Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 393 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (1)

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 393 POZ 1

Strona 1 z 27
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 393/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1893/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1), stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Wiarygodna i porównywalna statystyka jest konieczna, aby umożliwić podmiotom gospodarczym dokonywanie oceny swojej konkurencyjności oraz jest przydatna dla instytucji wspólnotowych w celu zapobiegania zakłóceniom konkurencji.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 (3) ustanowiło statystyczną klasyfikację działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (zwaną dalej „NACE Rev. 1” lub „NACE Rev. 1.1”). W celu odzwierciedlenia rozwoju technologicznego i zmian strukturalnych gospodarki należy wprowadzić uaktualnioną klasyfikację pod nazwą NACE Revision 2 (zwaną dalej „NACE Rev. 2”). Uaktualniona klasyfikacja, taka jak NACE Rev. 2, jest punktem kluczowym dla obecnych starań podejmowanych przez Komisję w celu unowocześnienia tworzenia statystyki Wspólnoty; ma ona przyczynić się do lepszego zarządzania gospodarczego zarówno na poziomie Wspólnoty, jak i krajowym, poprzez zapewnienie bardziej porównywalnych i mających istotne znaczenie danych. W celu właściwego funkcjonowania rynek wewnętrzny wymaga standardów statystycznych mających zastosowanie do zbierania, przekazywania i publikowania statystyki krajowej i wspólnotowej, aby podmioty gospodarcze, instytucje finansowe, rządy i inne podmioty działające na jednolitym rynku mogły mieć dostęp do wiarygodnych i porównywalnych danych statystycznych. W tym celu jest konieczne, aby różne kategorie klasyfikujące działalność we Wspólnocie były interpretowane jednolicie we wszystkich państwach członkowskich.

Ustanowienie poprawionej wspólnej klasyfikacji statystycznej działalności gospodarczej nie zobowiązuje państw członkowskich do zbierania, publikowania lub dostarczania danych. Jednak, tylko w przypadku, gdy państwa członkowskie będą stosować klasyfikacje działalności powiązane z klasyfikacją wspólnotową, będzie możliwe dostarczanie zintegrowanych informacji w sposób wiarygodny, szybki, elastyczny i o stopniu szczegółowości wymaganym do zarządzania rynkiem wewnętrznym.

(2)

(7)

(3)

Należy ustanowić przepis, aby państwa członkowskie mogły, w celu zaspokojenia potrzeb krajowych, włączać do swoich klasyfikacji krajowych dodatkowe kategorie w oparciu o klasyfikację statystyczną działalności gospodarczej we Wspólnocie.

(8)

(4)

Międzynarodowa porównywalność w zakresie statystyki gospodarczej wymaga od państw członkowskich oraz instytucji wspólnotowych stosowania klasyfikacji działalności gospodarczej, która jest bezpośrednio powiązana z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Rodzajów Działalności (ISIC) Rev. 4, przyjętą przez Komisję Statystyczną Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(9)

(1) Dz.U. C 79 z 1.4.2006, str. 31. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 12 października 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. (3) Dz.U. L 293 z 24.10.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 393 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.