Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 386 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie w dniu 2 lipca 1999 r.

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 386 POZ 28

Strona 1 z 18
L 386/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

DECYZJA RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie w dniu 2 lipca 1999 r. (2006/954/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię miczno-Społecznego, Europejskiego Komitetu Ekono(5)

Celem Aktu genewskiego jest rozszerzenie haskiego systemu rejestracji międzynarodowej na nowych członków oraz uczynienie go bardziej atrakcyjnym dla zgłaszających. W porównaniu z Aktem londyńskim i Aktem haskim jedną z głównych innowacji jest to, że organizacja międzyrządowa posiadająca urząd uprawniony do obejmowania wzorów przemysłowych ochroną, która wywołuje skutek na terytorium objętym zakresem działania tej organizacji, może stać się stroną Aktu genewskiego. Umożliwienie organizacji międzyrządowej posiadającej regionalny urząd zajmujący się rejestracją wzorów, by stała się stroną Aktu genewskiego została wprowadzone w szczególności z myślą o Wspólnocie, by mogła ona przystąpić do tego aktu i tym samym do Związku Haskiego. Akt genewski wszedł w życie w dniu 23 grudnia 2003 r., a stał się skuteczny z dniem 1 kwietnia 2004 r. Od dnia 1 stycznia 2003 r. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń rejestracyjnych dotyczących wzoru wspólnotowego, wyznaczając datę składania pierwszych zgłoszeń na dzień 1 kwietnia 2003 r. System wzorów wspólnotowych oraz system międzynarodowej rejestracji, ustanowiony Aktem genewskim, wzajemnie się uzupełniają. System wzorów wspólnotowych przewiduje pełny i jednolity regionalny system rejestracji wzorów obejmujący cały obszar Wspólnoty. Porozumienie haskie jest umową dokonującą zcentralizowania procedur obejęcia wzorów ochroną na terytorium wskazanych Umawiających się Stron. Ustanowienie powiązania pomiędzy systemem wzorów wspólnotowych a systemem rejestracji międzynarodowej, działającym na mocy Aktu genewskiego, umożliwiłoby twórcom wzoru uzyskanie w drodze jendego zgłoszenia międzynarodowego ochrony ich wzorów we Wspólnocie w ramach systemu wzorów wspólnotowych oraz na terytoriach objętych Aktem genewskim, zarówno we Wspólnocie, jak i poza jej granicami. Ponadto powiązanie systemu wzorów wspólnotowych z systemem rejestracji międzynarodowej, działającym na mocy Aktu genewskiego, wesprze harmonijny rozwój działalności gospodarczej, wyeliminuje zakłócenia konkurencji, będzie efektywne z punktu widzenia kosztów oraz zwiększy poziom integracji i funkcjonowania rynku wewnętrznego. Dlatego też Wspólnota powinna przystąpić do Aktu genewskiego w celu zwiększenia atrakcyjności systemu wzorów wspólnotowych.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (1), którego podstawą jest art. 308 Traktatu, ma na celu utworzenie dobrze funkcjonującego rynku, stwarzającego warunki podobne do tych istniejących na rynku krajowym. W celu utworzenia rynku tego rodzaju oraz stopniowego przekształcania go w rynek jednolity, wspomniane rozporządzenie utworzyło system wzorów wspólnotowych, w ramach którego przedsiębiorstwa mogą przy zastosowaniu jednej procedury uzyskać wzory wspólnotowe, które podlegają jednolitej ochronie i których skutki obejmują cały obszar Wspólnoty. W następstwie przygotowań rozpoczętych i przeprowadzonych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) przy udziale państw członkowskich członków Związku Haskiego, państw członkowskich niebędących członkami Związku Haskiego oraz Wspólnoty Europejskiej, konferencja dyplomatyczna zwołana w tym celu w Genewie przyjęła w dniu 2 lipca 1999 r. Akt genewski Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych (zwany dalej „Aktem genewskim”). Akt genewski został przyjęty w celu wprowadzenia pewnych innowacji do międzynarodowego systemu zgłaszania wzorów przemysłowych przewidzianego Aktem londyńskim przyjętym w dniu 2 czerwca 1934 r. oraz Aktem haskim przyjętym w dniu 28 listopada 1960 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 386 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L386 - 89 z 200629.12.2006

  Decyzja ramowa Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L386 - 57 z 200629.12.2006

  Euro-Śródziemnomorskia umowa dotycząca usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Z jednej strony, a Królestwem Maroka, Z drugiej strony

 • Dz. U. L386 - 55 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Euro-śródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony (1)

 • Dz. U. L386 - 50 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie rewizji Umowy w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności zawartej między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską

 • Dz. U. L386 - 46 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

 • Dz. U. L386 - 45 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego

 • Dz. U. L386 - 44 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca regulamin Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego

 • Dz. U. L386 - 18 z 200629.12.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L386 - 17 z 200629.12.2006

  Decyzja rady z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L386 - 14 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1891/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2002 i (WE) nr 40/94 w celu nadania skuteczności przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

 • Dz. U. L386 - 12 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1890/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2007–2009 i maksymalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L386 - 1 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.