Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 386 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 386 POZ 46

Strona 1 z 2
L 386/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

DECYZJA RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (2006/957/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

(5)

Podczas drugiego spotkania stron, które odbyło się w dniach 25-27 maja 2005 r. przyjęto zmianę do konwencji z Aarhus w celu sprecyzowania zobowiązań stron w kwestii udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Właściwe prawo wspólnotowe dotyczące organizmów zmodyfikowanych genetycznie, w szczególności dyrektywa 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (2) i rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (3), zawiera przepisy dotyczące udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących organizmów zmodyfikowanych genetycznie, które to przepisy są zgodne ze zmianą do konwencji z Aarhus.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Konwencja ONZ/EKG o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (konwencja z Aarhus) ma na celu przyznanie społeczeństwu praw i nakłada na strony i organy publiczne obowiązki związane z dostępem do informacji i udziałem społeczeństwa oraz dostępem do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.

Zmiana do konwencji z Aarhus została podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez strony od dnia 27 września 2005 r. Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie powinny podjąć niezbędne kroki w celu w miarę możliwości jednoczesnego złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, potwierdzających przyjęcie lub zatwierdzenie zmiany.

(6)

Zmiana do konwencji z Aarhus powinna zostać zatwierdzona,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(2)

Wspólnota Europejska, zgodnie z Traktatem, a w szczególności z jego art. 175 ust. 1, posiada wraz z państwami członkowskimi kompetencje do zawierania porozumień międzynarodowych, które przyczyniają się do osiągania celów wymienionych w art. 174 ust. 1 Traktatu, oraz wykonywania zobowiązań z nich wynikających.

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty zmianę do konwencji z Aarhus, dotyczącą udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

(3)

Wspólnota podpisała konwencję z Aarhus w dniu 25 czerwca 1998 r. Konwencja weszła w życie w dniu 30 października 2001 r. Wspólnota zatwierdziła konwencję w dniu 17 lutego 2005 r., zgodnie z decyzją Rady 2005/370/WE (1).

Tekst zmiany do konwencji z Aarhus jest dołączony do niniejszej decyzji.

(2) Dz.U. L 106 z 17.4.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1830/2003 (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 24). (3) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1.

(1) Dz.U. L 124 z 17.5.2005, str. 1.

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2 Artykuł 3

L 386/47

1. Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do złożenia dokumentów zatwierdzających zmianę na ręce Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z art. 14 konwencji z Aarhus. 2. Wspólnota Europejska i państwa członkowskie będące stronami konwencji z Aarhus dążą do złożenia jak najwcześniej i nie później niż do dnia 1 lutego 2008 r. dokumenty ratyfikacyjne, potwierdzające przyjęcie lub zatwierdzenie zmiany.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 386 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L386 - 89 z 200629.12.2006

  Decyzja ramowa Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L386 - 57 z 200629.12.2006

  Euro-Śródziemnomorskia umowa dotycząca usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Z jednej strony, a Królestwem Maroka, Z drugiej strony

 • Dz. U. L386 - 55 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Euro-śródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony (1)

 • Dz. U. L386 - 50 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie rewizji Umowy w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności zawartej między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską

 • Dz. U. L386 - 45 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego

 • Dz. U. L386 - 44 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca regulamin Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego

 • Dz. U. L386 - 28 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie w dniu 2 lipca 1999 r.

 • Dz. U. L386 - 18 z 200629.12.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L386 - 17 z 200629.12.2006

  Decyzja rady z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L386 - 14 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1891/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2002 i (WE) nr 40/94 w celu nadania skuteczności przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

 • Dz. U. L386 - 12 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1890/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2007–2009 i maksymalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L386 - 1 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.