Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 397 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1895/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz współczynniki korygujące mające zastosowanie w odniesieniu do tych wynagrodzeń i emerytur

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 397 POZ 6

Strona 1 z 3
L 397/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, Euratom) nr 1895/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz współczynniki korygujące mające zastosowanie w odniesieniu do tych wynagrodzeń i emerytur

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 2 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. tabelę miesięcznych uposażeń podstawowych zawartą w art. 66 regulaminu pracowniczego, mającą zastosowanie do obliczania wynagrodzeń i emerytur, zastępuje się poniższą tabelą:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 13,

uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, określone w rozporządzeniu (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 63, 64, 65 i 82 oraz załączniki VII, XI i XIII regulaminu pracowniczego, oraz art. 20 ust. 1, art. 64 i art. 92 warunków zatrudnienia,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 3

(1)

W celu zagwarantowania zmiany siły nabywczej urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich równolegle ze zmianą siły nabywczej uposażeń urzędników krajowych w państwach członkowskich, należy dokonać dostosowania wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich w ramach corocznego przeglądu 2006 roku.

Ze skutkiem od dnia 16 maja 2006 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników zatrudnionych państwach i miejscach wymienionych poniżej są następujące: Słowenia – 86,8.

(2)

W następstwie przystąpienia Bułgarii i Rumunii, które nastąpi ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r., należy ustalić współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich w tych dwóch państwach członkowskich zgodnie z załącznikiem XI do regulaminu pracowniczego,

Artykuł 4 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie na podstawie art. 64 regulaminu pracowniczego do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników są zgodne ze wskazaniem w kolumnie 2 poniższej tabeli. Jednak współczynniki korygujące dla Bułgarii i Rumunii wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie na podstawie art. 17 ust. 3 załącznika VII do regulaminu pracowniczego do transferów dokonywanych przez urzędników i innych pracowników są zgodne ze wskazaniem w kolumnie 3 poniższej tabeli. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie do emerytur na podstawie art. 20 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego są zgodne ze wskazaniem w kolumnie 4 poniższej tabeli. Jednak współczynniki korygujące dla Bułgarii i Rumunii wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. datę „1 lipca 2005 r.” określoną w art. 63 ust. 2 regulaminu pracowniczego zastępuje się datą „1 lipca 2006 r.”.

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1066/2006 (Dz.U. L 194 z 14.7.2006, str. 1).

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 397/7

Ze skutkiem od dnia 1 maja 2007 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie do emerytur na podstawie art. 20 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego są zgodne ze wskazaniem w kolumnie 5 poniższej tabeli.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 397 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L397 - 28 z 200630.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca niewłączenia alachloru do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6567) (1)

 • Dz. U. L397 - 22 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii

 • Dz. U. L397 - 15 z 200630.12.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiająca ramy współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży

 • Dz. U. L397 - 14 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiającej ramy współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży

 • Dz. U. L397 - 11 z 200630.12.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczące zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w ramach procesu ich przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L397 - 10 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia18 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L397 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1894/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.