Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 397 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1894/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 397 POZ 1

Strona 1 z 2
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 397/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1894/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

Artykuł 1

W załączniku I (Nomenklatura Scalona) do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 wprowadza się następujące zmiany: uwzględniając wniosek Komisji, a) a także mając na uwadze, co następuje: w części drugiej (lista koncesyjna stawek celnych) i w części trzeciej (załączniki taryfowe) zmienia się stawki celne oraz dodaje wielkości określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

(1)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 (1) ustanowiono nomenklaturę towarów, zwaną dalej „Nomenklaturą Scaloną” lub „CN” i określono konwencjonalne stawki celne Wspólnej Taryfy Celnej.

b)

kody CN 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95, 0206 29 91 w załączniku 7 (Kontyngenty taryfowe WTO, które mają zostać otwarte przez właściwe organy wspólnotowe) sekcji III części trzeciej wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Decyzją 2006/1894/WE (2), Rada zatwierdziła w imieniu Wspólnoty Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczące zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej, w celu zamknięcia negocjacji rozpoczętych na podstawie art. XXIV:6 GATT 1994.

(i)

(3)

Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 powinno w związku z tym zostać odpowiednio zmienione i uzupełnione,

opis dla kontyngentów taryfowych WE w wysokości 5 000 ton „»wysokiej jakości« mięsa bez kości, świeżo schłodzonego lub zamrożonego odpowiadający następującemu opisowi: Kawałki wołowiny uzyskane z młodych wołów (novilhos) lub jałówek (novilhas) w wieku od 20 do 24 miesięcy wypasanych wyłącznie na pastwiskach, które utraciły swoje mleczne siekacze, lecz nie posiadają więcej niż cztery stałe siekacze, które osiągnęły dobrą dojrzałość i których tusze odpowiadają następującym wymogom klasyfikacyjnym: mięso z tusz klasy B lub R, wyrównanych i o warstwie tłuszczu klasy 2 lub 3; kawałki oznaczone literami »sc« (kawałki specjalne), lub etykietą »sc« (kawałki specjalne) na znak ich wysokiej jakości będą zapakowane w kartony opisane »wołowina wysokiej jakości«” otrzymuje brzmienie: „mięso z bydła wysokiej jakości, bez kości, świeże, schłodzone lub zamrożone”;

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1549/2006 (Dz.U. L 301 z 31.10.2006, str. 1). (2) Zob. str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(ii) w pozycji „Inne warunki” dodaje się wyrażenie: „Państwo dostarczające – Brazylia”.

L 397/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

30.12.2006

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2006 r. W imieniu Rady Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 397 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L397 - 28 z 200630.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca niewłączenia alachloru do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6567) (1)

 • Dz. U. L397 - 22 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii

 • Dz. U. L397 - 15 z 200630.12.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiająca ramy współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży

 • Dz. U. L397 - 14 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiającej ramy współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży

 • Dz. U. L397 - 11 z 200630.12.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczące zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w ramach procesu ich przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L397 - 10 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia18 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L397 - 6 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1895/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz współczynniki korygujące mające zastosowanie w odniesieniu do tych wynagrodzeń i emerytur

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.