Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 402 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 402 POZ 1

Strona 1 z 44
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 402/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

PARLAMENT EUROPEJSKI

OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006 (2006/995/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 4 akapit przedostatni, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 37 i 38, uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, przyjęty w dniu 15 grudnia 2005 r. (2), uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej z dnia 6 maja 1999 r. (3), uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 6/2006 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006 przedstawiony przez Komisję dnia 31 października 2006 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 6/2006 przyjęty przez Radę w dniu 30 listopada 2006 r., uwzględniając art. 69 i załącznik IV do regulaminu Parlamentu Europejskiego, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski dnia 13 grudnia 2006 r., procedura ustanowiona w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej została w ten sposób zakończona,

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 78 z 15.3.2006, str. 1. (3) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie ostatnio zmienione decyzją 2005/708/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 269 z 14.10.2005, str. 24).

L 402/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

OŚWIADCZA:

Artykuł

Budżet korygujący nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006 został ostatecznie przyjęty. Sporządzono w Strasburgu, dnia 13 grudnia 2006 r.

Przewodniczący

J. BORRELL FONTELLES

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 402/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2006

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM

A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Ogólne zestawienie dochodów według linii budżetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 17

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

Sekcja III: Komisja — Dochody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 6: Składki i zwroty w ramach porozumień i programów wspólnotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 7: Odsetki karne i kary finansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 8: Operacje zaciągania i udzielania pożyczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 9: Dochody różne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 402 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.