Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 386 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 386 POZ 45

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 386/45

DECYZJA RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego (2006/956/WE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając art. 64 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości, W regulaminie Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 2 maja 1991 r. (Dz.U. L 136 z 30.5.1991, str. 1), zmienionym w dniu 15 września 1994 r. (Dz.U. L 249 z 24.9.1994, str. 17), w dniu 17 lutego 1995 r. (Dz.U. L 44 z 28.2.1995, str. 64), w dniu 6 lipca 1995 r. (Dz.U. L 172 z 22.7.1995, str. 3), w dniu 12 marca 1997 r. (Dz.U. L 103 z 19.4.1997, str. 6. Sprostowanie w Dz.U. L 351 z 23.12.1997, str. 72), w dniu 17 maja 1999 r. (Dz.U. L 135 z 29.5.1999, str. 92), w dniu 6 grudnia 2000 r. (Dz.U. L 322 z 19.12.2000, str. 4), w dniu 21 maja 2003 r. (Dz.U. L 147 z 14.6.2003, str. 22), w dniu 19 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 132 z 29.4.2004, str. 3), w dniu 21 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 108) oraz w dniu 12 października 2005 r. (Dz.U. L 298 z 15.11.2005, str. 1) wprowadza się następujące zmiany: artykuł 35 § 1 otrzymuje brzmienie: „1. Językami postępowania są angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski oraz włoski.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 245 akapit drugi Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 160 akapit drugi Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2006 r.,

uwzględniając opinię Komisji z dnia 12 grudnia 2006 r.,

a także mając na uwadze, że wraz z przystąpieniem Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej języki bułgarski i rumuński staną się jej językami urzędowymi i że w związku tym należy uwzględnić te języki wśród języków postępowania wymienionych w regulaminie,

Teksty regulaminu Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w językach bułgarskim i rumuńskim zostaną przyjęte po wejściu w życie Traktatu, o którym mowa w akapicie pierwszym. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2006 r. W imieniu Rady Przewodniczący

J.-E. ENESTAM

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 386 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L386 - 89 z 200629.12.2006

  Decyzja ramowa Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L386 - 57 z 200629.12.2006

  Euro-Śródziemnomorskia umowa dotycząca usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Z jednej strony, a Królestwem Maroka, Z drugiej strony

 • Dz. U. L386 - 55 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Euro-śródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony (1)

 • Dz. U. L386 - 50 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie rewizji Umowy w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności zawartej między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską

 • Dz. U. L386 - 46 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

 • Dz. U. L386 - 44 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca regulamin Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego

 • Dz. U. L386 - 28 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie w dniu 2 lipca 1999 r.

 • Dz. U. L386 - 18 z 200629.12.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L386 - 17 z 200629.12.2006

  Decyzja rady z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L386 - 14 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1891/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2002 i (WE) nr 40/94 w celu nadania skuteczności przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

 • Dz. U. L386 - 12 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1890/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2007–2009 i maksymalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L386 - 1 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.