Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 386 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1891/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2002 i (WE) nr 40/94 w celu nadania skuteczności przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 386 POZ 14

Strona 1 z 2
L 386/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1891/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2002 i (WE) nr 40/94 w celu nadania skuteczności przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Do rozporządzenia (WE) nr 6/2002 należy wprowadzić odpowiednie środki poprzez włączenie do niego nowego tytułu w sprawie „Międzynarodowej rejestracji wzorów”. Przepisy i procedury odnoszące się do rejestracji międzynarodowych wskazujących Wspólnotę powinny być co do zasady takie same, jak przepisy i procedury, które mają zastosowanie do zgłoszeń wzorów wspólnotowych. Zgodnie z tą zasadą rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę powinna podlegać analizie pod kątem istnienia podstaw do odmowy rejestracji, zanim stanie się ona tak samo skuteczna jak zarejestrowany wzór wspólnotowy. Rejestracja międzynarodowa wywołująca taki sam skutek jak zarejestrowany wzór wspólnotowy również powinna podlegać tym samym przepisom dotyczącym unieważnienia co wzór wspólnotowy. Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 powinno w związku z tym zostać odpowiednio zmienione. Przystąpienie Wspólnoty do Aktu genewskiego stworzy nowe źródła przychodów dla Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory). Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (3) powinno w związku z tym zostać odpowiednio zmienione,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

(5)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (1) utworzyło system wzorów wspólnotowych, który umożliwia przedsiębiorstwom uzyskanie, w ramach jednego systemu procedur, wzorów wspólnotowych, które podlegają jednolitej ochronie i których skutki obejmują cały obszar Wspólnoty.

(7)

(2)

W następstwie przygotowań rozpoczętych i przeprowadzonych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) przy udziale państw członkowskich – członków Związku Haskiego, państw członkowskich niebędących członkami Związku Haskiego oraz Wspólnoty Europejskiej konferencja dyplomatyczna zwołana w tym celu w Genewie przyjęła w dniu 2 lipca 1999 r. Akt genewski Porozumienia haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych (zwany dalej „Aktem genewskim”).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 134 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 otrzymuje brzmienie: 3. Przychody obejmują, bez uszczerbku dla innych rodzajów wpływów, opłaty ogółem należne na mocy przepisów dotyczących opłat, opłaty ogółem należne na mocy Protokołu madryckiego, o którym mowa w art. 140 niniejszego rozporządzenia, za rejestrację międzynarodową wskazującą Wspólnoty Europejskie i inne płatności dokonane na rzecz umawiających się stron Protokołu madryckiego, opłaty ogółem należne na mocy Aktu genewskiego, o którym mowa w art. 106c rozporządzenia (WE) nr 6/2002, za rejestrację międzynarodową wskazującą Wspólnotę Europejską i inne płatności dokonane na rzecz umawiających się stron Aktu genewskiego oraz, w niezbędnym zakresie, dotację przewidzianą jako szczególna pozycja w budżecie ogólnym Wspólnot Europejskich, w sekcji dotyczącej Komisji.

(3) Dz. U. L 11 z 14.1.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem przystąpienia z 2005 r.

(3)

Rada – swoją decyzją… – zatwierdziła przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych (2) oraz upoważniła przewodniczącego Rady do złożenia dokumentu przystąpienia u dyrektora generalnego WIPO z dniem przyjęcia przez Radę środków niezbędnych do nadania skuteczności przystąpieniu Wspólnoty do Aktu genewskiego. Niniejsze rozporządzenie zawiera te środki.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 386 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L386 - 89 z 200629.12.2006

  Decyzja ramowa Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L386 - 57 z 200629.12.2006

  Euro-Śródziemnomorskia umowa dotycząca usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Z jednej strony, a Królestwem Maroka, Z drugiej strony

 • Dz. U. L386 - 55 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Euro-śródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony (1)

 • Dz. U. L386 - 50 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie rewizji Umowy w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności zawartej między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską

 • Dz. U. L386 - 46 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

 • Dz. U. L386 - 45 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego

 • Dz. U. L386 - 44 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca regulamin Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego

 • Dz. U. L386 - 28 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie w dniu 2 lipca 1999 r.

 • Dz. U. L386 - 18 z 200629.12.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L386 - 17 z 200629.12.2006

  Decyzja rady z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L386 - 12 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1890/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2007–2009 i maksymalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L386 - 1 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.