Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 386 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie rewizji Umowy w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności zawartej między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 386 POZ 50

Strona 1 z 4
L 386/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

DECYZJA RADY z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie rewizji Umowy w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności zawartej między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską (2006/958/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Tekst Umowy jest dołączony do niniejszej decyzji.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy w celu związania nią Wspólnoty.

Komisja wynegocjowała, w imieniu Wspólnoty, Umowę z Konfederacją Szwajcarską w sprawie rewizji Umowy w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności zawartej między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską. Umowa powinna zostać zatwierdzona,

Artykuł 3

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do złożenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej noty dyplomatycznej, o której mowa w art. 2 Umowy.

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie rewizji Umowy w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności zawartej między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2006 r. W imieniu Rady

J. KORKEAOJA

Przewodniczący

29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 386/51

TŁUMACZENIE Umowa w sprawie rewizji Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA I KONFEDERACJA SZWAJCARSKA,

(zwane dalej „Stronami”), uwzględniając zawarcie Umowy w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności (zwanej dalej „Umową”); MAJĄC NA UWADZE, że Umowa weszła w życie w dniu 1 czerwca 2002 r.; MAJĄC NA UWADZE potrzebę uproszczenia stosowania Umowy; MAJĄC NA UWADZE, że art. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 Umowy odnoszą się do organów oceny zgodności, wymienionych w załączniku 1; MAJĄC NA UWADZE, że art. 2 Umowy odnosi się do definicji określonych w przewodniku 2 ISO/IEC, wydanie z 1996 r., oraz w normie europejskiej EN 45020, wydanie z 1993 r.; MAJĄC NA UWADZE, że art. 4 Umowy ogranicza jej zastosowanie do produktów pochodzących ze Stron, zgodnie z niepreferencyjnymi regułami pochodzenia; MAJĄC NA UWADZE, że art. 6 Umowy zawiera odesłanie do procedur określonych w jej art. 11; MAJĄC NA UWADZE, że art. 8 Umowy odnosi się do Przewodniczącego Komitetu; MAJĄC NA UWADZE, że art. 9 Umowy odnosi się do pracy koordynacyjnej i porównawczej organów oceny zgodności uznanych na mocy Umowy; MAJĄC NA UWADZE, że art. 10 Umowy ustanawia Komitet, który podejmuje decyzję w sprawie włączenia organów oceny zgodności do załącznika 1, jak również ich wykreślenia z załącznika 1; MAJĄC NA UWADZE, że art. 11 Umowy ustanawia procedurę włączania organów oceny zgodności do załącznika 1, jak również wykreślania ich z załącznika 1; MAJĄC NA UWADZE, że art. 12 Umowy ustanawia obowiązki w zakresie wymiany informacji; ZWAŻYWSZY, że, w celu odzwierciedlenia zmian wprowadzonych do art. 11 Umowy, w art. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 należy skreślić wyrażenie „organy oceny zgodności wymienione w załączniku 1” i zastąpić je odesłaniem do „uznanych organów oceny zgodności”; ZWAŻYWSZY, że w celu uniknięcia potrzeby zmiany Umowy za każdym razem, gdy wprowadzana jest zmiana do definicji w odpowiednich przewodnikach ISO/IEC, odesłanie do konkretnych wydań wspomnianych przewodników powinno zostać wykreślone z art. 2 i zastąpione przez ogólne odesłanie do definicji określonych przez ISO i IEC; ZWAŻYWSZY, że odesłanie do definicji określonych w normach europejskich 45020 (wydanie 1993 r.) straciło ważność, odesłanie to powinno zostać wykreślone z art. 2; ZWAŻYWSZY, że w celu ułatwienia handlu między Stronami, a także uproszczenia stosowania Umowy, należy wykreślić z art. 4 ograniczenia zastosowania Umowy do produktów pochodzących ze Stron;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 386 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L386 - 89 z 200629.12.2006

  Decyzja ramowa Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L386 - 57 z 200629.12.2006

  Euro-Śródziemnomorskia umowa dotycząca usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Z jednej strony, a Królestwem Maroka, Z drugiej strony

 • Dz. U. L386 - 55 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Euro-śródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony (1)

 • Dz. U. L386 - 46 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

 • Dz. U. L386 - 45 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego

 • Dz. U. L386 - 44 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca regulamin Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego

 • Dz. U. L386 - 28 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie w dniu 2 lipca 1999 r.

 • Dz. U. L386 - 18 z 200629.12.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L386 - 17 z 200629.12.2006

  Decyzja rady z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L386 - 14 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1891/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2002 i (WE) nr 40/94 w celu nadania skuteczności przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

 • Dz. U. L386 - 12 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1890/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2007–2009 i maksymalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L386 - 1 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.