Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 113

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 113

Strona 1 z 7
29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/113

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

(2006/988/WE)

L 385/114

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Razem 46 600 000 46 600 000 – 6 900 000 – 6 900 000 39 700 000 39 700 000

RAZEM

46 600 000

– 6 900 000

39 700 000

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/115

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 1 WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

ROZDZIAŁ 1 0

100 1000

Wkład Wspólnoty Europejskiej Wkład Wspólnoty Europejskiej Pozycja 1 0 0 — Razem ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM 46 600 000 46 600 000 46 600 000 – 6 900 000 – 6 900 000 – 6 900 000 39 700 000 39 700 000 39 700 000

Tytuł 1 — Razem RAZEM

46 600 000 46 600 000

– 6 900 000 – 6 900 000

39 700 000 39 700 000

L 385/116

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 1 WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

100 1000

Wkład Wspólnoty Europejskiej Wkład Wspólnoty Europejskiej

Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

46 600 000

– 6 900 000

39 700 000

Uwagi Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1). Zgodnie z art. 43 tego rozporządzenia, do budżetu ogólnego Unii Europejskiej wprowadza się składkę na rzecz Urzędu. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład (Artykuł 17 04 08 zestawienia wydatków w Części III „Komisja” budżetu ogólnego).

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 385/117

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 15

Treść

Rok finansowy 2006

PZB 1/2006

Razem 2006

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW Tytuł 1 — Razem 23 160 025 399 975 306 000 598 000 24 606 500 – 5 884 000 – 100 000 – 20 000 – 98 000 – 6 102 000 17 276 025 299 975 286 000 500 000 18 504 500

3 30 32 38

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA POSIEDZENIA DORADZTWO TECHNICZNE Tytuł 3 — Razem 9 965 000 1 299 000 100 000 14 618 000 – 703 000 – 5 000 – 90 000 – 798 000 9 262 000 1 294 000 10 000 13 820 000

RAZEM

46 600 000

– 6 900 000

39 700 000

L 385/118

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Artykuł Pozycja Treść Rok finansowy 2006 PZB 1/2006 Razem 2006

ROZDZIAŁ 1 1

110 1100 1101 1102 1103

Personel czynnie zatrudniony Wynagrodzenie zasadnicze Dodatki rodzinne Dodatek zagraniczny za rozłąkę i dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie Dodatki sekretarskie Pozycja 1 1 0 — Razem 12 732 000 1 256 000 1 772 000 33 000 15 793 000 – 3 387 525 – 416 000 – 322 000 – 11 000 – 4 136 525 9 344 475 840 000 1 450 000 22 000 11 656 475

113 1130 1131 1132

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla personelu tymczasowego Pozycja 1 1 3 — Razem 468 000 122 000 171 000 761 000 – 168 000 – 45 000 – 61 000 – 274 000 300 000 77 000 110 000 487 000

114 1141 1147

Inne świadczenia i dodatki Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego Dyżury Pozycja 1 1 4 — Razem 350 000 18 500 372 100 – 100 000 – 5 600 – 105 600 250 000 12 900 266 500

115 1150

Praca w godzinach nadliczbowych Praca w godzinach nadliczbowych Pozycja 1 1 5 — Razem 5 000 5 000 – 5 000 – 5 000 — —

118 1180 1181 1182 1183 1184

Koszty i wydatki związane z zatrudnieniem przy rozpoczęciu i zakończeniu służby Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu Koszty podróży (obejmujące członków rodziny) Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie Koszty związane z przeprowadzką Tymczasowe diety dzienne Pozycja 1 1 8 — Razem 320 000 130 000 520 625 568 750 437 500 1 976 875 – 150 000 – 105 000 – 200 625 – 288 750 – 187 500 – 931 875 170 000 25 000 320 000 280 000 250 000 1 045 000

119 1190

Wskaźniki korygujące Wskaźniki korygujące Pozycja 1 1 9 — Razem ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM 1 731 000 1 731 000 23 160 025 – 431 000 – 431 000 – 5 884 000 1 300 000 1 300 000 17 276 025

29.12.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 385 POZ 113 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L385 - 273 z 200629.12.2006

  Sprostowanie do wykazu etatów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok 2005 (  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 96 z dnia 14 kwietnia 2005 r.)

 • Dz. U. L385 - 257 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 227 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 219 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 147 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2006

 • Dz. U. L385 - 139 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 133 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 105 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 3

 • Dz. U. L385 - 73 z 200629.12.2006

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2006 wraz z budżetami korygującymi 1/2006 oraz 2/2006

 • Dz. U. L385 - 59 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 49 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 1

 • Dz. U. L385 - 29 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 17 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 1 z 200629.12.2006

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2006 — budżet korygujący 2

 • Dz. U. L385 - 0 z 200629.12.2006

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.