Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 387 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1985/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady obliczania wysokości pomocy przyznawanej przez państwa członkowskie organizacjom producentów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Data ogłoszenia:2006-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 387 POZ 13

Strona 1 z 3
29.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 387/13

RozporzĤdzenie Komisji (WE) nr 1985/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiajĤce szczegóĀowe zasady obliczania wysokoĽci pomocy przyznawanej przez paijstwa czĀonkowskie organizacjom producentów w sektorze ryboĀówstwa i akwakultury

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzglĩdniajĤc Traktat ustanawiajĤcy Wspólnotĩ EuropejskĤ, uwzglĩdniajĤc rozporzĤdzenie Rady (WE) nr 2792/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiajĤce szczegóĀowe zasady i uzgodnienia dotyczĤce pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze ryboĀówstwa1, w szczególnoĽci jego art. 15 ust. 4, a takʼne majĤc na uwadze, co nastĩpuje: (1) RozporzĤdzenie Komisji (WE) nr 908/2000 z dnia 2 maja 2000 r. ustanawiajĤce szczegóĀowe zasady obliczania wysokoĽci pomocy przyznawanej przez paijstwa czĀonkowskie organizacjom producentów w sektorze ryboĀówstwa i akwakultury2 zostaĀo znaczĤco zmienione3. Dla zapewnienia jasnoĽci i zrozumiaĀoĽci powinno zostaě skodyfikowane. ArtykuĀ 15 ust. 1 rozporzĤdzenia (WE) nr 2792/1999 ustanawia ogólne warunki przyznawania i finansowania pomocy od paijstw czĀonkowskich dla organizacji producentów uznanych na mocy art. 5 oraz, w odpowiednim przypadku, szczególnie uznanych na mocy art. 12 rozporzĤdzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków ryboĀówstwa i akwakultury4. W celu zapewnienia przyznawania i finansowania takiej pomocy na identycznych warunkach naleʼny ustanowiě szczegóĀowe zasady obliczania wartoĽci produkcji wprowadzanej do obrotu przez organizacje producentów i kosztów administracyjnych takich organizacji. Obliczenia takie powinny byě sporzĤdzone na podstawie towarzyszĤcych dokumentów rachunkowych. Ze wzglĩdu jednak na wystĩpujĤce niekiedy trudnoĽci w uzyskaniu takich dokumentów naleʼny stworzyě moʼnliwoĽě alternatywnego korzystania z metody ryczaĀtowej.

Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 10. RozporzĤdzenie ostatnio zmienione rozporzĤdzeniem (WE) nr 485/2005 (Dz.U. L 81, 30.3.2005, str. 1). Dz.U. L 105 z 3.5.2000, str. 15. RozporzĤdzenie zmienione rozporzĤdzeniem (WE) nr 2438/2000 (Dz.U. L 280, 4.11.2000, str. 37). Patrz: zaĀĤcznik I. Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22. RozporzĤdzenie zmienione Aktem przystĤpienia z 2003 r.

(2)

(3)

1 2 3 4

L 387/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2006

(4)

Pomoc, do której uzyskania mogĤ kwalifikowaě siĩ stowarzyszenia organizacji producentów, powinna byě ograniczona do maksymalnej kwoty ĀĤcznej przy zaĀoʼneniu, ʼne kaʼnda z organizacji czĀonkowskich moʼne siĩ kwalifikowaě do objĩcia pomocĤ na cele zwiĤzane z jej utworzeniem i dziaĀalnoĽciĤ. Naleʼny ustanowiě szczegóĀowe zasady okreĽlajĤce wydatki zwiĤzane z wykonywaniem planu poprawy jakoĽci przez organizacjĩ producentów. Naleʼny ustanowiě szczegóĀowe zasady regulujĤce zwrot wkĀadu Wspólnoty w odniesieniu do pomocy przyznanej przez paijstwa czĀonkowskie po 1 stycznia 2000 r. na podstawie art. 7 i 7b rozporzĤdzenia Rady (WE) nr 3759/925. ļrodki przewidziane w niniejszym rozporzĤdzeniu sĤ zgodne z ZarzĤdzajĤcego ds. RyboĀówstwa i Akwakultury, opiniĤ Komitetu

(5) (6)

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZģDZENIE: ArtykuĀ 1 Niniejsze rozporzĤdzenie ustanawia szczegóĀowe zasady przyznawania pomocy organizacjom producentów w sektorze ryboĀówstwa i akwakultury na mocy art. 15 ust. 1 lit. a) i b) rozporzĤdzenia (WE) nr 2792/1999. ArtykuĀ 2 1. CzĀonkami, których produkcja moʼne byě brana pod uwagĩ przy stosowaniu art. 15 ust. 1 lit. a) rozporzĤdzenia (WE) nr 2792/1999, sĤ: a) b) producenci, którzy byli czĀonkami tej organizacji w chwili jej uznania i pozostawali nimi przez caĀy rok, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy; producenci, którzy przystĤpili do organizacji po jej uznaniu i byli jej czĀonkami, przez co najmniej dziewiĩě ostatnich miesiĩcy roku, którego dotyczy wniosek o przyznanie pomocy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 387 POZ 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L387 - 1 z 200629.12.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1984/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.