Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 40 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów przedłużającego na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. termin ważności Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Data ogłoszenia:2006-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 40 POZ 17

11.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/17

DECYZJA RADY z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów przedłużającego na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. termin ważności Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (2006/83/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

dane jest podpisanie porozumienia w formie wymiany listów i jego tymczasowe stosowanie do czasu zakończenia wymaganych do jego zawarcia procedur.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 300 ust. 2,

(5)

uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

Należy potwierdzić stosowanie metody rozdziału wielkości dopuszczalnych połowów między państwa członkowskie na podstawie protokołu, którego ważność wygasła,

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (1)

Zgodnie z Umową między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (1) przed upływem okresu ważności protokołu załączonego do umowy Umawiające się Strony rozpoczną negocjacje, aby ustalić drogą wzajemnego porozumienia treść protokołu na następny okres oraz ewentualne zmiany lub dodatki do wprowadzenia w Załączniku. Umawiające się Strony zdecydowały, iż do czasu zakończenia negocjacji w sprawie zmian w protokole okres ważności bieżącego protokołu, zatwierdzonego rozporządzeniem (WE) nr 2348/2002 z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zawarcia Protokołu ustanawiającego, na okres od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2005 r., wielkości dopuszczalne połowów i udział finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (2), o przedłużeniu o jeden dodatkowy rok na mocy porozumienia w formie wymiany listów. Na mocy porozumienia w formie wymiany listów, od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. rybacy Wspólnoty korzystają z wielkości dopuszczalnych połowów na wodach podlegających suwerenności lub jurysdykcji Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. W celu uniknięcia przestojów w działalności połowowej statków wspólnotowych istotne jest, aby przedłużenie zaczęło obowiązywać jak najszybciej. Dlatego też pożą-

Artykuł 1 Podpisanie Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia terminu ważności Protokołu ustanawiającego na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej zostaje zatwierdzone w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jego zawarcia.

(2)

Tekst porozumienia zostaje załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Porozumienie stosuje się tymczasowo od dnia 1 czerwca 2005 r.

Artykuł 3

(3)

1. Wielkości dopuszczalnych połowów określone w protokole są rozdzielane między państwa członkowskie według następującego klucza: a) sejnery do połowu tuńczyka: Francja: Hiszpania: 18 18

(4)

(1) Dz.U. L 54 z 25.2.1984, str. 2. (2) Dz.U. L 351 z 28.12.2002, str. 12.

b) klipry tuńczykowe: Portugalia: 2

L 40/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.2.2006

c) taklowce powierzchniowe: Hiszpania: Portugalia: 20 5

(WE) nr 500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów statków rybackich Wspólnoty na wodach państw trzecich i na pełnym morzu (1). Artykuł 5

2. Jeżeli wnioski o licencję połowową tych państw członkowskich nie wyczerpują wielkości dopuszczalnych połowów określonych w protokole, Komisja może rozważyć wnioski o licencję połowową każdego innego państwa członkowskiego.

Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby/osób umocowanych do podpisania porozumienia w formie wymiany listów w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jego zawarcia.

Artykuł 4 Państwa członkowskie, których statki dokonują połowów w ramach porozumienia, informują Komisję o ilościach każdego zasobu złowionego w strefie połowowej Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 2006 r. W imieniu Rady

U. PLASSNIK

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 40 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 32 z 200611.2.2006

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2006/2)

 • Dz. U. L40 - 26 z 200611.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Grecji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 455)

 • Dz. U. L40 - 24 z 200611.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w niektórych państwach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 332) (1)

 • Dz. U. L40 - 21 z 200611.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Niemiec i Portugalii przeznaczonego na realizację programów wzmocnienia infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 238)

 • Dz. U. L40 - 19 z 200611.2.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia terminu ważności Protokołu ustanawiającego na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. wielkości dopuszczalne połowów i udział finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

 • Dz. U. L40 - 15 z 200611.2.2006

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Bułgaria z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie uczestnictwa Bułgarii we Wspólnotowym systemie szybkiej wymiany informacji w sprawie niebezpieczeństw wynikających z używania produktów konsumenckich (system RAPEX) na mocy dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

 • Dz. U. L40 - 13 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające po raz sześćdziesiąty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L40 - 12 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L40 - 10 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L40 - 9 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L40 - 7 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 242/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L40 - 5 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 241/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1004/2001 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L40 - 3 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 240/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących ochrony lotnictwa (1)

 • Dz. U. L40 - 1 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 239/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.