Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 397 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 397 POZ 22

Strona 1 z 5
L 397/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

DECYZJA RADY z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (2006/965/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (2),

Europejskiego

Komitetu

Wspomniany przegląd wykazał również, że wykaz zawierający ograniczoną liczbę chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych kwalifikujących się do współfinansowania zwiększyłby sprawność i skuteczność programów zwalczania, kontroli i monitorowania. Wykaz chorób i chorób odzwierzęcych, który odzwierciedla priorytety Komisji i których zwalczanie jest wspierane z wkładu finansowego Wspólnoty, należy opracować, biorąc pod uwagę potencjalny wpływ tych chorób i chorób odzwierzęcych na zdrowie publiczne oraz międzynarodowy i wewnątrzwspólnotowy handel zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego. Należy więc uchylić przepisy szczególne dotyczące kontroli chorób odzwierzęcych. Powinna istnieć możliwość zmiany wykazu za pomocą procedury komitologii, aby uwzględnić pojawiające się choroby zwierząt lub nowe dowody epidemiologiczne i naukowe.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Wspólnota współfinansuje działalność państw członkowskich mającą na celu zwalczanie, kontrolę i monitorowanie chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych na podstawie programów rocznych zatwierdzanych zgodnie z wymogami i procedurą ustanowioną w art. 24 decyzji Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (3).

W celu uproszczenia procedury zatwierdzania programów zwalczania, kontroli i monitorowania przedstawianych Komisji przez państwa członkowskie należy przewidzieć jedną decyzję zatwierdzającą programy kwalifikujące się do wkładu finansowego Wspólnoty w miejsce dwóch obecnie wymaganych decyzji – jednej zawierającej wykaz programów kwalifikujących się do wkładu finansowego i drugiej dotyczącej zatwierdzenia programów.

(2)

Przegląd procedur dotyczących współfinansowania programów zwalczania, kontrolowania i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych, uwzględniający w szczególności doświadczenie nabyte podczas pracy wykonywanej przez grupę zadaniową do spraw monitorowania zwalczania chorób w państwach członkowskich ustanowionej zgodnie z działaniem nr 29 Białej księgi w sprawie bezpieczeństwa żywności wykazał, że podejście wieloletnie do tych programów oraz sporządzenie nowego wykazu chorób i chorób odzwierzęcych doprowadziłoby do uzyskania lepszych wyników. Podejście wieloletnie do programów zwalczania, kontroli i monitorowania chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych zapewniłoby sprawniejsze i skuteczniejsze osiągnięcie celów tych programów i przyczyniłoby się do bardziej przejrzystego zarządzania i zwiększenia stopnia weryfikowalności, czyniąc wykorzystanie środków Wspólnoty bardziej skutecznym. Dlatego właściwa jest zmiana przepisów mających zastosowanie do tych programów w celu włączenia możliwości finansowania programów wieloletnich.

(5)

Aby umożliwić Komisji monitorowanie wdrażania programów, państwa członkowskie powinny regularnie składać Komisji sprawozdania z wykonanych działań, osiągniętych wyników i poniesionych wydatków.

(6)

(1) Opinia wydana dnia 12 grudnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia wydana dnia 26 października 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/782/WE (Dz.U. L 328 z 24.11.2006, str. 57).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 397 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L397 - 28 z 200630.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca niewłączenia alachloru do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6567) (1)

 • Dz. U. L397 - 15 z 200630.12.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiająca ramy współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży

 • Dz. U. L397 - 14 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiającej ramy współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży

 • Dz. U. L397 - 11 z 200630.12.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczące zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w ramach procesu ich przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L397 - 10 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia18 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L397 - 6 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1895/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz współczynniki korygujące mające zastosowanie w odniesieniu do tych wynagrodzeń i emerytur

 • Dz. U. L397 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1894/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.