniesieniu do co najmniej 50 % kwoty cukru określonej w dniu 20 lutego 2006 r. w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 318/2006.”; 15) artykuł 110s otrzymuje brzmienie: „Artykuł 110s Kwota pomocy Pomoc udzielana jest od tony białego cukru standardowej jakości. Kwota pomocy jest równa połowie kwoty uzyskanej w wyniku podzielenia kwoty pułapu dla danego państwa członkowskiego na dany rok, o której mowa w ppkt 2 pkt K załącznika VII, przez całkowitą wysokość kwoty cukru i syropu inulinowego określoną w dniu 20 lutego 2006 r. w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 384/11

Artykuły 143a i 143c nie mają zastosowania do pomocy dla producentów buraków cukrowych i trzciny cukrowej.”;

1 sierpnia ostatniego roku stosowania zgłaszają Komisji zamiar zakończenia stosowania tego systemu.”;

16) w art. 143b wprowadza się następujące zmiany:

e) ustęp 11 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nowe państwa członkowskie mogą najpóźniej w dniu przystąpienia zadecydować o zastąpieniu płatności bezpośrednich w okresie stosowania, o którym mowa w ust. 9, jednolitą płatnością obszarową obliczaną zgodnie z przepisami ust. 2, z wyjątkiem pomocy z tytułu uprawy roślin energetycznych określonej w tytule IV rozdział 5.”;

„Do zakończenia okresu stosowania systemu jednolitych płatności obszarowych, o którym mowa w ust. 9, zastosowanie ma stawka procentowa określona w art. 143a. W przypadku przedłużenia stosowania systemu jednolitych płatności obszarowych poza 2010 r., zgodnie z decyzją podjętą na mocy lit. b) akapitu pierwszego niniejszego ustępu, stawkę procentową określoną w art. 143a na rok 2010 stosuje się do końca ostatniego roku stosowania systemu jednolitych płatności obszarowych.”;

b) ustęp 5 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

17) w art. 143ba wprowadza się następujące zmiany:

„Do przyznania pomocy w ramach systemu jednolitych płatności obszarowych kwalifikują się wszystkie działki rolne spełniające kryteria określone w ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 384 POZ 8 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L384 - 100 z 200629.12.2006

  Umowa w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniająca umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L384 - 98 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy dwustronnej w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi, zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Białorusi w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi

 • Dz. U. L384 - 94 z 200629.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/139/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu związków arsenu w celu dostosowania do postępu technicznego załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L384 - 92 z 200629.12.2006

  Dyrektywa Rady 2006/138/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania systemu podatku od wartości dodanej mającego zastosowanie do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną

 • Dz. U. L384 - 85 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2026/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L384 - 81 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2025/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L384 - 79 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2024/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe stanowiące odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 2076/2002 oraz od decyzji 98/270/WE, 2002/928/WE, 2003/308/WE, 2004/129/WE, 2004/141/WE, 2004/247/WE, 2004/248/WE, 2005/303/WE i 2005/864/WE w odniesieniu do dalszego stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne niewłączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, ze względu na przystąpienie Rumunii (1)

 • Dz. U. L384 - 75 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L384 - 70 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2022/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2375/2002, (WE) nr 2377/2002, (WE) nr 2305/2003 i (WE) nr 969/2006 otwierające oraz ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na przywóz w sektorze zbóż

 • Dz. U. L384 - 61 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2021/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami przywozowymi ryżu pochodzącego z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (państw AKP) oraz z krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)

 • Dz. U. L384 - 54 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2020/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 w zakresie administrowania kontyngentem taryfowym WTO na masło nowozelandzkie

 • Dz. U. L384 - 48 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2019/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2058/96, (WE) nr 327/98 i (WE) nr 955/2005 otwierające kontyngenty taryfowe na przywóz w sektorze ryżu oraz stanowiące o zarządzaniu nimi

 • Dz. U. L384 - 46 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2018/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe odnośnie do pozwoleń na przywóz mleka i przetworów mlecznych na mocy rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 z uwagi na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L384 - 44 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2017/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych dla okowiela w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa i IV (wody terytorialne WE)

 • Dz. U. L384 - 38 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2016/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących wspólnej organizacji rynku wina ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L384 - 28 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2015/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające na rok 2007 i 2008 wielkości dopuszczalne połowów dla wspólnotowych statków rybackich dotyczące niektórych głębinowych zasobów rybnych

 • Dz. U. L384 - 20 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2014/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

 • Dz. U. L384 - 13 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2013/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 404/93, (WE) nr 1782/2003 oraz (WE) nr 247/2006 w odniesieniu do sektora bananów

 • Dz. U. L384 - 1 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2011/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru i rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.