Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 386 POZ 44

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca regulamin Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 386 POZ 44

L 386/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

DECYZJA RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca regulamin Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego (2006/955/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając art. 64 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości, W regulaminie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 19 czerwca 1991 r. (Dz.U. L 176 z 4.7.1991, str. 7. Sprostowanie w Dz.U. L 383 z 29.12.1992, str. 117), zmienionym w dniu 21 lutego 1995 r. (Dz.U. L 44 z 28.2.1995, str. 61), w dniu 11 marca 1997 r. (Dz.U. L 103 z 19.4.1997, str. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 351 z 23.12.1997, str. 72), w dniu 16 maja 2000 r. (Dz.U. L 122 z 24.5.2000, str. 43), w dniu 28 listopada 2000 r. (Dz.U. L 322 z 19.12.2000, str. 1), w dniu 3 kwietnia 2001 r. (Dz.U. L 119 z 27.4.2001, str. 1), w dniu 17 września 2002 r. (Dz.U. L 272 z 10.10.2002, str. 24. Sprostowanie w Dz.U. L 281 z 19.10.2002, str. 24), w dniu 8 kwietnia 2003 r. (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 17), w dniu 19 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 132 z 29.4.2004, str. 2), w dniu 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 107), w dniu 12 lipca 2005 r. (Dz.U. L 203 z 4.8.2005, str. 19) oraz w dniu 18 października 2005 r. (Dz.U. L 288 z 29.10.2005, str. 51) wprowadza się następujące zmiany: artykuł 29 § 1 otrzymuje brzmienie: uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2006 r., „1. Językami postępowania są angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski oraz włoski.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 245 akapit drugi Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 160 akapit drugi Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości,

uwzględniając opinię Komisji z dnia 12 grudnia 2006 r.,

a także mając na uwadze, że wraz z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej język bułgarski i język rumuński staną się jej językami urzędowymi i że w związku tym należy uwzględnić te języki wśród języków postępowania wymienionych w regulaminie,

Teksty regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w języku bułgarskim i języku rumuńskim zostaną przyjęte po wejściu w życie traktatu, o którym mowa w akapicie pierwszym. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2006 r. W imieniu Rady Przewodniczący

J.-E. ENESTAM

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 386 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L386 - 89 z 200629.12.2006

  Decyzja ramowa Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L386 - 57 z 200629.12.2006

  Euro-Śródziemnomorskia umowa dotycząca usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Z jednej strony, a Królestwem Maroka, Z drugiej strony

 • Dz. U. L386 - 55 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Euro-śródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony (1)

 • Dz. U. L386 - 50 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie rewizji Umowy w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności zawartej między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską

 • Dz. U. L386 - 46 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

 • Dz. U. L386 - 45 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego

 • Dz. U. L386 - 28 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie w dniu 2 lipca 1999 r.

 • Dz. U. L386 - 18 z 200629.12.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L386 - 17 z 200629.12.2006

  Decyzja rady z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L386 - 14 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1891/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2002 i (WE) nr 40/94 w celu nadania skuteczności przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

 • Dz. U. L386 - 12 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1890/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2007–2009 i maksymalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L386 - 1 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.