Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 387 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1984/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 387 POZ 1

Strona 1 z 5
29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 387/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1984/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych , w szczególności jego art. 29 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz ma zastosowanie do pozwoleń na przywóz w okresach obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2007 r. Rozporządzenie ustanawia zwłaszcza szczegółowe przepisy dotyczące wniosków o pozwolenia na przywóz, statusu wnioskodawców oraz wydawania pozwoleń. Rozporządzenie ogranicza okres ważności pozwoleń do ostatniego dnia okresu obowiązywania przywozowego kontyngentu taryfowego. Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 należy stosować do pozwoleń na przywóz wydanych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2535/2001 bez uszczerbku dla dodatkowych warunków lub odstępstw ustanowionych w tym rozporządzeniu, takich jak specjalne zasady dotyczące zatwierdzania importerów niezbędne do zapewnienia, że o pozwolenia ubiegają się wyłącznie faktyczni importerzy. W stosownych przypadkach należy dostosować przepisy rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 do rozporządzenia (WE) nr 1301/2006. Jako że rozporządzenie (WE) nr 1301/2006 dotyczy pozwoleń na przywóz w okresach obowiązywania przywozowych kontyngentów taryfowych rozpoczynających się od dnia 1 stycznia 2007 r., należy

2 3 1

.)8 .rts ,6002.6.32 z 071 L .U.zD( 6002/629 rn )EW( meinezdązropzor enoineimz ointatso einezdązropzoR .92 .rts ,1002.21.22 z 143 L .U.zD .31 .rts ,6002.9.1 z 832 L .U.zD .)2 .rts ,5002.11.52 z 703 L .U.zD( 5002/3191 rn )EW( meinezdązropzor enoineimz ointatso einezdązropzoR .84 .rts ,9991.6.62 z 061 L .U.zD

1 2 3

L 387/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

ustanowić przepisy dla spóźnionego składania wniosków o kontyngenty taryfowe objęte rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001, dla których okres przywozu rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2007 r. (2) Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 2535/2001 zatwierdzenie importerów z czerwca 2006 r. jest ważne w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. Dlatego przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 dotyczące zatwierdzania nie powinny mieć zastosowania przed dniem 1 lipca 2007 r. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1839/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. dotyczące wprowadzania w życie porozumienia, które WE zawarła w wyniku negocjacji w ramach art. XXIV ust. 6 GATT 1994, zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej przewiduje dodatkowy przydział 537 ton odtłuszczonego mleka w proszku w ramach rocznego taryfowego kontyngentu przywozowego. Należy zatem dostosować ilość odtłuszczonego mleka w proszku objętą kontyngentem nr 09.4590, o którym mowa w załączniku I.A do rozporządzenia (WE) nr 2535/2001. Decyzja Rady 2006/909/WE z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii dotyczącego dostosowań preferencji w handlu serem na podstawie art. 19 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przewiduje połączenie od dnia 1 stycznia 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 387 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L387 - 13 z 200629.12.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1985/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady obliczania wysokości pomocy przyznawanej przez państwa członkowskie organizacjom producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.