Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 397 POZ 15

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiająca ramy współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 397 POZ 15

Strona 1 z 5
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 397/15

UMOWA między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiająca ramy współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

z jednej strony, oraz RZĄD KANADY, z drugiej strony, zwane dalej łącznie „Stronami”, STWIERDZAJĄC, że Deklaracja w sprawie wzajemnych relacji Wspólnoty Europejskiej i Kanady, przyjęta przez Wspólnotę Europejską i jej państwa członkowskie oraz rząd Kanady w dniu 22 listopada 1990 r. w szczególny sposób odnosi się do wzmocnienia wzajemnej współpracy w różnych dziedzinach, które mają bezpośredni wpływ na obecne i przyszłe dobro ich obywateli, takich jak wymiany i wspólne projekty w dziedzinie edukacji i kultury, włącznie z wymianą pracowników naukowych i młodzieży, STWIERDZAJĄC, że wspólna deklaracja polityczna i plan działania UE-Kanada przyjęte w dniu 17 grudnia 1996 r. stanowią, że w celu odnowienia więzi opartych na wspólnej kulturze i wartościach, Strony będą promować kontakty między obywatelami na wszystkich szczeblach, zwłaszcza wśród młodzieży i że wspólny plan działania dołączony do deklaracji zachęca Strony do dalszego wspierania współpracy poprzez Umowę między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiającą program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia ratyfikowany w 1996 r., STWIERDZAJĄC, że Agenda Partnerstwa UE-Kanada przyjęta 18 marca 2004 r. podczas szczytu UE-Kanada dotyczy konieczności poszukiwania nowych sposobów wzmocnienia więzi pomiędzy oboma narodami, zwłaszcza poprzez rozszerzenie zakresu programów wymiany UE/Kanada dla osób młodych poprzez zbadanie możliwości wzmocnienia i poszerzenia zakresu współpracy UE-Kanada w trakcie odnawiania Umowy miedzy Wspólnotą Europejską a rządem Kanady odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia ratyfikowanej w 2001 r., STWIERDZAJĄC, że we wspólnej deklaracji przyjętej podczas szczytu UE-Kanada dnia 19 czerwca 2005 r. mowa jest również o woli przywódców UE i Kanady do odnowienia, wzmocnienia i poszerzenia zakresu Umowy miedzy Wspólnotą Europejską a rządem Kanady odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia ratyfikowanej w 2001 r. zwłaszcza poprzez dodanie kwestii współpracy w dziedzinie młodzieży w celu wzmocnienia współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego i transatlantyckiej wymiany pomiędzy naszymi obywatelami, ZWAŻAJĄC na pełne poszanowanie obowiązków państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej i kompetencji ustawodawczych Prowincji i Terytoriów Kanady w dziedzinie edukacji i szkolenia oraz niezależność instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji szkoleniowych, ZWAŻYWSZY, że przyjęcie i wdrożenie Umów w sprawie szkolnictwa wyższego i szkolenia z lat 1996 i 2001 stanowi realizację zobowiązań zawartych w deklaracjach UE-Kanada, oraz że współpraca dla obu Stron jest bardzo pozytywna, UZNAJĄC istotny wkład edukacji i szkolenia w rozwój zasobów ludzkich, zdolnych do uczestnictwa w globalnej gospodarce opartej na wiedzy, UZNAJĄC, że współpraca w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży powinna uzupełniać inne odpowiednie inicjatywy współpracy między Wspólnotą Europejską Kanadą, UZNAJĄC znaczenie uwzględnienia pracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia wykonanej przez organizacje międzynarodowe działające aktywnie w tych dziedzinach, takie jak OECD, UNESCO i Rada Europy, UZNAJĄC, że Strony mają wspólny interes we współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży, który jest częścią szerszej współpracy istniejącej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Kanadą,

L 397/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

SPODZIEWAJĄC SIĘ uzyskania obopólnych korzyści ze współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży, UZNAJĄC potrzebę rozszerzenia dostępu do działań wspieranych zgodnie z niniejszą Umową, w szczególności działań prowadzonych w sektorze szkolenia i młodzieży, PRAGNĄC odnowić podstawy w celu kontynuacji współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia, UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

b)

Artykuł 1 Cel 2. Niniejsza Umowa ustanawia ramy współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży między Wspólnotą Europejską a Kanadą. a)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 397 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L397 - 28 z 200630.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca niewłączenia alachloru do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6567) (1)

 • Dz. U. L397 - 22 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii

 • Dz. U. L397 - 14 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiającej ramy współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży

 • Dz. U. L397 - 11 z 200630.12.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczące zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w ramach procesu ich przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L397 - 10 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia18 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L397 - 6 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1895/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz współczynniki korygujące mające zastosowanie w odniesieniu do tych wynagrodzeń i emerytur

 • Dz. U. L397 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1894/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.