Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 40 POZ 32

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2006/2)

Data ogłoszenia:2006-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 40 POZ 32

L 40/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.2.2006

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2006/2) (2006/87/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (3)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 5 ust. 1 i 5 ust. 2, art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3 Statutu wytyczne EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2103/2005 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3605/93 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (1) dokonuje między innymi rewizji terminów przekazywania danych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (excessive deficit procedure, EDP) w celu zapewnienia spójności takich terminów z terminami obowiązującymi na podstawie programu przekazywania danych w ramach europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych 95 (ESA 95) (2). W rezultacie wskazanej rewizji państwa członkowskie będą, począwszy od 2006 r., obowiązane przekazywać dane w kontekście EDP odpowiednio przed 1 kwietnia oraz 1 października każdego roku. Wymogi Eurosystemu zawarte w wytycznych EBC/2005/5 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (3) powinny być – w celu zachowania spójności – w najwyższym możliwym stopniu oparte na standardach statystycznych wynikających z ESA 95. Terminy określone w art. 4 wytycznych EBC/2005/5 w odniesieniu do składanych w okresach dwuletnich sprawozdań zawierających pełne zestawienia danych pochodzących od krajowych banków centralnych (KBC) na rzecz Europejskiego Banku Centralnego (EBC) powinny być zatem odpowiednio zmienione.

Artykuł 1 W wytycznych EBC/2005/5 wprowadza się następujące zmiany: 1) Artykuł 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. KBC przekazują pełne zestawienia danych dwa razy do roku, do 15 kwietnia i do 15 października.”. 2) W załączniku IV wprowadza się następujące zmiany: Wyraz „wrzesień” w noszącej nazwę „Pierwszy termin przekazania” prawej kolumnie obu tabel zatytułowanych „Dane bieżące” oraz „Dane wsteczne” zostaje zastąpiony wyrazem „październik”. Artykuł 2 Niniejsze wytyczne wchodzą w życie dwa dnia po ich przyjęciu. Artykuł 3 Niniejsze wytyczne są skierowane do KBC państw członkowskich, które przyjęły euro.

(2)

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 3 lutego 2006 r. Za Radę Prezesów EBC Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET

(1) Dz. U. L 337 z 22.12.2005, str. 1. (2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie, Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1267/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, str. 1). (3) Dz. U. L 109 z 29.4.2005, str. 81.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 40 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 26 z 200611.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Grecji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 455)

 • Dz. U. L40 - 24 z 200611.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w niektórych państwach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 332) (1)

 • Dz. U. L40 - 21 z 200611.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Niemiec i Portugalii przeznaczonego na realizację programów wzmocnienia infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 238)

 • Dz. U. L40 - 19 z 200611.2.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia terminu ważności Protokołu ustanawiającego na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. wielkości dopuszczalne połowów i udział finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

 • Dz. U. L40 - 17 z 200611.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów przedłużającego na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. termin ważności Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

 • Dz. U. L40 - 15 z 200611.2.2006

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Bułgaria z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie uczestnictwa Bułgarii we Wspólnotowym systemie szybkiej wymiany informacji w sprawie niebezpieczeństw wynikających z używania produktów konsumenckich (system RAPEX) na mocy dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

 • Dz. U. L40 - 13 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające po raz sześćdziesiąty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L40 - 12 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L40 - 10 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L40 - 9 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L40 - 7 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 242/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L40 - 5 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 241/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1004/2001 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L40 - 3 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 240/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących ochrony lotnictwa (1)

 • Dz. U. L40 - 1 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 239/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.