Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 401 POZ 41 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6522) (1)

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 401 POZ 41 - Strona 3

Strona 3 z 3

Bit(y)Liczba

Liczba cyfr

Liczba kombinacji

Opis

1

1

2

Ten bit wskazuje, czy identyfikator jest, czy nie jest stosowany w celu identyfikacji zwierząt. We wszystkich zastosowaniach zwierząt bit ten wynosi „1”. Licznik zmiany oznakowania (0 do 7). Pole informacji o użytkowaniu. Ten bit zawiera „04”, dzięki czemu zakodowany jest kod CN dla owiec i kóz zgodnie z rozdziałem 1, sekcja I, część II załącznika do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (1). Pusty – wszystko pozycje zerowe (strefa zarezerwowana dla przyszłych zastosowań). Ten bit wskazuje na obecność lub brak bloku danych (w przypadku stosowania u zwierząt ten bit wynosi „0” = brak bloku danych). Kod państwa zdefiniowany w pkt. a) rozdziału 1. Krajowy kod identyfikacyjny zdefiniowany w pkt b) rozdziału 1. Jeśli krajowy kod identyfikacyjny ma mniej niż 12 cyfr, przestrzeń między krajowym kodem identyfikacyjnym a kodem państwa należy wypełnić zerami.

2–4 5–9

1 2

8 32

10–15 16 17–26 27–64

2 1 4 12

64 2 1 024 274 877 906 944

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

4. Właściwy organ może wymagać dodatkowych badań stabilności i odporności identyfikatorów zgodnie z procedurami opisanymi w części 2 Wytycznych technicznych Wspólnego Centrum Badawczego Komisji (WCB). 5. Właściwy organ może wymagać spełnienia innych kryteriów skuteczności w celu zapewnienia funkcjonalności identyfikatorów w specyficznych warunkach geograficznych, klimatycznych i administracyjnych poszczególnych państw członkowskich. ROZDZIAŁ III Czytniki 1. Właściwy organ zatwierdza stosowanie tylko tych czytników, które co najmniej zbadano pod kątem ich zgodności z normami ISO 11784 i 11785, z wynikiem pozytywnym, zgodnie z metodami określonymi w Wytycznych dotyczących rejestracji ICAR, o których mowa w punktach a) i b) poniżej, na podstawie badania zgodności: a) synchronizujących nadajników-odbiorników zgodnie z metodami określonymi w sekcji 10.3.5.2 „Conformance evaluation of RFID devices, Part 2: ISO 11784/11785 – conformance of transceivers”; lub b) niesynchronizujących nadajników-odbiorników zgodnie z metodami określonymi w sekcji 10.4.5.2 „Conformance evaluation of RFID devices, Part 3: Conformance test for non-synchronising transceivers for reading ISO 11784/11785 transponders”. 2. Właściwy organ może wymagać:

a) dodatkowych badań stabilności i odporności mechanicznej i termicznej czytników zgodnie z procedurami opisanymi w części 2 Wytycznych technicznych WCB; oraz b) badań na działanie elektromagnetyczne, określonych w Wytycznych dotyczących rejestracji ICAR, sekcja 10, dodatek 10.6.2 „Performance evaluation of RFID devices, Part 2: ISO 11784/11785 – conformance of transceivers”.

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 401/45

ROZDZIAŁ IV Laboratoria badawcze 1. Właściwy organ wyznacza laboratoria badawcze przeprowadzające badania przewidziane w rozdziałach II i III.

Jednakże właściwy organ może wyznaczać tylko laboratoria działające, ocenione i akredytowane zgodnie z następującymi normami europejskimi („normy EN”) lub odpowiadającymi im normami: a) EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”; b) EN 45002 „Ogólne kryteria oceny laboratoriów badawczych”; oraz c) EN 45003 „System akredytacji laboratoriów wzorcujących i badawczych. Wymagania ogólne dotyczące działania i uznawania”. 2. Państwa członkowskie sporządzają i aktualizują wykazy laboratoriów badawczych wyznaczonych przez właściwe organy i udostępniają te informacje pozostałym państwom członkowskim i społeczeństwu na stronie internetowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 401 POZ 41 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L401 - 34 z 200630.12.2006

    Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwom rolnym w regionie Sycylia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 52)

  • Dz. U. L401 - 1 z 200630.12.2006

    Dyrektywa Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniająca dyrektywę 1999/21/WE (1)

  • Dz. U. L401 - 0 z 200630.12.2006

    Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.