Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 395 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1897/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 395 POZ 1

Strona 1 z 64
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 395/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1897/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

po zakończeniu okresu obowiązywania, jeżeli przedstawione zostaną względy ekonomiczne zgodnie z zasadami określonymi w komunikacie Komisji dotyczącym autonomicznych zawieszeń i kontyngentów taryfowych (2). Rozporządzenie (WE) nr 1255/96 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione. Z uwagi na znaczenie ekonomiczne niniejszego rozporzadzenia, konieczne jest powołanie się na pilną potrzebę, przewidzianą w Tytule I pkt. 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów Państw Członkowskich w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie. W związku z tym, że niniejsze rozporządzenie ma być stosowane od dnia 1 stycznia 2007 r., powinno ono wejść w życie niezwłocznie,

(7)

W interesie Wspólnoty leży zawieszenie, częściowe lub całkowite, ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej dla szeregu nowych produktów niewymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/96 (1). Szereg produktów wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 1255/96 należy skreślić z wykazu w załączniku do tego rozporządzenia, ponieważ utrzymanie zawieszeń ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej nie leży już w interesie Wspólnoty lub opis wymaga modyfikacji w celu uwzględnienia zmian technicznych dotyczących produktów oraz tendencji gospodarczych na rynku. Produkty, których opis wymaga zmiany należy zatem uznać za nowe produkty. W celu zapewnienia większej przejrzystości i w związku z dużą liczbą zmian wchodzących w życie dnia 1 stycznia 2007 r., załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 należy zastąpić zupełnie nową wersją ze skutkiem od tej daty. Okres obowiązywania środka powinien być ograniczony, aby umożliwić przeprowadzenie w nim analiz ekonomicznych poszczególnych zawieszeń. Z doświadczeń wynika, że konieczne jest ustanowienie daty wygaśnięcia zawieszeń wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 1255/96, aby zapewnić uwzględnienie zmian technicznych i gospodarczych. Nie powinno to stać na przeszkodzie przedwczesnemu wycofaniu niektórych środków lub ich podtrzymaniu

(8)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(3)

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Czasowe zawieszenia autonomicznych ceł Wspólnej Taryfy Celnej dla produktów wymienionych w załączniku stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. Wygasają one w datach wymienionych w tym załączniku. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

(2) Dz.U. C 128 z 25.4.1998, str. 2.

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 158 z 29.6.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 963/2006 (Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 3).

L 395/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2006. W imieniu Rady J. KORKEAOJA Przewodniczący

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

L 395/3

„ZAŁĄCZNIK

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Okres obowiązywania

ex 0302 69 99 ex 0303 79 98 ex 0302 69 99

10 10 20

Jesiotr świeży, schłodzony lub zamrożony, do przetwórstwa (1) (2)

0%

1.1.2007 – 31.12.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 395 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.