Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 401 POZ 41 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6522) (1)

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 401 POZ 41 - Strona 2

Strona 2 z 3

(10)

(1) Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 8.

Środki, o których mowa w niniejszej decyzji, są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

L 401/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Artykuł 1 Załącznik do niniejszej decyzji ustanawia wytyczne i procedury elektronicznej identyfikacji zwierząt: a) dla drugiego sposobu identyfikacji, przewidzianego w art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 21/2004 oraz wspomnianego w sekcji A pkt 4 tiret czwarte załącznika do tego rozporządzenia; i b) przewidzianej w art. 9 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 21/2004.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 401/43

ZAŁĄCZNIK Wytyczne i procedury zatwierdzania identyfikatorów i czytników służących do elektronicznej identyfikacji owiec i kóz na mocy rozporządzenia (WE) nr 21/2004 ROZDZIAŁ I Definicje Do celów niniejszych wytycznych stosuje się następujące definicje: a) „kod państwa” oznacza 3-cyfrowy kod numeryczny odpowiadający nazwie kraju zgodnie z normą ISO 3166; b) „krajowy kod identyfikacyjny” oznacza 12-cyfrowy kod numeryczny służący identyfikacji indywidualnego zwierzęcia na poziomie krajowym; c) „kod urządzenia radiolokacyjnego” oznacza 64-bitowy kod elektroniczny zaprogramowany w urządzeniu radiolokacyjnym, zawierający między innymi kod państwa i krajowy kod identyfikacyjny, i stosowany do elektronicznej identyfikacji zwierząt; d) „identyfikator” oznacza bierne urządzenie radiolokacyjne służące tylko do odczytu przy zastosowaniu technologii HDX- lub FDX-B, zgodnie z normami ISO 11784 i 11785, będące częścią różnych sposobów identyfikacji, o których mowa w załączniku A rozporządzenia (WE) nr 21/2004; e) „czytnik” oznacza synchronizujący lub niesynchronizujący nadajnik-odbiornik, który przynajmniej może: i) odczytywać identyfikatory; oraz ii) wyświetlać kod państwa i krajowy kod identyfikacyjny; f) „synchronizujący nadajnik-odbiornik” oznacza nadajnik-odbiornik w pełni odpowiadający normie ISO 11785, który może wykryć obecność innych nadajników-odbiorników; g) „niesynchronizujący nadajnik-odbiornik” oznacza nadajnik-odbiornik, który nie spełnia klauzuli 6 normy ISO 11785 i nie może wykryć obecności innych nadajników-odbiorników. ROZDZIAŁ II Identyfikatory 1. Właściwy organ zatwierdza stosowanie identyfikatorów, tylko jeśli przynajmniej zostały poddane badaniom, z pozytywnym wynikiem, zgodnie z metodami określonymi w International Agreement on Recording Practices Międzynarodowego Komitetu ds. rejestracji zwierząt (Wytyczne dotyczące rejestracji ICAR), o których mowa w punktach a) i b) poniżej, w odniesieniu do ich: a) zgodności z normami ISO 11784 i ISO 11785, zgodnie z metodą określoną w sekcji 10.2.6.2.1 „Conformance evaluation of RFID devices, Part 1: ISO 11784/11785 – conformance of transponders including granting and use of a manufacturer code”; oraz b) osiągnięcia skuteczności przy odległościach odczytu ustanowionych w sekcji A.6 tiret trzecie załącznika do rozporządzenia (WE) nr 21/2004, zgodnie z metodą określoną w sekcji 10, dodatek 10.5 „Performance evaluation of RFID devices, Part 1: ISO 11784/11785 – performance of transponders”, które obejmuje pomiar: i) natężenia pola aktywacji; ii) momentu dipolowego; oraz iii) stabilności długości bitów FDX-B i stabilności częstotliwości HDX.

L 401/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

2. Badania, o których mowa w pkt 1, są przeprowadzane na co najmniej 50 identyfikatorach każdego modelu, który ma być badany. 3. Budowa kodu urządzenia radiolokacyjnego powinna być zgodna z normami ISO 11784 i opisami określonymi w poniższej tabeli:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 401 POZ 41 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L401 - 34 z 200630.12.2006

    Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwom rolnym w regionie Sycylia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 52)

  • Dz. U. L401 - 1 z 200630.12.2006

    Dyrektywa Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniająca dyrektywę 1999/21/WE (1)

  • Dz. U. L401 - 0 z 200630.12.2006

    Informacja dla czytelników

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.