Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 390 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1995/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 390 POZ 1

Strona 1 z 29
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 390/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 1995/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 279, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 183, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ( ), uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego (2), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

1

Wszystkie zmiany powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów reform Komisji i pomóc w usprawnieniu należytego zarządzania finansami lub jego zapewnieniu, przyczyniając się tym samym do uzyskania wystarczającej pewności co do zgodności z prawem oraz prawidłowości operacji finansowych.

(4)

Należy uwzględnić przepisy wykonawcze w zakresie dochodów i wydatków budżetu, zawarte w podstawowych aktach prawnych przyjętych na lata 2007–2013, w celu zapewnienia spójności pomiędzy tymi aktami a rozporządzeniem finansowym.

(5)

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (4) (zwane dalej „rozporządzeniem finansowym”), ustanawia podstawy prawne reformy zarządzania finansami. W związku z tym należy zachować i wzmocnić zasadnicze elementy wspomnianego rozporządzenia. W szczególności należy zwiększyć przejrzystość poprzez zapewnienie informacji o beneficjentach wspólnotowych środków finansowych. Ponadto zasady budżetowe ustanowione rozporządzeniem finansowym powinny być respektowane we wszystkich aktach prawodawczych, zaś odstępstwa od nich powinny być ograniczone do ścisłego minimum. W świetle doświadczeń niektóre zmiany powinny zostać wprowadzone do rozporządzenia finansowego w celu ułatwienia wykonania budżetu oraz osiągnięcia podstawowych celów polityki, a także przystosowania niektórych wymogów proceduralnych i dotyczących dokumentów, tak aby zapewnić ich większą proporcjonalność w stosunku do angażowanych środków i istniejącego ryzyka, zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w art. 5 akapit trzeci Traktatu WE.

Należy jasno określić, że należyte zarządzanie finansami wymaga efektywnej i skutecznej kontroli wewnętrznej oraz określić główne cechy i cele systemów kontroli wewnętrznej.

(6)

W celu zapewnienia przejrzystości wykorzystania środków finansowych pochodzących z budżetu, należy udostępnić informacje o beneficjentach tych środków, z zachowaniem pewnych ograniczeń niezbędnych do ochrony uzasadnionych interesów publicznych i prywatnych oraz z uwzględnieniem szczególnego okresu obrachunkowego Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji.

(7)

(2)

W odniesieniu do zasady jednolitości budżetowej przepisy dotyczące odsetek uzyskiwanych z finansowania z góry powinny zostać uproszczone. Obciążenie administracyjne niezbędne do windykacji tych odsetek jest nieproporcjonalnie duże w stosunku do realizowanego w ten sposób celu; dla zwiększenia efektywności windykacji odsetek należałoby umożliwić potrącanie tych odsetek od ostatecznej płatności na rzecz beneficjenta.

(8)

(1) Opinia z dnia 6 lipca 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. C 13 z 18.1.2006, str. 1. (3) Dz.U. C 28 z 3.2.2006, str. 83. (4) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

W odniesieniu do zasady jednoroczności należy zwiększyć jej elastyczność i przejrzystość, aby umożliwić zaspokojenie potrzeb funkcjonalnych. Przeniesienie środków powinno być wyjątkowo możliwe w przypadku wydatków na płatności bezpośrednie dla rolników w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1290/2005

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 390 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.