Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 406 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1930/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 406 POZ 9

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1930/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r.

L 406/9

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w życie niezwłocznie oraz powinno być stosowane od dnia 1 stycznia 2007 r.

(6)

W wyniku negocjacji Rundy Urugwajskiej w Nomenklaturze Scalonej (CN) ustanowionej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (1) wprowadzono przepis umożliwiający wyłączenie z opłat celnych produktów farmaceutycznych objętych działem 30 CN. Sterylne chirurgiczne lub dentystyczne środki zapobiegające powstawaniu zrostów, nawet dające się absorbować, oraz wyroby identyfikowalne jako stosowane do stomii są obecnie klasyfikowane do różnych działów CN i podlegają stawce celnej w wysokości 6,5 %. Jednak od dnia 1 stycznia 2007 r. będą one klasyfikowane do działu 30 CN w wyniku zmian w nomenklaturze, załączonych do Międzynarodowej Konwencji w sprawie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, przyjętych zgodnie z zaleceniem Rady Współpracy Celnej z dnia 26 czerwca 2004 r. Ze względu na ochronę zdrowia publicznego, w interesie Wspólnoty leży autonomiczne rozszerzenie na te towary wyłączenia z opłat celnych na produkty farmaceutyczne objęte działem 30 CN. Należy tego dokonać poprzez zawieszenie poboru ceł na czas nieokreślony. Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione. W związku z tym, że zmiana wprowadzona niniejszym rozporządzeniem ma być stosowana od tej samej daty, co CN na rok 2007, ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 1549/2006 (2), niniejsze rozporządzenie powinno wejść

Z uwagi na znaczenie ekonomiczne niniejszego rozporządzenia, konieczne jest powołanie się na pilną potrzebę, przewidzianą w Tytule I pkt. 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów Państw Członkowskich w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie, Artykuł 1

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

W sekcji VI, dziale 30, Części drugiej (Tabela stawek celnych) załącznika I do rozporządzenia nr 2658/87/EWG wprowadza się następujące zmiany: 1) tekst w kolumnie trzeciej dla kodu CN 3006 10 30 otrzymuje brzmienie: „6,5 (*)

(*) Pobór cła zostaje autonomicznie i na czas nieokreślony zawieszony.”;

(3)

2)

tekst w kolumnie trzeciej dla kodu CN 3006 91 30 otrzymuje następujące brzmienie: „6,5 (*)

(*) Pobór cła zostaje autonomicznie i na czas nieokreślony zawieszony.”.

(4) (5)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia, 20 grudnia 2006 r. W imieniu Rady Przewodniczący J. KORKEAOJA

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1758/2006 (Dz.U. L 335 z 1.12.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 301 z 31.10.2006, str. 1

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 406 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L406 - 11 z 200630.12.2006

  Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Urugwajem dotyczące zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w trakcie przystąpienia do wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L406 - 10 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Urugwajem

 • Dz. U. L406 - 8 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1929/2006 z dnia 23 października 2006 r. dotyczące wprowadzenia w życie porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Urugwajem zgodnie z art. XXIV:6 Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994, zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L406 - 7 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1928/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2007–2009 i maksymalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L406 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.