Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 386 POZ 55

Tytuł:

Decyzja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Euro-śródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony (1)

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 386 POZ 55

Strona 1 z 2
29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 386/55

DECYZJA RADY I PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, ZEBRANYCH W RADZIE z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Euro-śródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/959/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ I PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, ZEBRANYCH W RADZIE, STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 4,

Artykuł 1 Podpisanie i tymczasowe stosowanie

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty podpisanie Euro-śródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, zwanej dalej „umową”, z zastrzeżeniem zawarcia umowy.

(1)

Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Królestwem Maroka w celu ustanowienia eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej.

2. Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do podpisania umowy w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

(2)

Komisja w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich wynegocjowała euro-śródziemnomorską umowę lotniczą z Królestwem Maroka (zwaną dalej „umową”) zgodnie z decyzją Rady upoważniającą Komisję do rozpoczęcia negocjacji.

3. Do czasu wejścia w życie umowę stosuje się zgodnie z jej art. 30 ust. 1.

4.

(3)

Tekst umowy jest dołączony do niniejszej decyzji.

Umowę parafowano w Marakeszu w dniu 14 grudnia 2005 r.

Artykuł 2 Wspólny komitet

(4)

Umowa wynegocjowana przez Komisję powinna być podpisana i stosowana tymczasowo przez Wspólnotę i państwa członkowskie, z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie.

1. We wspólnym komitecie ustanowionym na mocy art. 22 umowy Wspólnotę i jej państwa członkowskie reprezentują przedstawiciele Komisji i państw członkowskich.

(5)

Konieczne jest ustanowienie uregulowań proceduralnych dotyczących udziału Wspólnoty i państw członkowskich we wspólnym komitecie powołanym na podstawie art. 22 umowy oraz w postępowaniach arbitrażowych określonych w art. 23 umowy, jak również realizacji niektórych postanowień umowy, w tym postanowień dotyczących środków zabezpieczających, nadawania i cofania praw przewozowych oraz niektórych spraw dotyczących bezpieczeństwa i ochrony,

2. Stanowisko, jakie ma zająć Wspólnota i państwa członkowskie we wspólnym komitecie w odniesieniu do zmian załączników do umowy, poza załącznikiem I (Uzgodnione połączenia i określone trasy) i załącznikiem IV (Postanowienia przejściowe), oraz w odniesieniu do wszelkich kwestii wchodzących w zakres art. 7 lub 8 umowy, przyjmuje Komisja, po konsultacji ze specjalnym komitetem przedstawicieli państw członkowskich powołanym przez Radę.

L 386/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

3. W odniesieniu do innych decyzji wspólnego komitetu dotyczących kwestii leżących w kompetencji Wspólnoty i jej państw członkowskich, stanowisko Wspólnoty przyjmuje Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji. 4. W odniesieniu do innych decyzji wspólnego komitetu dotyczących kwestii leżących w kompetencji państw członkowskich stanowisko, które ma zostać przedstawione przyjmuje Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji lub państw członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 386 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L386 - 89 z 200629.12.2006

  Decyzja ramowa Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L386 - 57 z 200629.12.2006

  Euro-Śródziemnomorskia umowa dotycząca usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Z jednej strony, a Królestwem Maroka, Z drugiej strony

 • Dz. U. L386 - 50 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie rewizji Umowy w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności zawartej między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską

 • Dz. U. L386 - 46 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

 • Dz. U. L386 - 45 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego

 • Dz. U. L386 - 44 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca regulamin Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego

 • Dz. U. L386 - 28 z 200629.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zatwierdzająca przystąpienie Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie w dniu 2 lipca 1999 r.

 • Dz. U. L386 - 18 z 200629.12.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L386 - 17 z 200629.12.2006

  Decyzja rady z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania umowy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L386 - 14 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1891/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2002 i (WE) nr 40/94 w celu nadania skuteczności przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

 • Dz. U. L386 - 12 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1890/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2007–2009 i maksymalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L386 - 1 z 200629.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.