Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 397 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiającej ramy współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 397 POZ 14

L 397/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

DECYZJA RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiającej ramy współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży (2006/964/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 149 i 150 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 1. Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiająca ramy współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży zostaje zatwierdzona w imieniu Wspólnoty. 2. Tekst Umowy jest dołączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Przedstawicielstwo Wspólnoty Europejskiej we Wspólnym Komitecie, o którym mowa w art. 6 Umowy, składa się z przedstawiciela Komisji wspieranego przez przedstawiciela z każdego państwa członkowskiego. Artykuł 3 Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby umocowanej do dokonania powiadomienia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 umowy.

Decyzją z dnia 24 października 2005 r. Rada upoważniła Komisję do prowadzenia z rządem Kanady negocjacji dotyczących umowy odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia oraz młodzieży. Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty umowę z rządem Kanady zgodnie z wytycznymi negocjacyjnymi zawartymi w załączniku do tej decyzji. Wspólnota i Kanada oczekują, że współpraca ta przyniesie wzajemne korzyści, które ze strony Wspólnoty muszą stanowić uzupełnienie dwustronnych programów między państwami członkowskimi a Kanadą i stanowić wartość dodaną dla Europy. Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty dnia 5 grudnia 2006 r., z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie. Umowa powinna zostać zatwierdzona,

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2006 r. W imieniu Rady Przewodniczący

J.-E. ENESTAM

(5)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 397 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L397 - 28 z 200630.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca niewłączenia alachloru do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6567) (1)

 • Dz. U. L397 - 22 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii

 • Dz. U. L397 - 15 z 200630.12.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiająca ramy współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży

 • Dz. U. L397 - 11 z 200630.12.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczące zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w ramach procesu ich przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L397 - 10 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia18 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L397 - 6 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1895/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz współczynniki korygujące mające zastosowanie w odniesieniu do tych wynagrodzeń i emerytur

 • Dz. U. L397 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1894/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.