Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 39 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 228/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2257/94 ustanawiające normy jakości bananów

Data ogłoszenia:2006-02-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 39 POZ 7

10.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 39/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 228/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2257/94 ustanawiające normy jakości bananów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Bananów,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów (1), w szczególności jego art. 4,

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2257/94 wprowadza się następujące zmiany:

a także mając na uwadze, co następuje:

1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2257/94 (2) ustanawia szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do norm jakości bananów.

a) punkt I otrzymuje następujące brzmienie:

„I. DEFINICJA PRODUKTU

(2)

Ostatnie badania nad odmianami bananów doprowadziły do stworzenia kilku hybryd. Niniejszy przypadek dotyczy odmiany Flhorban 920, hybrydy potrójnej, Musa balbisiana X Musa acuminate, należącej do grupy AAA. Decyzją nr 13757 z dnia 19 lipca 2004 r. Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin przyznał tej odmianie ochronę Wspólnoty. W związku z powyższym hybrydy te powinny zostać objęte rozporządzeniem (WE) nr 2257/94.

Niniejszą normę stosuje się do bananów odmian podgrup Musa (AAA) spp., Cavendish oraz Gros Michel, jak również hybryd, określonych w załączniku II, dostarczanych konsumentowi w stanie świeżym po przygotowaniu i zapakowaniu. Plantany, banany przeznaczone do przetworzenia przemysłowego oraz banany figowe nie są objęte tą normą.”;

b) w pkt III ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

(3)

Ze względu na szczególne warunki klimatyczne panujące na poniższych obszarach rozporządzenie (WE) nr 2257/94 dopuszcza, aby banany produkowane w regionach Madery, Azorów, Algarve, Krety i Lakonii trafiały na rynek Wspólnoty jako klasa II, nawet jeśli nie spełniają one wymogu osiągnięcia długości przynajmniej 14 cm. Właściwym jest zapewnienie takiego samego odstępstwa dla bananów produkowanych na Cyprze, gdzie panują podobne warunki klimatyczne.

„Wyjątek od ustępu trzeciego stanowią banany produkowane na Maderze, Azorach, Algarve, Krecie, Lakonii oraz Cyprze o długości mniejszej niż 14 cm, które mogą być sprzedawane we Wspólnocie, lecz muszą być zaliczone do klasy II.”;

c) w pkt V pkt C ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

(4)

Mając na uwadze wymagania rynku Wspólnoty, a także uwzględniając normę Kodeksu Żywnościowego dla bananów (Codex Stan 205-1997), należy wprowadzić przepis zezwalający na wprowadzenie do obrotu bananów dostarczanych jako pojedyncze owoce.

„Banany powinny być konfekcjonowane w postaci rączek oraz kiści (części rączek) składających się z co najmniej czterech owoców. Banany mogą również być konfekcjonowane jako pojedyncze owoce.”;

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2257/94.

2) w załączniku II grupa AAA, po podgrupie Gros Michel dodaje się następujący wiersz:

(1) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 245 z 20.9.1994, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/97 (Dz.U. L 60 z 1.3.1997, str. 53).

Grupa

Podgrupa

Główne odmiany (niepełny wykaz)

„Hybrydy

Flhorban 920”

L 39/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.2.2006

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 39 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L39 - 23 z 200610.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 238/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L39 - 22 z 200610.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 237/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L39 - 20 z 200610.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 236/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L39 - 19 z 200610.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 235/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L39 - 18 z 200610.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 234/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2093/2005

 • Dz. U. L39 - 17 z 200610.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 233/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

 • Dz. U. L39 - 15 z 200610.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 232/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L39 - 13 z 200610.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 231/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

 • Dz. U. L39 - 10 z 200610.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 230/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L39 - 9 z 200610.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 229/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 2172/2005

 • Dz. U. L39 - 3 z 200610.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 227/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L39 - 1 z 200610.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 226/2006 z dnia 9 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.